Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

None

Bekendtgørelse nr. 516 af 17. maj 2024

Resultatopgørelsen
§ 29

Virksomheden skal føre rente- og rentelignende indtægter, herunder modtaget rentelignende provision, der indgår som en integreret del af den effektive rente, indekstillæg på aktiver, terminspræmie af fonds- og valutaterminsforretninger samt regulering over løbetiden af finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, og hvor kostprisen afviger fra indfrielseskursen, under resultatopgørelsens post 1, Renteindtægter.

Stk. 2 Tilbageførsel af tidligere års tilskrevne renter må ikke finde sted.