14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 937 af 27. July 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Domicilejendomme skal efter første indregning løbende måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Omvurdering skal foretages så hyppigt, at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentligt fra domicilejendommens dagsværdi på balancetidspunktet.

•••

Stk. 2 Dagsværdien på balancedagen skal opgøres i overensstemmelse med bilag 7.

•••

Stk. 3 Stigninger i en domicilejendoms omvurderede værdi indregnes i anden totalindkomst, jf. § 83, stk. 2, og overføres til posten Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, medmindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen, jf. stk. 4.

•••

Stk. 4 Fald i en domicilejendoms omvurderede værdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre faldet modsvarer en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst, jf. stk. 3. I så fald skal værdifaldet indregnes i anden totalindkomst og overføres som en reduktion i Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen.

•••

Stk. 5 Afskrivninger baseret på den seneste omvurderede værdi, jf. § 56, stk. 2, 2. pkt. indregnes i resultatopgørelsen.

•••
profile photo
Profilside