Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2019

I medfør af § 156, stk. 3, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Årsgebyr
§ 1

Erhvervsstyrelsen opkræver et årligt gebyr til finansiering af regnskabskontrollen med følgende virksomheder:

  • 1) Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

  • 2) Virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol, men ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. § 1, stk. 4, og § 213, stk. 7, i lov om kapitalmarkeder.

§ 2

Årsgebyret udgør:

  • 1) 16.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

  • 2) 33.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

  • 3) 49.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

Opkrævning
§ 3

Årsgebyret opkræves hos virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel, jf. § 1, nr. 1 eller 2, den 1. januar i opkrævningsåret.

§ 4

Erhvervsstyrelsen opkræver årsgebyret i april, og gebyret forfalder til betaling den 1. maj hvert år.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1000 af 22. oktober 2012 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder ophæves.