14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond  - ophæves den 1. januar 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1343 af 14. december 2005, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

I medfør af § 8 l og § 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 10. december 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Definitioner
 • Bilag 10Skema til følsomhedsoplysninger, jf. § 73
 • Bilag 11Indholdsfortegnelse
 • Bilag 2Balanceskema
 • Bilag 3Resultatopgørelsesskema
 • Bilag 4Måling af ejendommes dagsværdi
 • Bilag 5Femårsoversigt over hoved- og nøgletal, jf. § 77
 • Bilag 6Specifikation af aktiver
 • Bilag 7Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 6
 • Bilag 8Specifikation af kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger
 • Bilag 9Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 8

Afsnit I Anvendelsesområde

Kapitel 1

De omfattede virksomheder og rapporter

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, i det følgende benævnt LD.

§2 LD skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 8 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, og en halvårsrapport.

§3 Et regnskab, som LD udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægger LD et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå på en sådan måde, at det ikke kan forveksles med et regnskab aflagt efter denne bekendtgørelse.

Afsnit II Årsrapporten

Kapitel 2

Klassifikation og opstilling

§4 Generelle bestemmelser
Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilagene 2 og 3.

Stk. 2 De i skemaerne i bilag 2 og 3 angivne poster skal anføres særskilt og i den angivne rækkefølge. Under forudsætning af, at opstillingsskemaernes struktur opretholdes, kan der foretages en mere detaljeret opdeling, hvis beløbet i den nye underpost er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af underposten er forskellig fra øvrige underposter. Der kan tilføjes en ny post, hvis beløbet for en sådan er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 3 Poster, der kun indeholder uvæsentlige beløb, kan sammendrages med andre poster af samme art eller funktion.

§5 Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår. Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. LD kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis det ikke er praktisk muligt. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes i noterne, jf. § 52.

Stk. 2 Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, medmindre andet er foreskrevet i denne bekendtgørelse.

§6 Balancens poster opstilles efter indarbejdning af medlemstilskrivningen.

§7 Balancen
Under aktivpost II. Materielle aktiver opføres driftsmidler, bortset fra domicilejendomme samt midlertidigt overtagne aktiver, jf. § 9. Posten omfatter også aktiver hidrørende fra finansielle leasingkontrakter. Desuden omfatter posten aktiverede omkostninger til indretning af lejede lokaler.

§8 Under aktivposterne 2.2. Udlån til tilknyttede virksomheder og 2 .4. Udlån til associerede virksomheder opføres ansvarlig lånekapital og andre langfristede lån til de pågældende virksomheder. Øvrige tilgodehavender hos de pågældende virksomheder opføres under aktivpost 4 eller aktivpost 5 eller under en anden post, hvorunder tilgodehavendet efter sin art henhører. Indgår der blandt aktiverne placeringer i tilknyttede eller associerede virksomheder, som ikke er opført under aktivposterne 2, 4 eller 5, skal dette oplyses i en note med beløbsangivelse.

§9 Under aktivpost 7. Midlertidigt overtagne aktiver føres materielle anlægsaktiver samt dattervirksomheder og associerede virksomheder, der kun er midlertidigt i LD’s besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt. Et salg er meget sandsynligt, hvis

 • 1) LD’s ledelse aktivt søger en køber til aktiverne,

 • 2) aktiverne udbydes til en pris, som står i et fornuftigt forhold til aktivernes dagsværdi, og

 • 3) aktiverne forventes solgt inden for 12 måneder.

§10 Udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører de efterfølgende år, skal opføres under periodeafgrænsningsposterne i aktiverne. Indtægter, som er indgået før balancetidspunktet, men som vedrører de efterfølgende år, skal opføres under periodeafgrænsningsposterne i passiverne.

Stk. 2 Udgifter, som vedrører regnskabsåret, men som først vil blive betalt i de efterfølgende år, skal opføres under gæld. Indtægter, der vedrører regnskabsåret, men som først betales efter balancetidspunktet, skal opføres under tilgodehavender. Påløbne, uforfaldne renter samt optjent, uforfalden lejeindtægt opføres dog under aktivpost 10. Tilgodehavende renter samt optjent leje.

Stk. 3 Hvis de udgifter eller indtægter, der er nævnt i stk. 1 og 2, er af væsentlig betydning, skal de forklares i noterne.

