Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 460 af 02. maj 2023

I medfør af § 188, stk. 3, § 192, § 196 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Definitioner
 • Bilag 2 Balanceskema
 • Bilag 3 Resultatopgørelsesskema for livsforsikringsvirksomheder
 • Bilag 4 Resultatopgørelsesskema for skadesforsikringsvirksomheder
 • Bilag 5 Resultatopgørelsesskema for koncerner
 • Bilag 6 Begreber, som anvendes af tværgående pensionskasser
 • Bilag 7 Måling af ejendommes dagsværdi
 • Bilag 8 Specifikation af oplysningskravene i § 107, stk. 4, 5, og 8, samt i § 108
 • Bilag 9 Femoversigt over hoved- og nøgletal for virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed
 • Bilag 10 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal for virksomheder, der driver skadesforsikringsvirksomhed
 • Bilag 11 Specifikation af aktiver og disses afkast
 • Bilag 12 Regler for udfyldelse af skemaet i bilag 11
Kapitel 1 De omfattede virksomheder
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder:

 • 1) Forsikringsselskaber.

 • 2) Pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed (tværgående pensionskasser).

 • 3) Forsikringsholdingvirksomheder og finansielle holdingvirksomheder, hvis virksomhed udelukkende eller hovedsageligt består i at eje kapitalandele i forsikringsselskaber.

Stk. 2 Koncernregnskaber, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder udarbejdet af International Accounting Standards Board og godkendt af Kommissionen, jf. § 183, stk. 3-5, i lov om finansiel virksomhed, er alene omfattet af de bestemmelser, der omhandler forhold, der ikke er reguleret i de nævnte internationale regnskabsstandarder.

Stk. 3 Tværgående pensionskasser skal anvende begreber fra bilag 6 i stedet for de begreber, der er anført i bekendtgørelsens tekst.

De omfattede rapporter
§ 2

Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 183 i lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten skal indeholde et koncernregnskab, hvis det følger af §§ 147-149 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1 i denne bekendtgørelse, skal udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 159, hvis de har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

Stk. 3 Års- og halvårsrapport skal være affattet på dansk eller engelsk.

§ 3

Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk. 2 Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.

Stk. 3 Modervirksomheder og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomheden har samme regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol.

Stk. 4 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 1.

§ 4

Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Virksomheden må ikke betegne et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse eller efter internationale regnskabsstandarder, jf. § 1, stk. 2, som en årsrapport eller en halvårsrapport. Virksomheden skal sikre, at et sådant regnskab fremstår på en måde, så det ikke kan forveksles med et regnskab aflagt efter denne bekendtgørelse eller efter internationale regnskabsstandarder.

Kapitel 2 Klassifikation og opstilling
Generelle bestemmelser
§ 5

Virksomheden skal opstille balance og resultatopgørelse i skematisk form i overensstemmelse med bilagene 2-4.

Stk. 2 Virksomheden skal anføre posterne i skemaerne i bilag 2-4 særskilt og i den angivne rækkefølge. Virksomheden kan foretage en mere detaljeret opdeling under forudsætning af, at opstillingsskemaernes struktur opretholdes, hvis beløbet i den nye underpost er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af underposten er forskellig fra øvrige underposter. Virksomheden kan tilføje nye poster, hvis beløbet for en sådan er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 3 Virksomheden kan sammendrage poster, der kun indeholder uvæsentlige beløb, med andre poster af samme art eller funktion. Dette finder ikke anvendelse på underposter til følgende poster:

 • 1) Bilag 2: Post III, Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt, på balancens passivside.

 • 2) Bilag 3: Post 1, Præmier f.e.r., i alt, post 4, Forsikringsydelser f.e.r., i alt, og post 5, Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt, i resultatopgørelsen.

 • 3) Bilag 4: Post 1, Præmieindtægter f.e.r., i alt, og post 3, Erstatningsudgifter f.e.r., i alt, i resultatopgørelsen.

§ 6

Virksomheden skal ved hver post i balance, resultatopgørelse og anden totalindkomst anføre de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår, ligesom oversigten over bevægelser i egenkapitalen skal være forsynet med en tilsvarende oversigt fra året før. Foregående års poster skal tilpasses, hvis disse ikke er direkte sammenlignelige med årets poster, og en sådan tilpasning er praktisk mulig.

Stk. 2 Virksomheden skal angive og behørigt begrunde i noterne, jf. § 95, hvis der er foretaget tilpasning af det foregående års poster, eller hvis dette ikke har været muligt, jf. stk. 1.

Stk. 3 Virksomheden skal kun medtage poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for note-oplysninger, medmindre andet er foreskrevet i denne bekendtgørelse.

Fælles bestemmelser
§ 7

Virksomheden skal opføre materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde og bygninger samt aktiver i midlertidig besiddelse, jf. § 11, under aktivpost 1, Driftsmidler. Posten omfatter også aktiver hidrørende fra finansielle leasingkontrakter hos leasingtager og aktiver hidrørende fra operationelle leasingkontrakter hos leasinggiver. Desuden omfatter posten aktiverede omkostninger til indretning af lejede lokaler.

§ 8

Virksomheden skal opføre ansvarlig lånekapital og andre langfristede lån til de pågældende virksomheder, under aktivposterne 4.2, Udlån til tilknyttede virksomheder, og 4.4, Udlån til associerede virksomheder. Virksomheden skal opføre øvrige tilgodehavender hos de pågældende virksomheder under aktivpost 10, Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, eller aktivpost 11, Tilgodehavender hos associerede virksomheder, eller under en anden post, hvorunder tilgodehavendet efter sin art henhører. Virksomheden skal oplyse i en note med beløbsangivelse, hvis der blandt aktiverne indgår placeringer i tilknyttede eller associerede virksomheder, som ikke er opført under aktivposterne 4, Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt, 10, Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, eller 11, Tilgodehavender hos associerede virksomheder.

§ 9

Virksomheder, der driver indirekte forsikring, skal anvende aktivpost 6, Genforsikringsdepoter, til skyldige beløb, som i henhold til genforsikringskontrakter tilbageholdes af cedenter. Virksomheden må ikke opføre aktiver, som ejes af genforsikringsselskabet og er lagt til sikkerhed for cedenters krav, under posten.

§ 10

Virksomheden skal opføre nutidsværdien af de betalingsstrømme, der relaterer sig til genforsikringskontrakter, under aktivpost 7, Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt.

§ 11

Virksomheden skal føre materielle anlægsaktiver eller grupper af materielle anlægsaktiver samt dattervirksomheder og associerede virksomheder, der kun er midlertidigt i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt, under aktivpost 13, Aktiver i midlertidig besiddelse. Aktiver omfattet af § 58 skal ikke indgå i posten. Et salg er meget sandsynligt, hvis

 • 1) virksomhedens ledelse aktivt søger en køber til aktiverne,

 • 2) aktiverne udbydes til en pris, som står i et fornuftigt forhold til aktivernes dagsværdi, og

 • 3) aktiverne forventes solgt inden for 12 måneder.

§ 12

Virksomheden skal opføre forpligtelser, der opfylder kriterierne for at kunne medregnes i kapitalgrundlaget i henhold til reglerne i bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag, under passivpost 8, Overskudskapital.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre gældsforpligtelser, om hvilke det gælder, at kreditors krav træder tilbage for alle øvrige kreditorkrav, under passivpost 9, Anden ansvarlig lånekapital. Virksomheden skal under samme post opføre medlemskonti i tværgående pensionskasser og gensidige forsikringsselskaber.

§ 13

Virksomheden skal opføre udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører de efterfølgende år, under periodeafgrænsningsposterne i aktiverne. Virksomheden skal opføre indtægter, som er indgået før balancetidspunktet, men som vedrører de efterfølgende år, under periodeafgrænsningsposterne i passiverne. Dette gælder dog ikke for indgåede præmier, medmindre forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre udgifter, dog ikke forsikringsydelser, som vedrører regnskabsåret, men som først vil blive betalt i de efterfølgende år, under gæld. Virksomheden skal opføre indtægter, der vedrører regnskabsåret, men som først betales efter balancetidspunktet, under tilgodehavender. Virksomheden skal dog opføre påløbne, uforfaldne renter samt optjent, uforfalden lejeindtægt under aktivpost 18, Tilgodehavende renter samt optjent leje.

Stk. 3 Virksomheden skal i noterne forklare de udgifter eller indtægter, der er nævnt i stk. 1 og 2, hvis de er af væsentlig betydning.

§ 14

Virksomheden skal opføre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, jf. §§ 75 og 76 og § 80, stk. 2, under passivpost IV, Hensatte forpligtelser, i alt.

Stk. 2 Virksomheden må ikke anvende hensatte forpligtelser til regulering af aktivernes værdi.

§ 15

Virksomheden skal anvende passivpost V, Genforsikringsdepoter, til skyldige beløb, som virksomheden har tilbageholdt eller modtaget fra genforsikrere i henhold til genforsikringskontrakter. Virksomheden må ikke opføre aktiver, som ejes af genforsikrere og er lagt til sikkerhed for virksomhedens krav, under posten.

Livsforsikring
§ 16

Virksomheden skal opføre nutidsværdien af de samlede fremtidige ind- og udgående betalinger, som forventes afstedkommet af de livsforsikrings- og investeringskontrakter, som virksomheden har indgået, med tillæg af risikomargen, under passivpost 12, Livsforsikringshensættelser.

§ 17

Virksomheden skal opføre den forventede fremtidige fortjeneste af virksomhedens livsforsikringer og investeringskontrakter under passivpost 13, Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter.

§ 18

Virksomheden skal, hvis den har udstedt både almindelig livsforsikring, herunder gennemsnitsrenteprodukter, og markedsrenteprodukter, herunder investeringskontrakter, opdele passivpost 12, Livsforsikringshensættelser, og passivpost 13, Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter, hver især i henholdsvis poster vedrørende almindelig livsforsikring, herunder gennemsnitsrenteprodukter, og poster vedrørende markedsrenteprodukter, herunder investeringskontrakter. Passivpost 12 og 13 skal hver især indeholde de beløb, der relaterer sig til de to produkttyper.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre de investeringsaktiver, der er knyttet til bestanden af markedsrenteprodukter, herunder investeringskontrakter, samlet under aktivpost IV, Investeringsaktiver tilknyttet markedsrenteprodukter, hvis passivpost 12, Livsforsikringshensættelser, og passivpost 13, Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter, er opdelt som nævnt i stk. 1. Virksomheden skal specificere aktiverne efter art i balancen eller i en note.

