14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1567 af 23. December 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fælles datacentraler, som defineret i § 343 q, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og CO2-kvotebydere under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Danske UCITS under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v.

 • 3) Virksomheder under tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 1, stk. 1 nr. 1-13 og nr. 19, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

  • a) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og sparevirksomheder.

  • b) Udbydere af betalingstjenester, der er juridiske personer, og udstedere af elektroniske penge, der er juridiske personer.

  • c) Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer.

  • d) Investeringsforeninger.

  • e) Udenlandske virksomheders filialer og agenter her i landet der udøver virksomhed efter litra a-d og er juridiske personer.

  • f) Øvrige virksomheder, herunder filialer af og agenter for udenlandske virksomheder der erhvervsmæssigt udøver de i bilag 1 til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme nævnte aktiviteter, der er juridiske personer.

 • 4) Virksomheder under tilsyn efter lov om betalinger.

 • 5) Operatører af et reguleret marked, centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er) og udbydere af dataindberetningstjenester under tilsyn efter lov om kapitalmarkeder.

 • 6) Finansielle rådgivere under tilsyn efter lov om finansielle rådgivere.

 • 7) Forvaltere af alternative investeringsfonde og depositarer under tilsyn efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 • 8) Lønmodtagernes Dyrtidsfond under tilsyn efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 • 9) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under tilsyn efter lov om arbejdsskadesikring.

 • 10) Arbejdsmarkedets Tillægspension under tilsyn efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 11) Ejendomskreditselskaber under tilsyn efter lov om ejendomskreditselskaber.

•••
profile photo
Profilside