Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 01. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1442 af 03. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1592 af 09. november 2020

§ 2

Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 183 i lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten skal indeholde et koncernregnskab, hvis det følger af §§ 133-135.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal endvidere udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 145.

Stk. 3 Års- og halvårsrapport skal være affattet på dansk eller engelsk.