Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde § 75

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 27. november 2019

Generelt
§ 75

Ledelsesberetningen skal

  • 1) beskrive LD Fondes hovedaktiviteter,

  • 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

  • 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

  • 4) redegøre for udviklingen i LD Fondes aktiviteter og økonomiske forhold,

  • 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

  • 6) beskrive LD Fondes forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

  • 7) beskrive LD Fondes videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening og

  • 8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som LD Fonde kan påvirkes af.