§11 Under passivpost I. Medlemmernes formue, i alt opføres under passivpost 1. Hensat til medlemmerne den samlede værdi af medlemmernes tilskrevne tilgodehavender. Under passivpost 2. Overført til næste år føres det beløb, der ikke er tilskrevet de enkelte medlemmer.

§12 Under passivpost II. Hensatte forpligtelser, i alt opføres forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, jf. §§ 37 og 38 samt § 39, stk. 2.

Stk. 2 Hensatte forpligtelser må ikke anvendes til regulering af aktivernes værdi.

§13 Resultatopgørelsen
Under underposten 1.1. Indtægter fra tilknyttede virksomheder opføres den til kapitalandelene svarende indtægt fra tilknyttede virksomheder i form af udbytte og værdiregulering.

Stk. 2 Under underposten 1.2. Indtægter fra associerede virksomheder opføres den til kapitalandelene svarende indtægt fra associerede virksomheder i form af udbytte og værdiregulering.

Stk. 3 Under underposten 1.3. Indtægter af ejendomme opføres overskud eller underskud ved drift af LD's ejendomme. Beløbet opføres efter fradrag af udgifter til ejendomsadministration, og før fradrag af prioritetsrenter, der opføres under posten 1.6. Renteudgifter. Regulering af ejendommes værdi opføres ikke under posten 1.3. Indtægter af ejendomme , men under posten 1.5. Kursreguleringer.

Stk. 4 Under underposten 1.4. Renteindtægter og udbytter m.v. opføres renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele, medmindre beløbene henhører under posterne 1.1. Indtægter fra tilknyttede virksomheder og 1.2. Indtægter fra associerede virksomheder.

Stk. 5 Under underposten 1.5. Kursreguleringer opføres den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af domicilejendomme og aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 6 Under underposten 1.7. Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed opføres de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af LD's investeringsaktiver, jf. dog stk. 3.

§14 Under hovedpost 2. Pensionsafkastskat opføres den pensionsafkastskat, der hviler på det afkast, der indgår i resultatopgørelsen, uanset om skatten er aktuel eller først skal betales i senere perioder.

§15 Under hovedpost 4. Omkostninger i forbindelse med kontoadministration opføres de omkostninger, som er forbundet med kontoadministrationen, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Desuden opføres bidrag til Finanstilsynet.

Stk. 2 Har LD udført administrative opgaver for tilknyttede virksomheder, som afregnes på omkostningsdækkende basis, kan det modtagne vederlag opføres som et fradrag i hovedposten. Fra-draget opføres under en særskilt underpost benævnt Refusion fra tilknyttede virksomheder.

Kapitel 3

Indregning og måling
Balancen

§16 Generelle bestemmelser
Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem indregnede aktiver og andre indregnede forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser.

§17 Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde LD, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Stk. 2 En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå LD, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Stk. 3 Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§18 Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end danske kroner, omregnes til danske kroner efter valutakursen på transaktionsdagen.

Stk. 2 Monetære poster i en anden valuta end danske kroner omregnes til danske kroner efter lukkekursen for valutaen på balancedagen.

Stk. 3 Ikke-monetære poster i en anden valuta end danske kroner omregnes til danske kroner efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

Stk. 4 Ikke-monetære poster i en anden valuta end danske kroner omregnes til danske kroner efter lukkekursen på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

Stk. 5 Valutakursforskelle opstået ved afhændelse af aktiver eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 skal indregnes i resultatopgørelsen.

§19 Finansielle instrumenter
Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen, når LD bliver underlagt det finansielle instruments kontraktmæssige bestemmelser.

§20 Et finansielt aktiv, der er solgt eller på anden måde overdraget til en anden part, skal ophøre med at være indregnet i balancen. En del af et finansielt aktiv skal ophøre med at være indregnet i balancen, hvis der er solgt eller overdraget en entydigt defineret andel af aktivet.

Stk. 2 Ved køb eller salg af finansielle aktiver på sædvanlige markedsbetingelser skal LD for samtlige køb og salg indregne og ophøre med indregning af aktiverne i balancen på handelsdatoen.

Stk. 3 Samtidig med indregningen af det købte finansielle aktiv, jf. stk. 2, indregnes en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved salg af et finansielt aktiv et aktiv svarende til den aftalte pris samtidig med, at det solgte aktiv fjernes fra balancen. Denne forpligtelse eller dette aktiv, svarende til købsprisen henholdsvis salgsprisen, fjernes fra balancen på afregningsdatoen.

