Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 857 af 14. juni 2022

Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fælles datacentraler, som defineret i § 343 q, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og CO2-kvotebydere under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Danske UCITS under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v.

 • 3) Virksomheder under tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 1, stk. 1 nr. 1-12 og nr. 18, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

 • 4) Virksomheder under tilsyn efter lov om betalinger.

 • 5) Operatører af et reguleret marked, centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er) og udbydere af dataindberetningstjenester under tilsyn efter lov om kapitalmarkeder.

 • 6) Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere under tilsyn efter lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

 • 7) Forvaltere af alternative investeringsfonde og depositarer under tilsyn efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 • 8) Fondsmæglerselskaber under tilsyn efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

 • 9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond under tilsyn efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 • 10) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under tilsyn efter lov om arbejdsskadesikring.

 • 11) Arbejdsmarkedets Tillægspension under tilsyn efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 12) Ejendomskreditselskaber under tilsyn efter lov om ejendomskreditselskaber.