Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 48

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 01. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1442 af 03. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1592 af 09. november 2020

§ 48

Ikke-afledte finansielle forpligtelser kan uanset § 47, stk. 1, efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris forudsat, at der ikke er tale om

  • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller reducerer væsentligt en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

  • 2) at de pågældende forpligtelser indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

  • 3) at de pågældende forpligtelser indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

    • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende forpligtelser og

    • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Finansielle forpligtelser, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, kan ikke efterfølgende måles til dagsværdi.