Stk. 4 Uanset stk. 1 skal et finansielt aktiv, der overdrages på en måde, der indebærer, at LD i væsentligt omfang bevarer risikoen og adgangen til afkast (betalingsstrømme) forbundet med aktivet, bibeholdes i balancen. Ved en sådan overdragelse indregnes en finansiel forpligtelse svarende til den betaling, der er modtaget i forbindelse med overdragelsen.

§21 Finansielle forpligtelser ophører med at være indregnet i balancen, når – og kun når – forpligtelsen ophører, dvs. når den i kontrakten anførte pligt er opfyldt eller udløbet.

§22 Finansielle instrumenter skal på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi.

Stk. 2 Finansielle forpligtelser samt udlån og tilgodehavender, som efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris, jf. §§ 24 og 25, skal dog ved første indregning måles til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument.

§23 Finansielle instrumenter skal efter første indregning løbende måles til dagsværdi.

Stk. 2 Unoterede kapitalandele skal, hvis deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt, dog måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger, jf. stk. 3. Tilsvarende gælder for afledte finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af sådanne kapitalandele.

Stk. 3 Hvis der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse, skal finansielle aktiver omfattet af stk. 2 nedskrives med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger diskonteret med den gældende markedsrente for lignende finansielle aktiver. Sådanne nedskrivninger må ikke tilbageføres.

§24 Ikke-afledte finansielle forpligtelser kan uanset § 22, stk. 1, efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris forudsat, at der ikke er tale om

 • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller reducerer væsentligt en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

 • 2) at de pågældende forpligtelser indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

 • 3) at de pågældende forpligtelser indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

  • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende forpligtelser og

  • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Finansielle forpligtelser, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, kan ikke efterfølgende måles til dagsværdi.

§25 Udlån og tilgodehavender kan uanset § 22, stk. 1, efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris forudsat, at der ikke er tale om

 • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller reducerer væsentligt en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

 • 2) at de pågældende udlån og tilgodehavender indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

 • 3) at de pågældende udlån og tilgodehavender indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

  • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende forpligtelser og

  • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Udlån og tilgodehavender, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, kan ikke efterfølgende måles til dagsværdi.

Stk. 3 Hvis der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse, skal udlån og tilgodehavende omfattet af stk. 1 nedskrives med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger diskonteret med udlånets eller tilgodehavendets oprindelige effektive rente. Hvis en efterfølgende begivenhed bevirker, at værdiforringelsen er reduceret helt eller delvist, skal nedskrivningen tilbageføres tilsvarende. Tilbageførsel skal indregnes i resultatopgørelsen.

§26 Dagsværdien af børsnoterede finansielle instrumenter fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil.

Stk. 2 Når LD har matchende positioner, kan der anvendes middelkurser som grundlag for opgørelsen af dagsværdien af den matchende position og anvendes købs- og salgspriser på den åbne nettoposition.

Stk. 3 Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne.

Stk. 4 Dagsværdien af børsnoterede finansielle instrumenter, hvis offentliggjorte børskurs må antages ikke at afspejle instrumentets dagsværdi, måles efter § 27.

§27 For finansielle instrumenter, der ikke er noteret på en børs, eller for hvilke der ikke forefindes en børskurs, der afspejler instrumentets dagsværdi, jf. § 26, stk. 4, fastlægges dagsværdien ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger.

Stk. 2 En værdiansættelsesteknik efter stk. 1 skal

 • 1) inddrage alle faktorer, herunder observerbare, aktuelle markedsdata, som må antages at influere på dagsværdien, og som markedsdeltagere må antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse af det pågældende finansielle instrument og

 • 2) være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte metoder for prisfastsættelse af finansielle instrumenter.

§28 Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver, som besiddes til brug i LD eller til udlejning, og som forventes at skulle benyttes i mere end ét regnskabsår, skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris.

Stk. 2 I kostprisen medregnes alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv.

§29 Materielle anlægsaktiver, bortset fra investeringsejendomme og domicilejendomme, jf. §§ 30 og 31, skal efter første indregning måles til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede nedskrivninger ved værdiforringelse.

Stk. 2 Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivninger er den systematiske fordeling over aktivets forventede brugstid af aktivets kostpris med fradrag af den restværdi, som aktivet forventes at kunne indbringe ved udgangen af brugstiden. Afskrivningsgrundlaget skal måles på ibrugtagningstidspunktet samt ved efterfølgende ændringer i de elementer, der indgår i afskrivningsgrundlaget.