Stk. 3 Virksomheden skal, i det omfang den har livsforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse II, IV, V eller VI, regnskabsmæssigt henføre de forsikringsmæssige hensættelser for forsikringsklasse II, IV, V eller VI under henholdsvis almindelig livsforsikring, herunder gennemsnitsrenteprodukter, og markedsrenteprodukter, ud fra de principper, der gælder for den udøvede livsforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse II, IV, V eller VI.

Skadesforsikring
§ 19

Virksomheden skal opføre nutidsværdien af forventede betalingsstrømme foranlediget af fremtidige forsikringsbegivenheder og administration i de ikke-forløbne dele af risikoperioderne for de skadesforsikringskontrakter, som virksomheden har indgået, jf. §§ 71 og 72, under passivpost 10, Præmiehensættelser.

§ 20

Virksomheden skal opføre den forventede fortjeneste i de ikke-forløbne dele af risikoperioderne for de skadesforsikringskontrakter, som virksomheden har indgået, under passivpost 11, Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter. Virksomheden må ikke anvende passivpost 11, Fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter for de forsikringer, hvor præmiehensættelserne er opgjort efter den forenklede metode i § 72.

§ 21

Virksomheden skal opføre nutidsværdien af forventede fremtidige betalingsstrømme foranlediget af forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere, jf. § 73, under passivpost 14, Erstatningshensættelser.

§ 22

Virksomheden skal opføre det beløb, som virksomheden forventeligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle virksomhedens skadesforsikringskontrakter afviger fra de beløb, der er opført under passivposterne 10 og 14, Præmiehensættelser og Erstatningshensættelser, under passivpost 15, Risikomargen på skadesforsikringskontrakter.

Fælles bestemmelser for skadesforsikring og livsforsikring
§ 23

Virksomheden skal opføre den til kapitalandelene svarende indtægt fra tilknyttede virksomheder i form af udbytte og værdiregulering, under underposten Indtægter fra tilknyttede virksomheder.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre den til kapitalandelene svarende indtægt fra associerede virksomheder i form af udbytte og værdiregulering, under underposten Indtægter fra associerede virksomheder.

Stk. 3 Virksomheden skal opføre overskud eller underskud ved drift af virksomhedens investeringsejendomme og andre materielle investeringsaktiver under underposten Indtægter af investeringsejendomme og andre materielle investeringsaktiver. Virksomheden skal opføre beløbet efter fradrag af udgifter til administration af aktiverne og før fradrag af finansieringsrenter, der opføres under posten Renteudgifter. Virksomheden må ikke opføre regulering af aktivernes værdi under denne post, men skal opføre reguleringen under posten Kursreguleringer.

Stk. 4 Virksomheden skal opføre renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer, under underposten Renteindtægter og udbytter m.v. Virksomheden skal endvidere opføre udbytter af kapital-andele under underposten Renteindtægter og udbytter m.v., medmindre beløbene henhører under posterne Indtægter fra tilknyttede virksomheder og Indtægter fra associerede virksomheder.

Stk. 5 Virksomheden skal opføre den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af domicilejendomme og aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, under underposten Kursreguleringer. Virksomheden skal dog indregne værdireguleringer vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder, jf. stk. 1 og 2, samt valutakursregulering af goodwill, i anden totalindkomst, jf. § 44, stk. 7 og 8.

Stk. 6 Virksomheden skal opføre de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af virksomhedens investeringsaktiver, jf. dog stk. 3, under underposten Administrationsomkostninger i forbindelse med investe-ringsvirksomhed.

§ 24

Virksomheden skal opføre de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere virksomhedens bestand af forsikrings- og investeringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver bortset fra nedskrivninger af goodwill, jf. § 156, under hovedposten Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikrings- og investeringskontrakter, under posten Erhvervelsesomkostninger.

Stk. 3 Virksomheden kan, hvis virksomheden har udført erhvervelses- og/eller administrative opgaver for tilknyttede virksomheder, som afregnes på omkostningsdækkende basis, opføre det modtagne vederlag som et fradrag i hovedposten. Virksomheden skal opføre fradraget under underposten Refusion fra tilknyttede virksomheder.

§ 25

Virksomheden skal opføre indtægter og omkostninger i forbindelse med agenturvirksomhed, anden accessorisk virksomhed, administration for andre selskaber samt andre indtægter og omkostninger, der ikke kan henføres til virksomhedens forsikringsbestand eller investeringsaktiver, under hovedposterne Andre indtægter/omkostninger. Virksomheden kan dog opføre indtægter og omkostninger i forbindelse med administration for tilknyttede virksomheder under posten Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt, jf. § 24, stk. 3. Virksomheden skal forklare beløbene under posterne Andre indtægter/omkostninger i en note, hvis de er af væsentlig betydning.

§ 26

Virksomheden skal opføre den skat, der påhviler årets resultat, jf. dog § 34, under hovedposten Skat.

Livsforsikring
§ 27

Virksomheden skal opføre beløb for direkte og indirekte forsikringskontrakter, der er forfaldet i regnskabsåret, samt præmier på investeringskontrakter med ret til bonus under underpost 1.1, Bruttopræmier. Virksomheden skal opføre bruttopræmier med fradrag af ristornerede præmiebeløb og eksklusive afgifter opkrævet sammen med præmierne til offentlige myndigheder. Virksomheden skal i forbindelse med coassurance lade den andel af den samlede præmie, der vedrører virksomheden, indgå under underpost 1.1, Bruttopræmier.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre beløb, virksomheden i regnskabsåret har betalt til eller er blevet genforsikringsselskaber skyldige for genforsikringsdækning, under underpost 1.2, Afgivne forsikringspræmier.

Stk. 3 Virksomheden skal opføre resultatet af posterne 1.1. og 1.2. under hovedposten 1, Præmier f.e.r., i alt.

§ 28

Virksomheden skal opføre den pensionsafkastsskat, der skal betales for regnskabsåret med tillæg af ændring i udskudt pensionsafkastskat for den del, der vedrører egenkapitalens investeringsafkast i virksomheder, der ikke er selskabsskattepligtige, under hovedpost 3, Pensionsafkastskat.

§ 29

Virksomheden skal under underpost 4.1, Udbetalte ydelser, opføre de beløb, der for virksomhedens direkte forsikringskontrakter og investeringskontrakter med ret til bonus i regnskabsåret er betalt til

 • 1) forsikringssummer ved død,

 • 2) forsikringssummer ved kritisk sygdom,

 • 3) forsikringssummer ved invaliditet,

 • 4) forsikringssummer ved udløb,

 • 5) pensions- og renteydelser,

 • 6) tilbagekøb,

 • 7) kontant udbetalte bonusbeløb og

 • 8) forsikringspræmier samt ydelser betalt til cedenter for virksomhedens indirekte forsikringskontrakter.

Stk. 2 Virksomheden må ikke behandle udlodning af egenkapital til medlemmer i medlemsejede virksomheder som en del af udbetalte ydelser eller på anden måde indregne udlodning i resultatopgørelsen eller i anden totalindkomst.

Stk. 3 Virksomheden skal lade stk. 1, nr. 8, omfatte forsikringspræmier, som virksomheden har betalt til andre forsikringsselskaber for forsikringsdækning for forsikringstagere. Virksomheden kan ud over de beløb, der er nævnt i stk. 1, opføre udgifter til revalidering og sygebehandling af forsikrede under underpost 4.1., når udgifterne er afholdt med det formål at afværge en invaliditetsydelse i det konkrete tilfælde.

Stk. 4 Virksomheden skal opføre modtagne eller tilgodehavende beløb fra virksomhedens genforsikrere til dækning af forsikringsydelser i overensstemmelse med genforsikringskontrakter under underpost 4.2, Modtaget genforsikringsdækning.

Stk. 5 Virksomheden skal opføre resultatet af underposterne 4.1. og 4.2. under hovedposten 4, Forsikringsydelser f.e.r., i alt.

§ 30

Virksomheden skal opføre forskellen mellem værdien af livsforsikringshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse og slutning, bortset fra den del, der vedrører ind- og udbetalinger vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus, under underpost 5.1, Ændring i livsforsikringshensættelser.

§ 31

Virksomheden skal fradrage den andel af investeringsafkastet, der vedrører egenkapitalen samt virksomhedens syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, under hovedpost 9, Overført investeringsafkast.

§ 32

Virksomheden skal opføre resultatet af virksomhedens syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed under post II, Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring.

Stk. 2 Virksomheden skal specificere posten, jf. stk. 1, i en note i overensstemmelse med resultatopgørelsesskemaet for skadesforsikring, posterne 1-5 i bilag 4, samt en yderligere post Investeringsafkast. I specificeringen skal virksomheden opføre den andel af det samlede investeringsafkast, der vedrører syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, herunder den del af ændringer i erstatningshensættelser og genforsikringsandel af erstatningshensættelser samt ændringer i præmiehensættelser og genforsikringsandel af præmiehensættelser for syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, der kan henføres til løbetidsforkortelser, valutaomregningsfor-skelle og ændringer i den anvendte diskonteringssats.

Stk. 3 Virksomheden skal opføre investeringsafkastet efter fradrag af forsikringsteknisk rente, jf. § 36.

§ 33

Virksomheden skal opføre den andel af investeringsafkastet, der vedrører egenkapitalen, under hovedpost 10, Egenkapitalens investeringsafkast.

§ 34

Virksomheder, der ikke er selskabsskattepligtige, skal opføre den andel af pensionsafkastskatten, der kan henføres til egenkapitalen, under hovedpost 13, Skat. Virksomheden skal i så fald benævne posten Pensionsafkastskat for egenkapitalen.

Skadesforsikring
§ 35

Virksomheden skal opføre præmier, som er forfaldne i regnskabsåret for direkte og indirekte forsikringer, under underpost 1.1, Bruttopræmier. Virksomheden skal opføre bruttopræmier med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, og med fradrag af afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Virksomheden skal i forbindelse med coassurance lade den andel af den samlede præmie, der vedrører virksomheden, indgå under underpost 1.1, Bruttopræmier.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre beløb, der i regnskabsåret er betalt til eller er blevet genforsikringsselskaber skyldige for genforsikringsdækning, under underpost 1.2, Afgivne forsikringspræmier.

Stk. 3 Virksomheden skal opføre forskellen mellem bruttopræmiehensættelserne ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. § 19, under underpost 1.3, Ændring i præmiehensættelser.

Stk. 4 Virksomheden skal opføre forskellen mellem fortjenstmargenen og forskellen i den del af risikomargenen, der kan henføres til præmiehensættelserne, ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. § 20, under underpost 1.4, Ændring i fortjenstmargen og risikomargen.

Stk. 5 Virksomheden skal opføre forskellen mellem den andel af præmiehensættelserne, der kan henføres til genforsikringsdækning ved regnskabsårets begyndelse og slutning, under underpost 1.5, Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser.

