14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Bekendtgørelse nr. 857 af 14. juni 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

I medfør af § 343 r, stk. 5, § 343 æ, § 347 a og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022, § 270 og § 287 i lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, § 165, stk. 1, og § 190, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. marts 2022, § 53 og § 78, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, § 140 og § 152, stk. 7, i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 2710 af 7. december 2021, § 243 og § 255, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021, § 20 og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 2016 af 1. november 2021, § 162 og § 190, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2015 af 1. november 2021, § 10 l og 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 73 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 10. marts 2022, § 27 l og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, og § 15 b og § 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 19. maj 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juni 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

 • 1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fælles datacentraler, som defineret i § 343 q, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og CO2-kvotebydere under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Danske UCITS under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v.

 • 3) Virksomheder under tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. § 1, stk. 1 nr. 1-12 og nr. 18, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

 • 4) Virksomheder under tilsyn efter lov om betalinger.

 • 5) Operatører af et reguleret marked, centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er) og udbydere af dataindberetningstjenester under tilsyn efter lov om kapitalmarkeder.

 • 6) Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere under tilsyn efter lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

 • 7) Forvaltere af alternative investeringsfonde og depositarer under tilsyn efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 • 8) Fondsmæglerselskaber under tilsyn efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

 • 9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond under tilsyn efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 • 10) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under tilsyn efter lov om arbejdsskadesikring.

 • 11) Arbejdsmarkedets Tillægspension under tilsyn efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 • 12) Ejendomskreditselskaber under tilsyn efter lov om ejendomskreditselskaber.

§2 For filialer her i landet af en udenlandsk virksomhed, der er meddelt tilladelse til at udøve den virksomhed, som er nævnt i §§ 7-11 i lov om finansiel virksomhed, i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, finder § 4, § 6 og § 8 anvendelse.

§3 Offentliggørelse
Efter hver inspektion i en af de i § 1 nævnte virksomheder (i det følgende benævnt »virksomhed m.v.«) udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden m.v. skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., herunder de eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden m.v. har modtaget fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Når Finanstilsynet giver en virksomhed m.v. et påbud, en påtale eller en risikooplysning, og dette ikke sker i forbindelse med en inspektion, jf. stk. 1, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden skal offentliggøre, når Finanstilsynet vurderer, at den pågældende reaktion har betydning for:

 • 1) Kunderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4 og 6-12.

 • 2) Medlemmerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 9-11.

 • 3) Indskyderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4 og 6-8.

 • 4) Kreditorerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-4 og 6-12.

 • 5) De finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6-8 og 12.

 • 6) Investorerne i foreninger m.v. omfattet af § 1, nr. 2.

 • 7) Markedernes ordentlige funktion i virksomheder omfattet af § 1, nr. 5 og 12.

Stk. 4 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

§4 Filialer nævnt i § 2 kan offentliggøre redegørelser fra Finanstilsynet, der indeholder oplysninger vedrørende filialen, som Finanstilsynet er blevet bekendt med i forbindelse med undersøgelse af filialen.

Stk. 2 En redegørelse efter stk. 1 må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

§5 Offentliggørelse efter § 3, stk. 1 og 2, skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden m.v., eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.

Stk. 2 Regler om offentliggørelse efter de børsretlige regler går forud for denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 1 eller 2, skal der ske offentliggørelse, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til to år efter beslutningen om udsættelse af offentliggørelse.

§6 Finanstilsynets offentliggørelse efter § 8 skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for filialen, eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Dette gælder dog ikke, hvis filialen forinden selv har offentliggjort redegørelsen.

Stk. 2 Regler om offentliggørelse efter de børsretlige regler går forud for denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Hvis offentliggørelse er undladt efter stk. 1 eller 2, skal Finanstilsynet offentliggøre redegørelsen, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til to år efter Finanstilsynets beslutning om udsættelse af offentliggørelse.

§7 Formkrav til offentliggørelse
Når virksomheden m.v. har modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet, jf. § 3, stk. 1 og 2, skal virksomheden m.v. offentliggøre redegørelsen senest tre hverdage efter, virksomheden m.v. har modtaget redegørelsen. Virksomheden m.v. skal offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme. Når virksomheden m.v. har offentliggjort redegørelsen, skal dette meddeles til Finanstilsynet, som herefter ligeledes skal offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside.

Stk. 2 Samtidig med offentliggørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal virksomheden m.v. indsætte et link, som giver direkte adgang til redegørelsen, på forsiden af virksomhedens m.v. hjemmeside på en synlig måde. Linket og eventuel tilknyttet tekst skal tydeligt angive, at der er tale om en redegørelse fra Finanstilsynet. Fjernelse af linket og en eventuelt tilknyttet tekst fra forsiden og informationerne fra virksomhedens m.v. hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som den anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i tre måneder. For virksomheder m.v., der afholder generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder eller tilsvarende forsamlinger, må linket og informationerne tidligst fjernes efter førstkommende ordinære generalforsamling, repræsentantskabsmøde eller tilsvarende forsamling.

Stk. 3 Samtidig med virksomhedens offentliggørelse efter stk. 1, 3. pkt., afgiver Finanstilsynet indberetning om offentliggørelsen for de i § 1, nr. 9-12, opregnede virksomheder til beskæftigelsesministeren.

Stk. 4 Hvis virksomheden m.v. ikke har en hjemmeside, skal virksomheden m.v. offentliggøre redegørelsen i et dagblad, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i Danmark, eller på anden vis hvor virksomheden m.v. kan godtgøre, at redegørelsen når frem til den i § 3, stk. 2, nævnte personkreds i Danmark.

Stk. 5 Stk. 1, 2 og 4 finder ikke anvendelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 6 Finanstilsynet kan uanset stk. 1, 3. pkt., offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside før virksomheden m.v. i tilfælde, hvor virksomheden m.v. har rent tekniske eller praktiske problemer med offentliggørelsen eller i tilfælde, hvor den manglende offentliggørelse er uden reel begrundelse.

Stk. 7 Hvis virksomheden m.v. kommenterer Finanstilsynets redegørelse efter § 3, stk. 1 og 2, skal dette ske i forlængelse af redegørelsen, og kommentarerne skal være klart adskilt fra redegørelsen.

§8 Finanstilsynet offentliggør redegørelser nævnt i § 4 på sin hjemmeside. Offentliggørelse sker efter, at filialen har offentliggjort redegørelsen. Finanstilsynet offentliggør dog redegørelsen senest tre hverdage efter, at filialen har modtaget redegørelsen fra Finanstilsynet, uanset om filialen har offentliggjort redegørelsen.

§9 Straffebestemmelse
Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme krav om offentliggørelse efter § 3, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og § 7, stk. 1, 2 og 4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.  1. pkt. gælder alene for virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3-8, 11 og 12.

§10 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. ophæves.

profile photo
Profilside