Stk. 3 Nedskrivning for tab ved værdiforringelse skal foretages, hvis det vurderes, at aktivets genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi efter foretagne afskrivninger. Nedskrivninger skal tilbageføres, hvis der ikke længere er grundlag for nedskrivningen.

§30 Investeringsejendomme skal efter første indregning løbende måles til dagsværdi.

Stk. 2 Dagsværdien opgøres i overensstemmelse med bilag 4.

§31 Domicilejendomme skal efter første indregning løbende måles efter reglerne i § 30.

Stk. 2 En beregnet markedsleje af de lokaler, som LD selv benytter, medregnes under resultatpost 1.3. Indtægter af ejendomme. Et tilsvarende beløb medregnes under omkostninger som husleje, jf. § 15.

§32 Materielle anlægsaktiver omfattet af § 9 om midlertidigt overtagne aktiver måles til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg.

Stk. 2 Der foretages ikke afskrivninger på materielle anlægsaktiver omfattet af stk. 1.

§33 Immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver, som besiddes til brug i LD, skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Udviklingsomkostninger kan kun indregnes som et immaterielt aktiv, hvis der foreligger dokumentation for,

 • 1) at der er teknisk mulighed for færdiggørelse af det immaterielle aktiv, således at det kan anvendes,

 • 2) at LD har til hensigt at færdiggøre det immaterielle aktiv,

 • 3) at LD evner at anvende det immaterielle aktiv,

 • 4) at det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige økonomiske fordele i fremtiden, der som minimum svarer til de afholdte omkostninger, og

 • 5) at LD på pålidelig måde kan måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i løbet af dets udvikling.

Stk. 3 Internt oparbejdede mærkenavne, kundelister og lignende, forskningsomkostninger, stiftelses- og etableringsomkostninger, uddannelsesomkostninger, markedsføringsomkostninger, flytte- og omorganiseringsomkostninger samt internt oparbejdet goodwill må ikke indregnes som aktiv.

§34 Immaterielle aktiver skal efter første indregning måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvis aktivet vurderes at have en endelig brugstid, og akkumulerede tab ved værdiforringelse, jf. § 29, stk. 2 og 3.

§35 Leasing
Finansielt leasede aktiver indregnes fra det tidspunkt, hvor LD har ret til at bruge det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til laveste beløb af dagsværdi eller nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes en passende markedsrente.

Stk. 2 Efter første indregning måles finansielt leasede aktiver efter principperne i §§ 28-34 efter karakteren af det leasede aktiv.

§36 Hensat til medlemmerne
En forpligtelse til medlemsudbetaling skal fjernes fra balancen, når den er ophørt. Dette er tilfældet, når forpligtelsen er opfyldt.

§37 Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på LD's økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Stk. 2 Tabsgivende kontrakter, som er kontrakter, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at indfri de kontraktlige forpligtelser overstiger de forventede økonomiske fordele, indregnes ligeledes som hensatte forpligtelser.

Stk. 3 Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen.

Stk. 4 Hvis diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af en hensat forpligtelse, skal den måles til nutidsværdien af de omkostninger, som forventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen.

Stk. 5 Den diskonteringssats, der anvendes til måling af nutidsværdien, skal svare til den aktuelle risikofrie markedsrente reguleret sådan, at den afspejler de risici, der er specifikt forbundet med forpligtelsen. Diskonteringssatsen må ikke afspejle risici, der er reguleret for i skønnet over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelsen, jf. stk. 3.

Stk. 6 Garantier kan dog ikke indregnes eller måles til en lavere værdi end den præmie eller provision, LD har modtaget for at påtage sig garantien, systematisk afskrevet over risikoperioden.

§38 Hensatte forpligtelser skal gennemgås ved hver regnskabsaflæggelse og reguleres således, at de afspejler det bedste aktuelle skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et træk på LD's økonomiske ressourcer, skal forpligtelsen tilbageføres.

Stk. 2 En hensat forpligtelse må kun anvendes til dækning af de omkostninger, som ved første indregning begrundede hensættelsen.

§39 Pensionsafkastskat
Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår skal, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv.

Stk. 2 Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, skal indregnes som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv.