Stk. 6 Virksomheden skal opføre den andel af forskelsbeløbene efter stk. 3-5, der kan henføres til løbetidsforkortelse, valutaomregningsforskelle og ændringer i den anvendte diskonteringssats, under hovedpost 7, Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 7 Virksomheden skal opføre resultatet af underposterne 1.1.-1.5. under hovedposten 1, Præmieindtægter f.e.r., i alt.

§ 36

Virksomheden skal opføre et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige præmiehensættelser f.e.r., når disse er opgjort efter § 72, under hovedpost 2, Forsikringsteknisk rente. Virksomheden skal som rentesatser anvende de satser, der i henhold til rentekurven nævnt i § 67 gennemsnitligt hen over regnskabsperioden har svaret til hensættelsernes forventede afviklingstid. Virksomheden skal fradrage et beløb svarende til de beregnede renteafkast under hovedpost 7, Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 2 Virksomheden må, hvis den driver indirekte forretning, ikke lade den del af de forsikringsmæssige hensættelser, der modsvares af genforsikringsdepoter, indgå i beregningsgrundlaget efter stk. 1. Virksomheden skal lade årets rente af genforsikringsdepoterne indgå i beløbet under hovedpost 2, Forsikringsteknisk rente.

§ 37

Virksomheden skal opføre beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, under underpost 3.1, Udbetalte erstatninger. Virksomheden skal lade beløbet indeholde interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader og øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandling af indtrufne skader samt interne og eksterne udgifter til bekæmpelse og begrænsning af forventede fremtidige skader på eksisterende forsikringskontrakter. Virksomheden skal opføre udbetalte erstatninger efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre beløb, der i regnskabsåret er modtaget fra virksomhedens genforsikrere til dækning af indtrufne skader i overensstemmelse med genforsikringskontrakter, under underpost 3.2, Modtaget genforsikringsdækning.

Stk. 3 Virksomheden skal opføre forskellen mellem erstatningshensættelserne ved regnskabsårets slutning og begyndelse, jf. § 21, under underpost 3.3, Ændring i erstatningshensættelser.

Stk. 4 Virksomheden skal opføre forskellen mellem den del af risikomargenen, der kan henføres til erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse og slutning, jf. § 21, under underpost 3.4, Ændring i risikomargen.

Stk. 5 Virksomheden skal opføre forskellen mellem den andel af erstatningshensættelserne, der kan henføres til genforsikringsdækningen ved regnskabsårets slutning og begyndelse, under underpost 3.5, Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser.

Stk. 6 Virksomheden skal opføre den andel af forskelsbeløbene efter stk. 3-5, der kan henføres til løbetidsforkortelse, valutaomregningsforskelle og ændringer i den anvendte diskonteringssats, under hovedpost 7, Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 7 Virksomheden skal opføre resultatet af underposterne 3.1.-3.5. under hovedpost 3, Erstatningsudgifter f.e.r., i alt.

§ 38

Virksomheden skal opføre de præmiebeløb, der er tilbagebetalt eller skal tilbagebetales til forsikringstagere, under hovedpost 4, Bonus og præmierabatter, når størrelsen af tilbagebetalingen fastlægges på grundlag af skadesforløbet i regnskabsåret på den enkelte forsikringskontrakt eller en bestand af forsikringskontrakter ud fra kriterier, der er fastlagt før regnskabsårets begyndelse eller ved forsikringskontrakternes tegning.

Bevægelser på egenkapitalen
§ 39

Virksomheden skal lade bevægelser på egenkapitalen vise:

 • 1) Den samlede totalindkomst bestående af summen af resultat for perioden og anden totalindkomst.

 • 2) Effekten af ændringer i regnskabspraksis og fejlrettelser for hver post under egenkapitalen, jf. §§ 89 og 91.

Stk. 2 Virksomheden skal for hver post under egenkapitalen vise beløbet ved periodens begyndelse og ved periodens slutning specificeret på ændringer fra:

 • 1) Periodens resultat.

 • 2) Anden totalindkomst.

 • 3) Kapitaltilførsler eller – nedsættelser, herunder køb og salg af egne aktier.

 • 4) Udlodning til ejere.

Kapitel 3 Indregning og måling
Generelle bestemmelser
§ 40

Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse aktiver og forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapital og indregnede forpligtelser.

§ 41

Virksomheden skal måle aktiver og passiver til dagsværdi, medmindre andet er fastsat specifikt i dette kapitel. Virksomheden skal op- og nedskrive aktiver og forpligtelser i overensstemmelse hermed, og indregne op- og nedskrivninger i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat specifikt i dette kapitel.

§ 42

Virksomheden skal indregne et aktiv i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne en forpligtelse i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Stk. 3 Virksomheden skal ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tage hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§ 43

Dagsværdien af et aktiv eller en forpligtelse er den noterede pris på et aktivt marked for det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Stk. 2 Hvis der ikke forefindes et aktivt marked, skal virksomheden måle dagsværdien ved anvendelse af en egnet værdiansættelsesteknik, der inddrager alle de tilgængelige data, som markedsdeltagere må antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse. Virksomheden skal ved måling af dagsværdien maksimere anvendelsen af relevante observerbare data og minimere anvendelsen af ikke-observerbare data.

§ 44

Virksomheden skal omregne transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end virksomhedens funktionelle valuta til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen.

Stk. 2 Virksomheden skal omregne monetære poster i en anden valuta end virksomhedens funktionelle valuta til den funktionelle valuta efter lukkekursen for valutaen på balancedagen.

Stk. 3 Virksomheden skal omregne ikke-monetære poster i en anden valuta end virksomhedens funktionelle valuta til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

Stk. 4 Virksomheden skal omregne ikke-monetære poster i en anden valuta end virksomhedens funktionelle valuta til den funktionelle valuta efter lukkekursen på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

Stk. 5 Stk. 1-4 gælder tilsvarende for en udenlandsk enhed, hvis aktiviteter indgår i regnskabet, og som har en funktionel valuta, der afviger fra den regnskabsaflæggende virksomheds funktionelle valuta.

Stk. 6 Virksomheden skal indregne valutakursforskelle opstået ved afhændelse af aktiver eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 i resultatopgørelsen.

Stk. 7 Afviger præsentationsvalutaen fra virksomhedens eller en udenlandsk enheds funktionelle valuta, skal virksomheden omregne den eller de funktionelle valuta(er) til præsentationsvalutaen efter følgende regler:

 • 1) Resultatopgørelsesposter omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.

 • 2) Balanceposter omregnes efter lukkekursen på balancedagen.

Stk. 8 Virksomheden skal indregne valutakursforskelle opstået ved omregning efter stk. 7 i anden totalindkomst, jf. § 88, stk. 2, og overføre dem til en særskilt post under egenkapitalen.

Stk. 9 Virksomheden skal foretage indregning, måling og oplysninger i monetære enheder i danske kroner eller i euro. Finanstilsynet kan under særlige omstændigheder tillade, at årsregnskabets præsentationsvaluta er en anden end danske kroner eller euro.

Finansielle instrumenter
§ 45

Virksomheden skal indregne finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i balancen, når virksomheden bliver underlagt det finansielle instruments kontraktmæssige bestemmelser.

§ 46

Virksomheden skal ophøre med at indregne et finansielt aktiv, der er solgt eller på anden måde overdraget til en anden part, i balancen. Virksomheden skal ophøre med at indregne en del af et finansielt aktiv i balancen, hvis der er solgt eller overdraget en entydigt defineret andel af aktivet.

Stk. 2 Virksomheden kan ved køb eller salg af finansielle aktiver på sædvanlige markedsbetingelser vælge på ensartet måde for samtlige køb og salg at indregne og ophøre med indregning af aktiverne i balancen enten på handelsdatoen eller på afregningsdatoen.

Stk. 3 Virksomheden skal samtidig med indregningen af det finansielle aktiv indregne en forpligtelse svarende til den aftalte pris, hvis handelsdatoen anvendes som indregningsdato, jf. stk. 2. Virksomheden skal tilsvarende ved salg af et finansielt aktiv indregne et aktiv svarende til den aftalte pris. Denne forpligtelse eller dette aktiv ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen.

Stk. 4 Virksomheden skal indregne ændringer i værdien af det erhvervede eller solgte aktiv i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen som et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, hvis afregningsdatoen anvendes som indregningsdato, jf. stk. 2. Virksomheden må ikke indregne værdiændringer i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen for et aktiv, som efter første indregning måles til kostpris eller amortiseret kostpris.

Stk. 5 Virksomheden skal uanset stk. 1 bibeholde et finansielt aktiv, der overdrages på en måde, der indebærer, at virksomheden i væsentligt omfang bevarer risikoen og adgangen til afkast (betalingsstrømme) forbundet med aktivet, i balancen. Virksomheden skal indregne en finansiel forpligtelse svarende til den betaling, der er modtaget i forbindelse med overdragelsen ved en sådan overdragelse.

§ 47

Virksomheden skal ophøre med at indregne finansielle forpligtelser i balancen, når forpligtelsen ophører. Det vil sige, når den pligt, der er anført i kontrakten, er opfyldt, annulleret eller udløbet.

§ 48

Virksomheden skal modregne og præsentere finansielle aktiver og finansielle forpligtelser med nettobeløbet uanset forbuddet mod modregning i § 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed, når følgende betingelser er opfyldt

 • 1) virksomheden har ret til at modregne i forhold til modparten og

 • 2) virksomheden har til hensigt at afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen ved modregning eller afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen samtidigt.

§ 49

Virksomheden skal måle finansielle instrumenter til dagsværdi på tidspunktet for første indregning.

Stk. 2 Virksomheden skal dog ved første indregning måle finansielle forpligtelser samt udlån og tilgodehavender, som efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris, jf. §§ 51 og 52, til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument.

§ 50

Virksomheden skal efter første indregning løbende måle finansielle instrumenter til dagsværdi.

Stk. 2 Virksomheden skal dog måle unoterede kapitalandele til kostpris med fradrag af nedskrivninger, jf. stk. 3, hvis deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt. Tilsvarende gælder for afledte finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af sådanne kapitalandele.

Stk. 3 Virksomheden skal nedskrive finansielle aktiver omfattet af stk. 2 med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger diskonteret med den gældende markedsrente for lignende finansielle aktiver, hvis der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Virksomheden må ikke tilbageføre sådanne nedskrivninger.

§ 51

Virksomheden kan efter første indregning løbende måle ikke-afledte finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris uanset § 50, stk. 1, forudsat, at der ikke er tale om

 • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller væsentligt reducerer en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

 • 2) at de pågældende forpligtelser indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

 • 3) at de pågældende forpligtelser indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

  • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende forpligtelser og

  • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Virksomheden kan ikke efterfølgende måle finansielle forpligtelser, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, til dagsværdi.

