Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 52

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 460 af 02. maj 2023

§ 52

Virksomheden kan uanset § 50, stk. 1, efter første indregning løbende måle udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, forudsat, at der ikke er tale om

  • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller væsentligt reducerer en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

  • 2) at de pågældende udlån og tilgodehavender indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

  • 3) at de pågældende udlån og tilgodehavender indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

    • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende udlån og tilgodehavender og

    • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Virksomheden kan ikke efterfølgende måle udlån og tilgodehavender, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, til dagsværdi.

Stk. 3 Virksomheden skal nedskrive udlån og tilgodehavende omfattet af stk. 1 med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger diskonteret med udlånets eller tilgodehavendets oprindelige effektive rente, hvis der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse. Virksomheden skal tilbageføre nedskrivningen tilsvarende, hvis en efterfølgende begivenhed bevirker, at værdiforringelsen er reduceret helt eller delvist. Virksomheden skal indregne tilbageførsel i resultatopgørelsen.