§40 Regnskabsmæssig sikring
Hvis der er etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af betalingsstrømme mellem et eller flere afledte finansielle instrumenter, eller i tilfælde af sikring af valutakursrisici mellem et eller flere afledte eller ikke-afledte finansielle instrumenter, (sikringsinstrumentet) og fremtidige betalinger, skal den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalingsstrømmen, indregnes direkte i medlemmernes formue.

§41 Et sikringsforhold kan kun behandles efter reglerne i § 40, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Der foreligger formel dokumentation på tidspunktet for sikringsforholdets etablering for eksistensen af et sikringsforhold samt for LD's risikostyringsstrategi, der omfatter

  • a) identifikation af sikringsinstrumentet og den sikrede post,

  • b) identifikation af den risiko, der sikres, og

  • c) den anvendte metode for måling af sikringsinstrumentets effektivitet, jf. nr. 2.

 • 2) Der er begrundet formodning om en høj grad af effektivitet i sikringen.

 • 3) I forbindelse med sikringsforhold vedrørende betalingsstrømme skal de omfattede fremtidige betalinger være meget sandsynlige og variationer i betalingsstrømmen skal være af en sådan karakter, at de vil påvirke LD's fremtidige regnskabsresultater.

 • 4) Sikringsforholdets effektivitet, jf. nr. 2, kan måles pålideligt.

 • 5) Sikringsforholdet vurderes løbende og har vist sig i praksis at udvise en høj grad af effektivitet i den del af regnskabsperioden, hvor det har været etableret.

§42 Den regnskabsmæssige behandling af sikringsforhold, jf. § 40, skal ophøre fra det tidspunkt, hvor

 • 1) sikringsinstrumentet eller det sikrede udløber, sælges eller udnyttes, medmindre sikringsinstrumentet erstattes af et nyt sikringsinstrument som et led i LD's dokumenterede sikringsstrategi,

 • 2) sikringsforholdet ikke længere opfylder kriterierne i § 41,

 • 3) den fremtidige transaktion, der danner grundlag for de sikrede forventede betalinger, ikke længere forventes at finde sted, eller

 • 4) LD afslutter sikringsforholdet.

§43 Når en transaktion eller betalingsstrøm, hvor betalingerne har været omfattet af et sikringsforhold i medfør af § 40, gennemføres eller realiseres, skal de beløb, der tidligere er indregnet direkte i medlemmernes formue, indregnes i resultatopgørelsen over samme periode som den, hvori den pågældende transaktion eller betalingsstrøm påvirker resultatopgørelsen.

Stk. 2 I en situation som angivet i § 42, nr. 3, skal de beløb, der er indregnet direkte i medlemmernes formue, indregnes i resultatopgørelsen.

§44 Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.

§45 I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Dog indregnes følgende direkte i medlemmernes formue med tillæg eller fradrag af den skattemæssige effekt:

 • 1) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker udsving i størrelsen af fremtidige betalingsstrømme, jf. § 40.

 • 2) Virkningen af ændringer af metode for indregning eller grundlag for måling, jf. § 46, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes, jf. § 48.

§46 Ændring af regnskabspraksis
Ændrer LD metoder for indregning eller grundlag for måling, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, medmindre der er fastsat særregler for den pågældende metodeændring, udarbejdes som om, den nye metode hele tiden havde været anvendt.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at ændre poster fra tidligere regnskabsår, således at de bliver i overensstemmelse med den nye metode. I så fald ændres primobalancen i overensstemmelse med den nye metode fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

§47 Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl
Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabsmæssigt skøn, skal indvirkningen indregnes fremadrettet på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

§48 Hvis tidligere årsrapporter i væsentligt omfang var påvirket af fejl i forbindelse med udarbejdelsen, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, udarbejdes som om, fejlen ikke var begået.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Kapitel 4

Oplysninger

§49 Generelt
Ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, skal gives de yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede.

§50 Noteoplysninger skal så vidt muligt præsenteres i en systematisk rækkefølge. Oplysninger, der er knyttet til regnskabsposter, gives i form af en note til den pågældende regnskabspost. Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i denne bekendtgørelse, er det de regnskabsmæssige værdier, som skal forklares.

§51 Anvendt regnskabspraksis
Der skal i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter.

Stk. 2 For finansielle instrumenter skal gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag.

Stk. 3 For materielle anlægsaktiver, bortset fra ejendomme, skal for hver type oplyses

 • 1) det målegrundlag, der er anvendt for at fastsætte aktivernes regnskabsmæssige værdi,

 • 2) de afskrivningsmetoder, der er anvendt, og

 • 3) de brugstider og afskrivningssatser, der er anvendt.