§ 52

Virksomheden kan uanset § 50, stk. 1, efter første indregning løbende måle udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris, forudsat, at der ikke er tale om

 • 1) at måling til dagsværdi eliminerer eller væsentligt reducerer en måle- eller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag,

 • 2) at de pågældende udlån og tilgodehavender indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering, eller

 • 3) at de pågældende udlån og tilgodehavender indeholder et indbygget afledt finansielt instrument, som

  • a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på de pågældende udlån og tilgodehavender og

  • b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi.

Stk. 2 Virksomheden kan ikke efterfølgende måle udlån og tilgodehavender, som efter stk. 1 er målt til amortiseret kostpris, til dagsværdi.

Stk. 3 Virksomheden skal nedskrive udlån og tilgodehavende omfattet af stk. 1 med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger diskonteret med udlånets eller tilgodehavendets oprindelige effektive rente, hvis der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse. Virksomheden skal tilbageføre nedskrivningen tilsvarende, hvis en efterfølgende begivenhed bevirker, at værdiforringelsen er reduceret helt eller delvist. Virksomheden skal indregne tilbageførsel i resultatopgørelsen.

§ 53

Virksomheden må ikke indregne egne aktier samt øvrige egne egenkapitalinstrumenter som et aktiv. Virksomheden skal indregne anskaffelser eller salg af egne aktier og øvrige egne egenkapitalinstrumenter som en ændring i egenkapitalen. Virksomheden skal indregne en forpligtelse til at købe egne egenkapitalinstrumenter som en forpligtelse af samme størrelse som den aftalte købesum.

Stk. 2 Virksomheden må ikke indregne egne gældsinstrumenter som et aktiv. Virksomheden skal indregne anskaffelser eller salg af egne gældsinstrumenter som en ændring i den pågældende forpligtelse.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder
§ 54

Virksomheden skal indregne og måle andele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Virksomheden skal opgøre virksomhedernes indre værdi efter den regnskabsaflæggende virksomheds egen regnskabspraksis.

Stk. 2 Virksomheden skal opføre summen af de til kapitalandelene svarende andele i de tilknyttede og associerede virksomheders resultat i resultatopgørelsen under posten Indtægter fra tilknyttede virksomheder, henholdsvis posten Indtægter fra associerede virksomheder.

Stk. 3 Virksomheden skal opskrive eller nedskrive den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene med beløbene nævnt i stk. 2 samt med de eventuelle reguleringer af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi, der er ført som kapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder. Virksomheden skal fratrække udbytte til moderselskabet henholdsvis virksomheden i den regnskabsmæssige indre værdi af de tilknyttede og associerede virksomheder.

Stk. 4 Virksomheden skal henlægge et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning, jf. stk. 3, til reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode under passivpost 4.3, Andre henlæggelser. Virksomheden må ikke indregne reserven med et negativt beløb. Virksomheden må ikke anvende reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode som udbytte eller udlodning.

Stk. 5 Stk. 4 finder ikke anvendelse på virksomheder, der driver direkte livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 6 Virksomheden skal behandle en eventuel forskel mellem kostprisen og indre værdi ved erhvervelsen af en dattervirksomhed efter § 156, stk. 2-4.

Stk. 7 Virksomheden skal behandle en eventuel forskel mellem kostprisen og indre værdi ved erhvervelsen af en associeret virksomhed efter § 156, stk. 2-4. Virksomheden skal dog indregne et eventuelt goodwill-beløb som en del af værdien af den associerede virksomhed og ikke som et aktiv under immaterielle aktiver.

§ 55

Virksomheden skal uanset § 54 måle dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er i midlertidig besiddelse, jf. § 11, til den laveste værdi af værdien opgjort efter § 54 og dagsværdien med fradrag af omkostninger ved salg.

Stk. 2 Virksomheden må ikke foretage afskrivninger på aktiver i dattervirksomheder og associerede virksomheder omfattet af stk. 1.

Materielle anlægsaktiver
§ 56

Virksomheden skal på tidspunktet for første indregning måle materielle anlægsaktiver, som forventes at skulle benyttes i mere end ét regnskabsår, til kostpris.

Stk. 2 Virksomheden skal medregne alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, i kostprisen.

§ 57

Virksomheden skal efter første indregning måle driftsmidler, som er materielle anlægsaktiver, der besiddes til brug i virksomheden, bortset fra domicilejendomme, jf. § 59, til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede nedskrivninger ved værdiforringelse.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne afskrivninger i resultatopgørelsen. Virksomheden skal opgøre afskrivninger som den systematiske fordeling over aktivets forventede brugstid af aktivets kostpris med fradrag af den restværdi, som aktivet forventes at kunne indbringe ved udgangen af brugstiden. Virksomheden skal måle afskrivningsgrundlaget på ibrugtagningstidspunktet samt ved efterfølgende ændringer i de elementer, der indgår i afskrivningsgrundlaget.

Stk. 3 Virksomheden skal foretage nedskrivning for tab ved værdiforringelse, hvis det vurderes, at aktivets genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi efter foretagne afskrivninger. Virksomheden skal tilbageføre nedskrivningen, hvis der ikke længere er grundlag for nedskrivningen.

Stk. 4 Virksomheden kan efter første indregning måle en gruppe af materielle anlægsaktiver til omvurderet værdi efter reglerne for domicilejendomme i § 59. Virksomheden skal i så fald måle alle aktiver tilhørende den pågældende gruppe efter denne metode.

§ 58

Virksomheden skal efter første indregning løbende måle investeringsejendomme samt andre materielle anlægsaktiver, der ikke besiddes til virksomhedens eget brug, til dagsværdi.

Stk. 2 Virksomheden skal opgøre dagsværdien i overensstemmelse med bilag 7.

§ 59

Virksomheden skal efter første indregning løbende måle domicilejendomme til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Virksomheden skal foretage omvurdering så hyppigt, at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentligt fra domicilejendommens dagsværdi på balancetidspunktet.

Stk. 2 Virksomheden skal opgøre dagsværdien på balancedagen i overensstemmelse med bilag 7.

Stk. 3 Virksomheden skal indregne stigninger i en domicilejendoms omvurderede værdi i anden totalindkomst, jf. § 88, stk. 2, og overføre stigningen til passivpost 3. Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, medmindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen, jf. stk. 4.

Stk. 4 Virksomheden skal indregne fald i en domicilejendoms omvurderede værdi i resultatopgørelsen, medmindre faldet modsvarer en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst, jf. stk. 3. Virksomheden skal i så fald indregne værdifaldet i anden totalindkomst og overføre faldet som en reduktion i passivpost 3. Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen.

Stk. 5 Virksomheden skal indregne afskrivninger baseret på den seneste omvurderede værdi, jf. § 57, stk. 2, 2. pkt. i resultatopgørelsen.

§ 60

Virksomheden skal måle materielle anlægsaktiver omfattet af § 11 om aktiver i midlertidig besiddelse til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg.

Stk. 2 Virksomheden skal ikke foretage afskrivninger på materielle anlægsaktiver omfattet af stk. 1.

Immaterielle aktiver
§ 61

Virksomheden skal på tidspunktet for første indregning måle immaterielle aktiver til kostpris, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Virksomheden må kun indregne udviklingsomkostninger som et immaterielt aktiv, hvis der foreligger dokumentation for,

 • 1) at der er teknisk mulighed for færdiggørelse af det immaterielle aktiv, således at det kan anvendes,

 • 2) at virksomheden har til hensigt at færdiggøre det immaterielle aktiv,

 • 3) at virksomheden evner at anvende det immaterielle aktiv,

 • 4) at det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige økonomiske fordele i fremtiden, der som minimum svarer til de afholdte omkostninger, og

 • 5) at virksomheden på pålidelig måde kan måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i løbet af dets udvikling.

Stk. 3 Virksomheden må ikke indregne internt oparbejdede mærkenavne, kundelister og lignende, forskningsomkostninger, stiftelses- og etableringsomkostninger, uddannelsesomkostninger, markedsføringsomkostninger, flytte- og omorganiseringsomkostninger samt internt oparbejdet goodwill som aktiv.

§ 62

Virksomheden skal efter første indregning måle immaterielle aktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvis aktivet vurderes at have en endelig brugstid, og akkumulerede tab ved værdiforringelse, jf. § 57, stk. 2 og 3.

Leasing
§ 63

Leasingtager skal indregne et leasingaktiv og en leasingforpligtelse på det tidspunkt, hvor leasingtager opnår brugsretten til aktivet.

Stk. 2 Ved første indregning skal leasingtager måle aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inkl. omkostninger. Leasingtager skal samtidig indregne nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse.

Stk. 3 Leasingtager skal anvende leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne, ved beregning af nutidsværdien. Leasingtager skal i modsat fald anvende leasingtagers marginale lånerente.

Stk. 4 Leasingtager kan vælge, men er ikke forpligtet til, at indregne leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver. Leasingtager kan udelade aktiver leaset på kontrakter af kort varighed samt leasede aktiver med lav værdi.

Stk. 5 Leasingtager skal i forbindelse med aktiver leaset af en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, som indregnes til indre værdi, jf. § 54, foretage de elimineringer, der er fornødne for at give et retvisende billede af resultat, aktiver og forpligtelser knyttet til henholdsvis leasingkontrakt og de pågældende ejerandele. Leasingtager skal beskrive den anvendte fremgangsmåde i en note.

Stk. 6 Leasingtager skal efter første indregning måle leasede aktiver hos leasingtager efter principperne i §§ 57, 58, 60 eller 62 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasingtager skal efter første indregning måle leasede ejendomme, der anvendes i leasingtagers drift, efter principperne i § 57 eller § 59. Leasingtager skal præsentere leasingaktiver i balancen i samme post som tilsvarende ejede aktiver. Leasingtager skal specificere fordelingen i en note.

Stk. 7 Leasinggiver skal indregne aktiver vedrørende finansielle leasingkontrakter som et tilgodehavende, hvis værdi svarer til nettoinvesteringen i leasingaftalen.

Stk. 8 Leasinggiver skal indregne aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, i balancen i henhold til principperne i §§ 56-62 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasinggiver skal indtægtsføre betalinger fra en operationel leasingkontrakt løbende over leasingperioden eller på et andet systematisk grundlag.

Forsikringsforpligtelser
§ 64

Virksomheden skal indregne forsikringsforpligtelser i balancen fra det tidspunkt, hvor forsikringsrisikoen overgår til virksomheden.

