Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 83

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 01. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1442 af 03. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1592 af 09. november 2020

§ 83

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de påføres virksomheden. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Følgende indregnes i en separat opgørelse i forlængelse af resultatopgørelsen benævnt ”anden totalindkomst”:

  • 1) Stigninger i en domicilejendoms omvurderede værdi og tilbageførsler af sådanne stigninger, jf. § 58, stk. 3 og 4.

  • 2) Valutakursforskelle, der er fremkommet ved omregning af transaktioner og balanceposter, herunder goodwill, i en enhed med en funktionel valuta, der afviger fra præsentationsvalutaen, jf. § 42, stk. 8.

  • 3) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker udsving i størrelsen af fremtidige betalingsstrømme, jf. § 77.

  • 4) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker valutakursrisikoen på en investering i en udenlandsk enhed, jf. § 78.

  • 5) Ændringer i aktuarmæssige gevinster og tab samt merrente ved opgørelsen af pensionsforpligtelser, jf. § 74, stk. 2.

Stk. 3 Den del af de beløb, der omfattes af stk. 2, nr. 1-5, og som skal fordeles til forsikrings- og investeringskontrakter i henhold til de regler for fordeling af overskud, der gælder for kontrakterne, indregnes først i anden totalindkomst og overføres herefter til de relevante poster under posten III, Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt.

Stk. 4 For hver post under anden totalindkomst anføres den tilhørende skattemæssige effekt enten direkte i anden totalindkomst eller i en note.