Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser, Revisornævnet samt hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1453 af 23. juni 2021

§ 1

Til finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 29 og §§ 34-35 b, undersøgelser vedrørende revisionsvirksomheder og revisorer jf. lovens §§ 37-42, samt driften af Revisornævnet opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Stk. 2 En revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som er optaget i registeret over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer, med henblik på midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. revisorlovens § 11, stk. 1, betaler et gebyr til finansiering af driften af Revisornævnet. Betalingen dækker den periode, for hvilken anmeldelsen er gældende.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen opkræver årligt et gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet fra alle udenlandske revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år i medfør af revisorlovens § 10, stk. 5, er meddelt tilladelse til at varetage konkrete hverv, hvortil der i lovgivningen kræves en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4 En revisionsvirksomhed, der er godkendt i et andet EU-land eller et EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU, og som afgiver erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, jf. revisorlovens § 13 a, betaler et årligt gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr fra revisionsvirksomheder, der pr. 1. januar det pågældende år er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, stk. 1. Gebyret opgøres på baggrund af antallet af revisorer, der er tilknyttet revisionsvirksomheden.

Stk. 5 En revisionsvirksomhed, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, og som afgiver revisionspåtegning på et årsregnskab eller et koncernregnskab for en virksomhed, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, jf. revisorlovens § 15, betaler årligt et gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr fra revisionsvirksomheder, der pr. 1. januar det pågældende år er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, stk. 1. Gebyret opgøres på baggrund af antallet af revisorer, der er tilknyttet revisionsvirksomheden.