§ 65

Virksomheden skal fjerne en forsikringsforpligtelse eller en del heraf fra balancen, når den er ophørt. Dette er tilfældet, når forsikringsforpligtelsen, som den er specificeret i kontrakten, er opfyldt, ophævet eller udløbet.

§ 66

Virksomheden skal opgøre hensættelser til forsikringsforpligtelser således, at de under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige til at dække samtlige virksomhedens forsikringsforpligtelser.

Stk. 2 Virksomheden skal ikke regulere hensættelser til forsikringsforpligtelser for ændringer, der skyldes ændringer i virksomhedens egen kreditrisiko.

§ 67

Virksomheden skal foretage de nutidsværdiberegninger, der indgår i opgørelsen af hensættelser til forsikringsforpligtelser, ved anvendelse af den relevante risikofri rentekurve, der offentliggøres af EIOPA i medfør af artikel 77 e, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.

Stk. 2 Virksomheden kan i stedet for at anvende den rentekurve, der er nævnt i stk. 1, anvende en rentekurve, der er udarbejdet efter principper og på basis af et datagrundlag, der må antages at føre til en kurve, der så vidt muligt ikke afviger fra rentekurven nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Hvis virksomheden har fået tilladelse efter § 126 e, stk. 2 eller 3, i lov om finansiel virksomhed til at anvende en matchtilpasning eller en volatilitetsjustering af den rentekurve, der er nævnt i stk. 1, kan en tilsvarende tilpasning eller justering anvendes i nutidsværdiberegningerne.

Hensættelser til livsforsikringsforpligtelser
§ 68

Virksomheden skal opgøre passivposten, Livsforsikringshensættelser, til nutidsværdien af bedste skøn af de forventede betalingsstrømme, der afstedkommes af de livsforsikringer og investeringskontrakter, som virksomheden har indgået. Virksomheden skal lade de forventede betalingsstrømme indbefatte:

 • 1) Forventede ydelser til forsikringstagere og parter i investeringskontrakter.

 • 2) Forventede fremtidige præmier for indgåede livsforsikringer og investeringskontrakter.

 • 3) Forventede omkostninger til at administrere forsikringerne og investeringskontrakterne indtil disses udløb.

 • 4) Forventede betalinger som følge af forsikringstagernes udnyttelse af optioner som tilbagekøb eller præmieophør.

 • 5) Pensionsafkastskat, som forventes betalt på vegne af forsikringstagere og parter i investeringskontrakter.

Stk. 2 Virksomheden skal fastlægge bedste skøn af betalingsstrømmene efter stk. 1 ved anvendelse af en simulationsmodel eller en ækvivalent analytisk eller numerisk metode, der inddrager variable, der kan påvirke betalingsstrømmene, på basis af en sandsynlighedsvægtning af et tilstrækkeligt antal realistiske scenarier for udviklingen i de relevante variable eller ved anvendelse af de metoder, der er beskrevet i § 67.

Stk. 3 Virksomheden skal lade Livsforsikringshensættelser indeholde en risikomargen, som er det beløb, virksomheden forventeligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed for at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle virksomhedens bestand af livsforsikringer og investeringskontrakter afviger fra den opgjorte nutidsværdi af de forventede betalingsstrømme ud over beløbet efter stk. 1.

§ 69

Virksomheden kan indirekte opgøre værdien af bonus for forsikringer og investeringskontrakter med bonusret som værdien af de aktiver, der er til rådighed for opfyldelsen af bonusretten, efter hensyntagen til:

 • 1) Nutidsværdien af de garanterede ydelser, jf. bilag 1, nr. 49, inklusive eventuelle forhøjelser efter stk. 4, 2. pkt.

 • 2) Risikomargen.

 • 3) Nutidsværdien af den forventede fremtidige fortjeneste på forsikringerne opgjort ud fra de regler for fordeling af overskud, der gælder for forsikringerne og investeringskontrakterne.

Stk. 2 Virksomheden kan ikke lade den del af værdien af de forsikredes bonusret, der er kollektivt bonuspotentiale, jf. bilag 1, nr. 54, være mindre end nul. Virksomheden kan ikke lade den del, der er individuelle bonuspotentialer, jf. bilag 1, nr. 52, for den enkelte forsikring eller investeringskontrakt, være mindre end nul. For tegningsgrundlag, hvor der er indregnet gennemsnitlige margener på de enkelte elementer, gælder denne begrænsning ikke for den enkelte forsikring eller investeringskontrakt, men for det aggregeringsniveau af forsikringer eller investeringskontrakter, hvorpå de gennemsnitlige margener er fastsat.

Stk. 3 Virksomheden skal for forsikringer og investe-ringskontrakter, hvor ydelserne er betinget garanterede, idet garantien reduceres eller bortfalder, hvis en eller flere usikre fremtidige begivenheder indtræffer, opgøre de forventede betalingsstrømme for ydelserne, som om disse begivenheder ikke indtræffer. Hvis forsikringsvilkårene eller det af virksomheden anmeldte grundlag fastlægger de ydelser, der vil gælde, hvis begivenhederne indtræffer, kan virksomheden dog opgøre de forventede betalingsstrømme under hensyn til sandsynlighederne for, at begivenhederne indtræffer, hvis disse sandsynligheder er beregnelige på en meningsfuld måde, jf. § 68, stk. 2.

Stk. 4 Virksomheden skal for forsikringer og investe-ringskontrakter, hvor ydelserne beregnes på et grundlag, som virksomheden er berettiget til at ændre, så ydelserne nedsættes, opgøre de forventede betalingsstrømme efter § 68, stk. 1, under hensyn til virksomhedens mulighed for at nedsætte ydelserne. Virksomheden skal, hvis virksomhedens forhold eller kommunikationen til forsikringstagerne eller kontraktparterne indebærer, at ydelserne først nedsættes efter en periode, opgøre hensættelserne med udgangspunkt i de ydelser, der følger af det anvendte grundlag, indtil udløbet af denne periode. Virksomheden skal efter udløbet af perioden fastsættes betalingsstrømmene efter det grundlag, der måtte gælde efter nedsættelsen. Virksomheden skal lade hensættelser opgjort efter denne bestemmelse indgå i fradraget ved opgørelsen af værdien af bonus efter stk. 1.

Stk. 5 Virksomheden kan for forsikringer og investe-ringskontrakter, hvor ydelserne til forsikringstageren eller kontraktparten fastlægges direkte ud fra den betalingsstrøm, der genereres af bestemte aktiver og forpligtelser, opgøre nutidsværdien af de forventede betalingsstrømme indirekte og indregne denne i de forsikringsmæssige hensættelser med værdien af de pågældende kontrakter opgjort ud fra dagsværdien af de pågældende aktiver og forpligtelser. Virksomheden skal, hvis kontrakterne indeholder garantier eller forsikringselementer, der er uafhængige af værdien af de pågældende aktiver og forpligtelser, opgøre værdien som minimum til værdien af disse garantier eller forsikringselementer efter principperne i § 68.

§ 70

Virksomheden skal opgøre passivpost 13, Fortjenstmargen på livsforsikringer og investeringskontrakter, til nutidsværdien af det forventede fremtidige overskud i de resterende kontraktperioder for de livsforsikringer og investeringskontrakter, som virksomheden har indgået.

Hensættelser til skadesforsikringsforpligtelser
§ 71

Virksomheden skal opgøre præmiehensættelserne som nutidsværdien af de betalinger, som virksomheden efter bedste skøn må forventes at skulle afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringer, virksomheden har indgået. Virksomheden skal endvidere lade præmiehensættelserne indeholde nutidsværdien af de betalinger, som virksomheden efter bedste skøn må forventes at skulle afholde efter balancedagen til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med administration, erhvervelse og skadesbehandling af de forsikringer, som virksomheden har indgået.

Stk. 2 Virksomheden skal ved opgørelse af præmiehensættelserne tage hensyn til nutidsværdien af bedste skøn af endnu ikke forfaldne præmier og præmierater for indgåede forsikringer, som forventes modtaget under de pågældende forsikringer til dækning af forsikringsbegivenheder, der finder sted inden udløbet af de aftalte risikoperioder.

§ 72

Virksomheden kan, uanset § 71, opgøre præmiehensættelserne for forsikringer med en risikoperiode på et år eller kortere, eller hvis metoden fører til tilnærmelsesvist samme resultat som anvendelsen af § 71, efter den forenklede metode beskrevet i stk. 2-4.

Stk. 2 Virksomheden skal efter den forenklede metode opgøre præmiehensættelserne for alle forsikringer, hvis risikoperiode er påbegyndt inden regnskabsperiodens udgang. Virksomheden skal da lade præmiehensættelserne udgøre den andel af modtagne og tilgodehavende bruttopræmier, der svarer til den del af risikoperioden, der forløber efter balancedagen. Virksomheden kan anvende gennemsnitsberegninger, når der er grund til at antage, at de tilnærmelsesvist vil føre til samme resultat som en beregning baseret på de enkelte forsikringer.

Stk. 3 Virksomheden kan ved beregning af præmiehensættelserne efter stk. 2 opgøre bruttopræmierne efter fradrag af den del af præmien, der svarer til de tilknyttede erhvervelsesomkostninger, som er omkostningsført ved indgåelsen af forsikringerne.

Stk. 4 Virksomheden skal, hvis en bestand af forsikringer, der dækker samme risiko, forventes at være tabsgivende som følge af omkostninger til forsikringsbegivenheder, som indtræffer efter balancedagen, lade præmiehensættelserne indbefatte et beløb til dækning af tabet, som skal opgøres under hensyn til risikomargen.

Stk. 5 Virksomheden må ikke indregne en fortjenstmargen for de pågældende forsikringer i opgørelsen af virksomhedens kapitalgrundlag hvis virksomheden anvendelser den forenklede metode efter stk. 2-4.

§ 73

Virksomheden skal opgøre erstatningshensættelserne som nutidsværdien af de betalinger, som virksomheden efter bedste skøn må forventes at skulle afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Virksomheden skal endvidere lade erstatningshensættelserne indeholde nutidsværdien af de beløb, som virksomheden efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne.

Stk. 2 Virksomheden skal opgøre erstatningshensættelserne med udgangspunkt i de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter

 • 1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der i det mindste skal omfatte alle anmeldte forsikringsbegivenheder af betydelig omfang,

 • 2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for en sag-for-sag vurdering,

 • 3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og

 • 4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.

Stk. 3 Virksomheden skal ved opgørelse af erstatningshensættelserne tage hensyn til de indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som virksomheden opnår ret til ved erstatningernes udbetaling.