Stk. 4 For ejendomme skal oplyses

 • 1) det anvendte målegrundlag og

 • 2) de metoder og forudsætninger, der har været anvendt ved fastsættelsen af dagsværdien.

Stk. 5 Ved ændringer i regnskabspraksis skal oplyses

 • 1) årsagen til ændringen,

 • 2) den foretagne ændring i regnskabspraksis, herunder arten af ændringen, og

 • 3) den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for indeværende, tidligere og fremtidige regnskabsår, hvis det er muligt.

Stk. 6 Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn, der har effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår, skal LD oplyse arten og beløbet af den foretagne ændring i et regnskabsmæssigt skøn, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår. Hvis det ikke er muligt at estimere den beløbsmæssige effekt, skal LD oplyse dette.

Stk. 7 Ved regnskabsmæssige fejl skal oplyses arten af disse samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse.

§52 Når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 5, stk. 1, skal følgende oplyses

 • 1) arten af tilpasningen,

 • 2) beløbet for hver post, som er tilpasset, og

 • 3) årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 5, stk. 1, skal anføres og begrundes.

§53 Ved fravigelser i henhold til § 8 e, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder kravet om noteoplysning i § 8 c, stk. 3, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond anvendelse.

§54 Noteoplysninger
Balancen
Finansielle instrumenter

For finansielle instrumenter oplyses karakteren af de pågældende instrumenter, herunder væsentlige betingelser og vilkår, der kan influere på beløbsstørrelser, tidspunkter og usikkerheder vedrørende de fremtidige betalingsstrømme.

§55 Materielle anlægsaktiver
For materielle anlægsaktiver, bortset fra ejendomme, oplyses følgende:

 • 1) Kostprisen:

  • a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger.

  • b) Valutakursregulering.

  • c) Tilgang i årets løb, herunder forbedringer.

  • d) Afgang i årets løb.

  • e) Overførsler til andre poster i årets løb.

  • f) Den samlede kostpris på balancetidspunktet.

 • 2) Ned- og afskrivninger:

  • a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning.

  • b) Valutakursregulering.

  • c) Årets nedskrivninger.

  • d) Årets afskrivninger.

  • e) Årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver.

  • f) Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften.

  • g) De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.

§56 For ejendomme, jf. §§ 30 og 31, oplyses følgende:

 • 1) Dagsværdien ved det foregående regnskabsårs afslutning.

 • 2) Tilgang i årets løb, herunder forbedringer.

 • 3) Afgang i årets løb.

 • 4) Årets værdiregulering til dagsværdi.

 • 5) Andre ændringer.

 • 6) Dagsværdien på balancetidspunktet.

Stk. 2 Det oplyses endvidere, hvorvidt eksterne eksperter har været involveret i målingen af ejendomme.

§57 For ejendomme oplyses det vægtede gennemsnit af de afkastprocenter, der er lagt til grund ved fastsættelsen af de enkelte ejendommes dagsværdi specificeret på typer af ejendomme.

§58 Investeringsaktiver
LD's aktiver og disses afkast specificeres i overensstemmelse med skemaet i bilag 6, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 7.

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 er ikke omfattet af kravet om sammenligningstal i § 5, stk. 3.

§59 Den procentvise fordeling af LD's beholdning af kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger, skal specificeres på brancher og regioner i en note i overensstemmelse med skemaet i bilag 8, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 9.

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 er ikke omfattet af kravet om sammenligningstal i § 5, stk. 3.

§60 Hvis LD's investeringspolitik er fastlagt således, at sociale, miljømæssige eller etiske forhold tages i betragtning, skal dette beskrives.

Stk. 2 Hvis LD's årsrapport ikke indeholder en liste over samtlige virksomheder, hvori LD har kapitalandele, samt størrelsen af disse kapitalandele, skal det endvidere oplyses, hvorvidt offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få disse oplysninger.

§61 Eventualaktiver
Medmindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå LD, skal LD give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og, hvis det er praktisk muligt, et skøn over deres økonomiske virkning.

§62 Medlemmernes formue
Forskellen mellem medlemmernes formue ved regnskabsårets slutning og regnskabsårets begyndelse specificeres ved angivelse af:

 • 1) Årets rentetilskrivning (+).

 • 2) Udbetalinger af tilskrevne midler (-).

 • 3) Udbetalinger af renter for året (-).

 • 4) Andre forpligtelser.