Forsikringsaktiver
§ 74

Virksomheden skal opgøre dens rettigheder under en genforsikringskontrakt, ud fra vilkårene i genforsikringskontrakten ved anvendelse af metoder og antagelser, der er konsistente med dem, der har fundet anvendelse ved opgørelsen af bruttoforpligtelserne under virksomhedens forsikringer. Virksomheden skal opgøre værdien af genforsikringsandele af præmiehensættelser under hensyn til de forventede betalingsstrømme, der knytter sig til de genforsikringskontrakter, der forventes indgået til afdækning af præmiehensættelser. Virksomheden skal ved anvendelse af § 71 specificere den andel af genforsikringsandel af præmiehensættelser, der relaterer sig til fortjenstmargen, i en note.

Stk. 2 Virksomheden skal vurdere forsikringsaktiver for eventuel værdiforringelse som følge af kreditrisiko og nedskrive dem til nutidsværdien af de betalinger, der forventes at kunne inddrives, hvis denne værdi er lavere end værdien opgjort efter stk. 1.

Hensatte forpligtelser
§ 75

Virksomheden skal indregne hensatte forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne tabsgivende kontrakter, som er kontrakter, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at indfri de kontraktlige forpligtelser overstiger de forventede økonomiske fordele, som hensatte forpligtelser.

Stk. 3 Virksomheden skal måle hensatte forpligtelser til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen.

Stk. 4 Virksomheden skal måle en hensat forpligtelse til nutidsværdien af de omkostninger, som forventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen, hvis diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af den hensatte forpligtelse.

Stk. 5 Virksomheden skal opgøre den diskonteringssats, der anvendes til måling af nutidsværdien således, at den afspejler de risici, der er specifikt forbundet med forpligtelsen. Virksomheden må ikke lade diskonteringssatsen afspejle risici, der er reguleret for i skønnet over de omkostninger, der nødvendige for at indfri forpligtelsen, jf. stk. 3.

Stk. 6 Virksomheden kan ikke indregne eller måle garantier til en lavere værdi end den præmie eller provision, virksomheden har modtaget for at påtage sig garantien, systematisk afskrevet over risikoperioden.

§ 76

Virksomheden skal gennemgå hensatte forpligtelser ved hver regnskabsaflæggelse og regulere disse således, at de afspejler det bedste aktuelle skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, skal forpligtelsen tilbageføres.

Stk. 2 Virksomheden må kun anvende en hensat forpligtelse til dækning af de omkostninger, som ved første indregning begrundede hensættelsen.

Personaleydelser
§ 77

Virksomheden skal indregne omkostninger til ydelser og goder til ansatte for disses arbejdsydelser i resultatopgørelsen i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne ubetalte beløb, der er omkostningsført i henhold til stk. 1, som en forpligtelse. Virksomheden skal ikke diskontere beløb, der forfalder inden for 12 måneder efter balancetidspunktet. Virksomheden skal diskontere beløb, der forfalder mere end 12 måneder efter balancetidspunktet. Virksomheden skal indregne forudbetalte beløb som et aktiv.

§ 78

Virksomheden skal indregne pensionsforpligtelser over for ansatte til nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales med fradrag af eventuelle tilknyttede aktiver (firmapensionskasse).

Stk. 2 Virksomheden skal gennemgå pensionsforpligtelser på hver balancedag, således at det beløb, der indregnes, afspejler nutidsværdien af det bedste aktuelle skøn. Virksomheden skal indregne ændringer, der er en følge af et ændret skøn over ydelsernes størrelse (aktuarmæssige gevinster og tab samt merrente på tilknyttede aktiver), i anden totalindkomst, jf. § 88.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på pensionsforpligtelser over for ansatte, hvis vilkårene svarer til sædvanlige vilkår i forsikringskontrakter, som virksomheden udbyder til kunder. Virksomheden skal behandle sådanne forsikringskontrakter regnskabsmæssigt sammen med og efter samme principper som de tilsvarende forsikringskontrakter med kunder.

Aktiebaseret vederlæggelse
§ 79

Virksomheden skal indregne aktiebaseret vederlæggelse af ledelse og medarbejdere som en omkostning i resultatopgørelsen over optjeningsperioden. Virksomheden skal samtidig indregne en tilsvarende stigning i egenkapitalen.

Stk. 2 Virksomheden skal måle den indregnede omkostning til dagsværdien på tildelingstidspunktet af det instrument, der anvendes som betaling.

Skat
§ 80

Virksomheden skal indregne aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, som en forpligtelse. Virksomheden skal, hvis den skat, der er betalt, er større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregne forskellen som et aktiv.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, som udskudt skat. Virksomheden skal, hvis den midlertidige forskel er negativ, og det er sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregne et udskudt skatteaktiv.

Stk. 3 Virksomheden skal, uanset stk. 2, ikke afsætte udskudt skat af

 • 1) sikkerhedsfonde, der er henlagt af ubeskattede midler, jf. § 132, og

 • 2) ubeskattet egenkapital, der er erhvervet ved fusion med en pensionskasse eller et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, jf. § 13 H i selskabsskatteloven.

Stk. 4 Virksomheden skal afsætte udskudt skat i tilfældene nævnt i stk. 3, hvis det er sandsynligt, at der inden for en overskuelig periode indtræffer en situation, der vil udløse beskatning af midlerne i sikkerhedsfonden, jf. § 13 C i selskabsskatteloven, eller den ubeskattede egenkapital, jf. § 13 H, i selskabsskatteloven.

Regnskabsmæssig sikring
§ 81

Har virksomheden etableret et sikringsforhold vedrørende sikring til dagsværdi mellem et eller flere afledte finansielle instrumenter eller i tilfælde af sikring af valutakursrisici mellem et eller flere ikke-afledte finansielle instrumenter (sikringsinstrumentet) og et indregnet aktiv, en indregnet forpligtelse, en gruppe af aktiver eller en gruppe af forpligtelser (den sikrede post), som måles til amortiseret kostpris, skal værdien af den sikrede post for så vidt angår den sikrede risiko reguleres til dagsværdi. Værdiændringen indregnes i resultatopgørelsen. Ved sikringens ophør værdireguleres den sikrede post efter principperne for måling til amortiseret kostpris på basis af den nyberegnede værdi.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med sikring af risikoen for ændringer i dagsværdien af en ikke-indregnet aftalt fremtidig betaling for varer og tjenesteydelser, idet ændringerne i dagsværdien af den pågældende betaling indregnes som et aktiv eller en forpligtelse. Værdiændringen indregnes i resultatopgørelsen. På tidspunktet for afvikling af den aftalte fremtidige betaling justeres værdien af det herfor erhvervede aktiv eller den erhvervede forpligtelse med de allerede indregnede værdiændringer.

§ 82

Har virksomheden etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af betalingsstrømme mellem et eller flere afledte finansielle instrumenter, eller i tilfælde af sikring af valutakursrisici mellem et eller flere afledte eller ikke-afledte finansielle instrumenter (sikringsinstrumentet) og fremtidige betalinger, skal den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalingsstrømmen, indregnes i anden totalindkomst, jf. § 88, stk. 2.

§ 83

Virksomheden skal, hvis der er etableret en valutakurssikring af en investering i en udenlandsk enhed, indregne den andel af værdireguleringen af sikringsinstrumentet, der vedrører sikringen, i anden totalindkomst. Sikringsinstrumentet kan være et ikke-afledt finansielt instrument. Virksomheden skal indregne de beløb, der er indregnet i anden totalindkomst, herunder også beløb indregnet i anden totalindkomst i forbindelse med valutaomregning af en investering i en udenlandsk enhed, jf. § 44, stk. 8, i resultatopgørelsen, når den udenlandske enhed afhændes.

§ 84

Virksomheden kan kun behandle et sikringsforhold efter reglerne i §§ 81 og 83, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Der foreligger formel dokumentation på tidspunktet for sikringsforholdets etablering for eksistensen af et sikringsforhold samt for virksomhedens risikostyringsstrategi, der omfatter

  • a) identifikation af sikringsinstrumentet og den sikrede post,

  • b) identifikation af den risiko, der sikres, og

  • c) den anvendte metode for måling af sikringsinstrumentets effektivitet, jf. nr. 2.

 • 2) Der er begrundet formodning om en høj grad af effektivitet i sikringen.

 • 3) I forbindelse med sikringsforhold vedrørende betalingsstrømme skal de omfattede fremtidige betalinger være meget sandsynlige og variationer i betalingsstrømmen skal være af en sådan karakter, at de vil påvirke virksomhedens fremtidige regnskabsresultater.

 • 4) Sikringsforholdets effektivitet, jf. nr. 2, kan måles pålideligt.

 • 5) Sikringsforholdet vurderes løbende og har vist sig i praksis at udvise en høj grad af effektivitet i den del af regnskabsperioden, hvor det har været etableret.

§ 85

Virksomheden skal lade den regnskabsmæssige behandling af sikringsforhold, jf. §§ 81 og 83, ophøre fra det tidspunkt, hvor

 • 1) sikringsinstrumentet eller det sikrede udløber, sælges eller udnyttes, medmindre sikringsinstrumentet erstattes af et nyt sikringsinstrument som led i virksomhedens dokumenterede sikringsstrategi,

 • 2) sikringsforholdet ikke længere opfylder kriterierne i § 84,

 • 3) den fremtidige transaktion, der danner grundlag for de sikrede forventede betalinger, ikke længere forventes at finde sted, eller

 • 4) virksomheden afslutter sikringsforholdet.

§ 86

Virksomheden skal, når en transaktion eller betalingsstrøm, hvor betalingerne har været omfattet af et sikringsforhold i medfør af § 82, gennemføres eller realiseres, indregne de beløb, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst, i resultatopgørelsen over samme periode som den, hvori den pågældende transaktion eller betalingsstrøm påvirker resultatopgørelsen.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne de beløb, der er indregnet i anden totalindkomst, i resultatopgørelsen i en situation som angivet i § 85, nr. 3.

Resultatopgørelsen og anden totalindkomst
§ 87

Resultatopgørelsen skal bestå af indregnede indtægter og omkostninger.

§ 88

Virksomheden skal indregne alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de påføres virksomheden i resultatopgørelsen. Virksomheden skal indregne alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, i resultatopgørelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Virksomheden skal i en separat opgørelse i forlængelse af resultatopgørelsen benævnt »Anden totalindkomst«, indregne følgende:

 • 1) Stigninger i en domicilejendoms omvurderede værdi og tilbageførsler af sådanne stigninger, jf. § 59, stk. 3 og 4.

 • 2) Valutakursforskelle, der er fremkommet ved omregning af transaktioner og balanceposter, herunder goodwill, i en enhed med en funktionel valuta, der afviger fra præsentationsvalutaen, jf. § 44, stk. 8.

 • 3) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker udsving i størrelsen af fremtidige betalingsstrømme, jf. § 82.

 • 4) Ændringer i værdien af sikringsinstrumenter, der afdækker valutakursrisikoen på en investering i en udenlandsk enhed, jf. § 83.

 • 5) Ændringer i aktuarmæssige gevinster og tab samt merrente ved opgørelsen af pensionsforpligtelser, jf. § 78, stk. 2.

Stk. 3 Virksomheden skal indregne den del af de beløb, der omfattes af stk. 2, nr. 1-5, og som skal fordeles til forsikrings- og investeringskontrakter i henhold til de regler for fordeling af overskud, der gælder for kontrakterne, først i anden totalindkomst og herefter overføres til de relevante poster under post III, Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt.

Stk. 4 Virksomheden skal for hver post under anden totalindkomst anføre den tilhørende skattemæssige effekt enten direkte i anden totalindkomst eller i en note.

Ændring af regnskabspraksis
§ 89

Ændrer virksomheden metoder for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, skal virksomheden udarbejde alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter som om, den nye metode hele tiden havde været anvendt, medmindre der er fastsat særregler for den pågældende metodeændring.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at ændre poster fra tidligere regnskabsår, således at de bliver i overensstemmelse med den nye metode. I så fald skal virksomheden ændre primobalancen i overensstemmelse med den nye metode fra det tidligst mulige tidspunkt, og virksomheden skal konsekvensrette øvrige poster i forhold hertil.

Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl
§ 90

Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabsmæssigt skøn, skal virksomheden fremadrettet indregne virkningen på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

§ 91

Virksomheden skal, hvis tidligere årsrapporter i væsentligt omfang var påvirket af fejl i forbindelse med udarbejdelsen, udarbejde alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, som om, fejlen ikke var begået.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. Virksomheden skal i så fald ændre primobalancen fra det tidligst mulige tidspunkt, og konsekvensrette øvrige poster i forhold hertil.

Kapitel 4 Noteoplysninger
Generelt
§ 92

Virksomheden skal, ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, give de yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede.

§ 93

Virksomheden skal så vidt muligt præsentere note-oplysninger i en systematisk rækkefølge. Virksomheden skal give oplysninger, der er knyttet til regnskabsposter, i form af en note til den pågældende regnskabspost. Virksomheden skal forklare de regnskabsmæssige værdier medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Virksomheden skal indeholde de oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, i en særskilt del af årsrapporten, der er tydeligt afgrænset og betegnet som »noter«, jf. dog §§ 94-96. Virksomheden skal give en præcis henvisning, hvis et oplysningskrav er efterlevet ved, at der under noter er givet en henvisning til, at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, og virksomheden skal afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet af oplysningskrav efter dette kapitel. De krævede oplysninger omfattes også i sådanne tilfælde af revision, jf. § 193 i lov om finansiel virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis
§ 94

Virksomheden skal redegøre for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter i et særskilt afsnit i årsregnskabet.

Stk. 2 Virksomheden skal give oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag for finansielle instrumenter, herunder hvorvidt virksomheden indregner på handelsdatoen eller på afregningsdatoen.

Stk. 3 Virksomheden skal for hver type under materielle anlægsaktiver, bortset fra investeringsejendomme og domicilejendomme, oplyse

 • 1) det målegrundlag, der er anvendt for at fastsætte aktivernes regnskabsmæssige værdi,

 • 2) de afskrivningsmetoder, der er anvendt, og

 • 3) de brugstider og afskrivningssatser, der er anvendt.

Stk. 4 Virksomheden skal for investeringsejendomme og domicilejendomme oplyse

 • 1) det anvendte målegrundlag,

 • 2) de metoder og forudsætninger, der har været anvendt ved fastsættelsen af dagsværdien, og

 • 3) de kriterier, der har været anvendt for at adskille domicilejendomme fra investeringsejendomme.

Stk. 5 Virksomheden skal for poster, der udspringer af forsikringskontrakter oplyse

 • 1) de målingsmetoder, der anvendes for de forskellige poster,

 • 2) den anvendte metode til diskontering, hvis diskontering anvendes,

 • 3) de vigtigste forudsætninger og skøn, som er anvendt til målingen af posterne,

 • 4) processen, som anvendes til at bestemme de forudsætninger, der har størst effekt på målingen af posterne,

 • 5) signifikante korrelationer mellem forskellige forudsætninger,

 • 6) beregningsmetoden, hvis beløbet i en post i årsrapporten er fremkommet ved en fordelingsberegning, og

 • 7) hvordan beregningsmetoden i pkt. 6 er ændret i forhold til det foregående regnskabsår, hvis dette er tilfældet, og med angivelse af ændringens betydning for årsregnskabets enkelte poster og sammenligneligheden med det tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår.

Stk. 6 Virksomheden skal ved ændringer i regnskabspraksis oplyse

 • 1) årsagen til ændringen,

 • 2) den foretagne ændring i regnskabspraksis, herunder arten af ændringen, og

 • 3) den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for indeværende, tidligere og fremtidige regnskabsår, hvis det er muligt.

Stk. 7 Virksomheden skal ved ændringer i regnskabsmæssige skøn, der har effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår, oplyse arten og beløbet af den foretagne ændring. Hvis det ikke er muligt at estimere den beløbsmæssige effekt, skal virksomheden oplyse dette.

Stk. 8 Virksomheden skal oplyse arten af regnskabsmæssige fejl samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse.

§ 95

Virksomheden skal, når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, oplyse

 • 1) arten af tilpasningen,

 • 2) beløbet for hver post, som er tilpasset, og

 • 3) årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Virksomheden skal anføre og begrunde manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1.

§ 96

Virksomheden skal ved fravigelser i henhold til § 188, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed efterleve kravet om noteoplysning i denne lovs § 186, stk. 3, 2. pkt.

Femårsoversigt
§ 97

Virksomheden skal give en femårsoversigt med hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 9 og 10.

Stk. 2 Livsforsikringsselskaber, der driver syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, skal oplyse hoved- og nøgletal for denne del af forretningen efter bilag 10. Virksomheden skal ikke oplyse hovedtallene 7, Årets resultat, 11, Egenkapital i alt, og 12, Aktiver i alt, samt nøgletallet 6, Egenkapitalforrentning i procent, og solvensdækning, jf. § 136, stk. 2. Virksomheden behøver ikke oplyses hoved- og nøgletal for syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed i tilknytning til virksomhedens hoved- og nøgletal i øvrigt, men kan anføre dem i noterne i tilknytning til øvrige oplysninger om syge- og ulykkesvirksomheden, jf. § 32.

Stk. 3 Virksomheden skal så vidt muligt foretage en tilpasning af tallene i femårsoversigten, hvis tallene ikke er sammenlignelige. Virksomheden skal angive og behørigt begrunde manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning.

Stk. 4 Virksomheden skal, hvis den kun har eksisteret i en kortere periode end fem år, udarbejde en oversigt i overensstemmelse med stk. 1-3 for den kortere periode.

Risikooplysninger
§ 98

Virksomheden skal beskrive sine finansielle risici samt sine politikker og mål for styringen af finansielle risici.

Stk. 2 Virksomheden skal beskrive sine forsikringsrisici samt sine politikker og mål for styringen af forsikringsrisici.

Finansielle instrumenter
§ 99

Virksomheden skal oplyses om karakteren af finansielle instrumenter, herunder om væsentlige betingelser og vilkår, der kan influere på beløbsstørrelser, tidspunkter og usikkerheder vedrørende de fremtidige betalingsstrømme.

Materielle anlægsaktiver
§ 100

Virksomheden skal for materielle anlægsaktiver, bortset fra investeringsejendomme og domicilejendomme oplyse

 • 1) Kostprisen:

  • a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger.

  • b) Valutakursregulering.

  • c) Tilgang i årets løb, herunder forbedringer.

  • d) Afgang i årets løb.

  • e) Overførsler til andre poster i årets løb.

  • f) Den samlede kostpris på balancetidspunktet.

 • 2) Ned- og afskrivninger:

  • a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning.

  • b) Valutakursregulering.

  • c) Årets nedskrivninger.

  • d) Årets afskrivninger.

  • e) Årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver.

  • f) Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften.

  • g) De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.

§ 101

Virksomheden skal oplyses følgende for investeringsejendomme, jf. § 58:

 • 1) Dagsværdien ved det foregående regnskabsårs afslutning.

 • 2) Tilgang i årets løb, herunder forbedringer.

 • 3) Afgang i årets løb.

 • 4) Årets værdiregulering til dagsværdi.

 • 5) Andre ændringer.

 • 6) Dagsværdien på balancetidspunktet.

Stk. 2 Virksomheden skal oplyses følgende for domicilejendomme, jf. § 59:

 • 1) Omvurderet værdi ved det foregående regnskabsårs afslutning.

 • 2) Tilgang i årets løb, herunder forbedringer.

 • 3) Afgang i årets løb.

 • 4) Afskrivninger.

 • 5) Værdireguleringer, som i løbet af året er indregnet i anden totalindkomst.

 • 6) Værdireguleringer, som i løbet af året er indregnet i resultatopgørelsen.

 • 7) Andre ændringer.

 • 8) Omvurderet værdi på balancetidspunktet.

Stk. 3 Virksomheden skal oplyse, hvorvidt eksterne eksperter har været involveret i målingen af investeringsejendomme og domicilejendomme.

§ 102

Virksomheden skal for investeringsejendomme og domicilejendomme oplyse det vægtede gennemsnit af de afkastprocenter, der er lagt til grund ved fastsættelsen af de enkelte ejendommes dagsværdi specificeret på typer af ejendomme.

Aktiver og forpligtelser til dagsværdi
§ 103

Virksomheden skal give oplysninger, der giver mulighed for, at brugere af virksomhedens årsrapport kan vurdere:

 • 1) De teknikker og input, der er anvendt ved målingen af de aktiver og forpligtelser, der er indregnet i balancen til dagsværdi.

 • 2) Den andel af regnskabsårets kursreguleringer, der vedrører de aktiver og forpligtelser, der er indregnet til dagsværdi, og hvor der ved målingen i væsentligt omfang er anvendt ikke-observerbare input (niveau 3).

Stk. 2 Virksomheden skal give oplysningerne efter stk. 1 for de enkelte grupper i en relevant gruppering af de pågældende aktiver og forpligtelser, hvor de enkelte grupper er karakte-riseret ved:

 • 1) aktivernes henholdsvis forpligtelsernes art, karakteristika og risiko og

 • 2) aktivernes henholdsvis forpligtelsernes placering i det tredelte dagsværdihierarki.