§63 Andre forpligtelser
For hver gældspost i balancen skal der gives oplysning om den del, der forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Stk. 2 Hvis LD har stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal dette oplyses med angivelse af omfanget af pantsætningen og de pantsatte aktivers værdi, specificeret for de enkelte poster. Den samlede sikkerhedsstillelse for dattervirksomheder og den samlede sikkerhedsstillelse for øvrige virksomheder inden for koncernen skal opføres særskilt.

Stk. 3 Medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på LD's økonomiske ressourcer, skal LD for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelsen. LD skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet.

§64 For hvert sikringsforhold, som opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring, jf. § 41, skal virksomheden oplyse:

 • 1) Arten af den risiko, der sikres.

 • 2) Arten af det sikrede.

 • 3) Arten af sikringsinstrumentet.

 • 4) Ved sikring af forventede transaktioner skal LD ud over de under nr. 1-3 anførte oplysninger beskrive de forventede fremtidige transaktioner, herunder hvornår de forventes foretaget, hvornår de forventes medtaget i resultatopgørelsen samt en beskrivelse af eventuelle forventede transaktioner, som tidligere har været behandlet som regnskabsmæssig sikring, men som ikke længere forventes at finde sted.

 • 5) Hvis værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter, som er klassificeret som sikringsinstrumenter i forbindelse med sikring af betalingsstrømme, er indregnet direkte i medlemmernes formue, oplyses om det beløb, der er

  • a) indregnet i medlemmernes formue i det aktuelle regnskabsår,

  • b) overført fra medlemmernes formue og indregnet i årets resultatopgørelse, og

  • c) overført fra medlemmernes formue og indregnet i kostprisen for et aktiv eller en forpligtelse i regnskabsåret.

§65 Resultatopgørelsen
Underposten 1.5. Kursreguleringer oplyses fordelt på aktivpost 1. Ejendomme , underposter til aktivpost 3. Andre finansielle investeringsaktiver, i alt samt eventuelle øvrige poster.

§66 Der skal gives oplysning om det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar der angår andre ydelser end revision.

§67 LD skal i regnskabet oplyse om de væsentligste skatteomkostnings- eller skatteindtægtselementer i forhold til pensionsafkastbeskatningen samt for eventuelle øvrige skatter, såfremt de er af væsentlig betydning for LD.

§68 Den andel (friholdelsesbrøken) af det ellers beskattede afkast, som er friholdt for pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 7, 15 og 16, skal oplyses.

§69 Nærtstående parter m.v.
Størrelsen af lån til samt pant, kaution eller garanti stillet for medlemmer af LD's direktion eller bestyrelse, skal angives for hver kategori med oplysning om de væsentligste vilkår, herunder rentefod og de beløb, der er tilbagebetalt i året.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder også tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelse for personer, der står de i stk. 1 nævnte personer nær, jf. definitionen af nærtstående i § 5 b, stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

§70 Der skal gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension, andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2 LD skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion på hvert ledelsesorgan. Desuden skal LD angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

§71 Navn, hjemsted og juridisk form for væsentlige dattervirksomheder og associerede virksomheder skal oplyses med angivelse af den pågældende virksomheds aktivitet. For hver virksomhed skal angives, hvor stor en andel der ejes, samt størrelsen af virksomhedens egenkapital og resultat ifølge den senest foreliggende årsrapport. Oplysningerne kan gives i form af et koncerndiagram.

Stk. 2 Når en dattervirksomhed er moderselskab i en koncern, finder oplysningskravet i stk. 1 ikke anvendelse på denne virksomheds dattervirksomheder og associerede virksomheder.

§72 Der skal oplyses om karakteren, omfanget samt den anvendte prisfastsættelsesmetode i forbindelse med transaktioner og aftaler af større betydning mellem LD og de virksomheder, som er direkte eller indirekte forbundne med denne, dvs. dens dattervirksomheder og associerede virksomheder.

§73 Følsomhedsoplysninger
LD skal give skematiske oplysninger om følsomhed over for risici i overensstemmelse med skemaet i bilag 10.

Kapitel 5

Ledelsesberetning

§74 Generelt
Ledelsesberetningen skal

 • 1) beskrive LD's hovedaktiviteter,

 • 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 4) redegøre for udviklingen i LD's aktiviteter og økonomiske forhold,

 • 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

 • 6) beskrive LD's forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 • 7) beskrive LD's videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, og

 • 8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som LD kan påvirkes af.

§75 Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§76 Risikooplysninger
LD skal beskrive sine finansielle risici og sine politikker og mål for styringen af finansielle risici.

§77 Femårsoversigter
Ledelsesberetningen skal indeholde en femårsoversigt med hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 5.

Stk. 2 Hvis tallene i femårsoversigten ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes.

Afsnit III Indregning og måling af dattervirksomheder

Kapitel 6

§78 Medmindre andet følger af denne bestemmelse, skal dattervirksomheder samt øvrige virksomheder, hvorover LD udøver en bestemmende indflydelse, pro rata-konsolideres i LD's regnskab ved, at LD's andel af de pågældende virksomheders regnskabsposter sammenlægges med ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver i LD.

Stk. 2 De af pro rata-konsolideringen omfattede aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger indregnes og måles efter samme metoder for indregning og måling, som i øvrigt finder anvendelse i LD's regnskab. Posterne i de pro rata-konsoliderede dattervirksomheder medtages i forhold til LD's andel af virksomhedernes egenkapital og resultat.

Stk. 3 Note- og oplysningskravene i henhold til denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på regnskabsposter, der indeholder elementer fra pro rata-konsoliderede dattervirksomheder.

Stk. 4 En dattervirksomhed, der ikke forvalter investeringer for LD, skal indgå i regnskabet efter stk. 6.

Stk. 5 En dattervirksomhed omfattet af § 9 om midlertidigt overtagne aktiver skal ligeledes indgå i regnskabet efter stk. 6.

Stk. 6 LD's andel af aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal indregnes samlet som en særskilt post på henholdsvis aktivsiden og passivsiden i regnskabets balance. LD's andel af resultatet af dattervirksomheden skal indregnes som en særskilt post i regnskabets resultatopgørelse.

Afsnit IV Perioderapporter

Kapitel 7

Udarbejdelse af halvårsrapport

§79 Halvårsrapporten, jf. § 2, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelsestal og balancetal opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstilles i overensstemmelse med bilag 2 og 3.

Stk. 3 Halvårsrapporten skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som LD's ledelse finder fornødne for at forklare udviklingen i perioden.

Stk. 4 Halvårsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet senest 2 måneder efter halvårets udløb. Halvårsrapporten skal senest samme dato være offentligt tilgængeligt, eksempelvis på LD's hjemmeside eller ved, at interesserede kan få halvårsrapporten udleveret eller tilsendt ved henvendelse til LD.

Afsnit V Straffebestemmelser samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§80 Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2 og 3, § 4, stk. 1, § 4, stk. 2, 1. pkt., § 5, stk. 1, 1., 2. og 4. pkt., § 5, stk. 2 og 3, §§ 6-14, § 15, stk. 1, §§ 17-25, § 26, stk. 1, 3 og 4, §§ 27-43, §§ 45-52, §§ 54-79 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§81 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006 og finder første gang anvendelse for årsrapporten for 2005.

Stk. 2 Årsrapporter, der første gang aflægges efter denne bekendtgørelse, skal tage udgangspunkt i en åbningsbalance pr. 1. januar 2004 med aktiver og forpligtelser indregnet og målt efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3-6. Denne åbningsbalance behøver ikke at offentliggøres, men danner grundlag for udarbejdelse af den første årsrapport med sammenligningstal for 2004, der udarbejdes efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 LD kan uanset stk. 2 vælge, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse om indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt regnskabsmæssig sikring finder anvendelse første gang for åbningsbalancen pr. 1. januar 2005. Sammenligningstal for 2004 skal i så fald udarbejdes i overensstemmelse med den regnskabspraksis, LD hidtil har anvendt. I årsrapporten for 2005 oplyses værdien i åbningsbalancen af de poster, der indeholder finansielle aktiver og forpligtelser med angivelse af de reguleringer, der er foretaget i forhold til balancen ved udgangen af 2004.

Stk. 4 Hoved- og nøgletal i bilag 5 for regnskabsår forud for 2004 skal ikke omberegnes.

Stk. 5 Ændring i metoderne for indregning og måling af immaterielle aktiver, jf. §§ 33 og 34, kan ske således, at alene forhold, der indtræffer fra og med regnskabsåret 2003 og senere, indregnes og måles efter de nye regler.

Stk. 6 Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1014 af 11. december 2002 om årsregnskab for Lønmodtagernes Dyrtidsfond ophæves.

profile photo
Profilside