Stk. 3 Virksomheden kan udelade oplysningerne efter stk. 1 og 2 på selskabsniveau i årsrapporter, der indeholder koncernregnskab.

Investeringsaktiver i virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed.
§ 104

Virksomheden skal specificere dens aktiver og disses afkast i overensstemmelse med skemaet i bilag 11, jf. reglerne for skemaets udfyldelse i bilag 12. Virksomheden skal foretage specifikationen separat for henholdsvis aktiver tilknyttet gennemsnitsrenteprodukter og aktiver tilknyttet markedsrenteprodukter, hvis disse produkttyper hver især er af væsentligt omfang.

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 er ikke omfattet af kravet om sammenligningstal i § 6, stk. 3.

§ 105

Hvis virksomhedens årsrapport ikke indeholder en liste over samtlige virksomheder, hvori virksomheden har kapitalandele, samt størrelsen af disse kapitalandele, skal virksomheden oplyse, hvorvidt offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få disse oplysninger.

Eventualaktiver
§ 106

Virksomheden skal give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og, hvis det er praktisk muligt, et skøn over deres økonomiske virkning, medmindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå virksomheden.

Livsforsikringsforpligtelser
§ 107

Virksomheden skal specificere udviklingen i livsforsikringshensættelserne ved angivelse af:

 • 1) Livsforsikringshensættelserne primo.

 • 2) Fortjenstmargen primo (+).

 • 3) Forsikringsmæssige hensættelser i alt primo (1+2).

 • 4) Kollektivt bonuspotentiale primo (-).

 • 5) Akkumuleret værdiregulering primo (+/-).

 • 6) Retrospektive hensættelser primo (3-5).

 • 7) Bruttopræmier (+).

 • 8) Tilskrivning af afkast (+).

 • 9) Forsikringsydelser (-).

 • 10) Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus (-).

 • 11) Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus (-).

 • 12) Retrospektive hensættelser ultimo (6-11).

 • 13) Akkumuleret værdiregulering ultimo (+/-).

 • 14) Kollektivt bonuspotentiale ultimo (+).

 • 15) Forsikringsmæssige hensættelser i alt ultimo (12-14).

 • 16) Fortjenstmargen ultimo (-).

 • 17) Livsforsikringshensættelser ultimo (1-16).

Stk. 2 Virksomheden skal foretage specifikationen efter stk. 1 separat for henholdsvis almindelig livsforsikring, herunder gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter, herunder investeringskontrakter, hvis livsforsikringshensættelserne er opdelt i balancen efter § 18.

Stk. 3 Virksomheden skal foretage en beskrivelse af dens bestand eller bestande af almindelig livsforsikring og markedsrenteprodukter og foretage en beløbsmæssig opdeling af livsforsikringshensættelserne ud fra de enkelte bestandes karakteristika. Virksomheden skal herunder som minimum oplyse, om der er tale om gennemsnitsrenteprodukter, markedsrenteprodukter eller investeringskontrakter og hvilke særlige vilkår, der gælder for de enkelte bestande. Virksomheden skal oplyse værdien af markedsrenteprodukter hvis de indeholder garantier eller forsikringselementer, der er uafhængige af værdien af de aktiver og forpligtelser, der er tilknyttet kontrakterne.

Stk. 4 Virksomheden skal oplyse størrelsen af forsikringsbestande, der er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet, med en fordeling for hver rentegruppe på Garanterede ydelser, Individuelt bonuspotentiale og Kollektivt bonuspotentiale. Virksomheden skal oplyse afkastpct. og bonusgrad, jf. bilag 8.

Stk. 5 Virksomheden skal oplyse kollektivt bonuspotentiale for de enkelte risikogrupper og for de enkelte omkostningsgrupper for forsikringsbestande, der er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Virksomheden skal oplyse omkostningsbidrag efter tilskrivning af omkostningsbonus, årets forsikringsmæssige driftsomkostninger samt omkostningsresultat i beløb og i procent for omkostningsgrupperne. Virksomheden skal oplyse risikoresultat efter tilskrivning af risikobonus i beløb og i procent, jf. bilag 8, for risikogrupperne.

Stk. 6 Virksomheden skal oplyse størrelsen af forsikringsbestande med bonusret, der ikke er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet med en fordeling for hver relevant delbestand af livsforsikringshensættelserne efter forsikringskontrakternes henholdsvis markedsrenteprodukternes, herunder investeringskontrakternes, oprindelige grundlagsrenter på Garanterede ydelser, Individuelt bonuspotentiale og Kollektivt bonuspotentiale. Virksomheden skal oplyse afkastpct. og bonusgrad for de enkelte delbestande.

Stk. 7 Virksomheden skal give oplysningerne efter stk. 3-5 også for forsikringsbestande, der administreres efter samme principper som et gennemsnitsrenteprodukt med garanterede ydelser og bonusret, selvom ydelserne er ugaranterede eller betinget garanterede. Virksomheden skal i givet fald oplyse vilkårene for de pågældende bestande.

Stk. 8 Virksomheden skal oplyse forrentning af kundemidler efter omkostninger før skat for henholdsvis almindelige livsforsikringsprodukter og investeringskontrakter, jf. bilag 8.

Stk. 9 Virksomheden skal oplyse størrelsen af risikomargen og fortjenstmargen fordelt på de relevante delbestande.

Stk. 10 Virksomheden skal anføre forskellen mellem livsforsikringshensættelserne for indirekte forsikring ved regnskabsårets slutning og begyndelse. Specifikation heraf, jf. stk. 1, er ikke påkrævet.

§ 108

Virksomheden skal oplyse afkast i procent og risiko for henholdsvis livscyklusprodukter, og ikke-livscyk-lusprodukter for markedsrenteprodukter. Virksomheden skal for livscyklusprodukter, som er markedsrenteprodukter med en defineret nedtrapning af investeringsrisici med stigende alder, give oplysningerne for kunder med følgende antal år til pensionering: 30 år, 15 år, 5 år og 5 år efter, jf. bilag 8.

§ 109

Virksomheden skal oplyse fortjenstmargenens fordeling på delbestande, jf. § 107, stk. 3.

Skadesforsikringsforpligtelser
§ 110

Virksomheden skal oplyse afløbsresultatet for indtrufne skader såvel på bruttobasis som for egen regning.

Stk. 2 Virksomheden skal forklare årsagen hertil, hvis afløbsresultatet er af usædvanlig størrelse.

Andre forpligtelser
§ 111

Virksomheden skal oplyse følgende om ansvarlig lånekapital:

 • 1) En specifikation af renter, ekstraordinære afdrag samt omkostninger ved optagelse og indfrielse af ansvarlig lånekapital i løbet af regnskabsåret.

 • 2) En angivelse af den del af den ansvarlige lånekapital, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen.

Stk. 2 Virksomheden skal for hvert indskud af ansvarlig lånekapital, der overstiger 10 % af virksomhedens samlede ansvarlige lånekapital, angive:

 • 1) Lånets størrelse, den valuta, det er denomineret i, rentesatsen og forfaldsdagen, og hvorvidt det er uamortisabelt.

 • 2) Hvorvidt der under visse omstændigheder kræves hurtigere tilbagebetaling.

 • 3) Andre vilkår i forbindelse med den efterstående forpligtelse, herunder eventuelle bestemmelser om, at den efterstående forpligtelse kan konverteres til aktie-, andels- eller garantikapital eller til en anden form for gæld og betingelserne herfor.

§ 112

Virksomheden skal give oplysning om den del af hver gældspost i balancen, der forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Stk. 2 Virksomheden skal oplyse, hvis den har stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, med angivelse af omfanget af pantsætningen og de pantsatte aktivers værdi, specificeret for de enkelte poster. Virksomheden skal særskilt opføre den samlede sikkerhedsstillelse for dattervirksomheder og for øvrige virksomheder inden for koncernen.

Stk. 3 Virksomheden skal for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelsen medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Virksomheden skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet. Dette gælder dog ikke forpligtelser i henhold til virksomhedens forsikringskontrakter. Virksomheden skal særskilt opføre forpligtelser over for et moderselskab og dets dattervirksomheder.

§ 113

Virksomheden skal for hvert sikringsforhold, som opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring, jf. § 84, oplyse:

 • 1) Arten af den risiko, der sikres.

 • 2) Arten af det sikrede.

 • 3) Arten af sikringsinstrumentet.

Stk. 2 Ved sikring af forventede transaktioner skal virksomheden ud over oplysningerne nævnt i stk. 1, nr. 1-3 beskrive de forventede fremtidige transaktioner, herunder hvornår de forventes foretaget, hvornår de forventes medtaget i resultatopgørelsen, samt beskrive eventuelle forventede transaktioner, som tidligere har været behandlet som regnskabsmæssig sikring, men som ikke længere forventes at finde sted.

Stk. 3 Hvis værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter, som er klassificeret som sikringsinstrumenter i forbindelse med sikring af betalingsstrømme, er indregnet direkte på egenkapitalen, skal virksomheden ud over oplysningerne nævnt i stk. 1, nr. 1-3, oplyse om det beløb, der er

 • 1) indregnet i anden totalindkomst i det aktuelle regnskabsår,

 • 2) overført fra egenkapitalen og indregnet i årets resultatopgørelse, og

 • 3) overført fra egenkapitalen og indregnet i kostprisen for et aktiv eller en forpligtelse i regnskabsåret.

§ 114

Hvis virksomheden måler ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi, skal virksomheden oplyse størrelsen af den ændring i dagsværdien af disse forpligtelser, som kan henføres til ændringer i kreditrisikoen på forpligtelserne. Virksomheden kan fastlægge denne ændring enten

 • 1) som forskellen mellem den samlede ændring i dagsværdien af forpligtelserne og den del heraf, der kan henføres til ændringer som følge af ændringer i markedsvilkår, der knytter sig til markedsrisici eller

 • 2) ved en alternativ metode, som virksomheden mener bedre giver et retvisende billede af ændringen i kreditrisikoen på forpligtelserne.

Stk. 2 Virksomheden skal give oplysningerne efter stk. 1 for grupper af virksomhedens forpligtelser, der er relevante i forhold til oplysningskravet, henholdsvis for regnskabsperioden og akkumuleret fra første indregning af forpligtelserne.

Stk. 3 Virksomheden skal oplyse de metoder, der er anvendt for at fastlægge de beløb, der er oplyst i henhold til stk. 1 og 2. Virksomheden skal oplyse, hvis den ikke mener, at de oplyste beløb på en pålidelig måde repræsenterer ændringerne i kreditrisikoen på forpligtelserne samt oplyse om baggrunden for denne konklusion og de faktorer, som virksomheden mener, er relevante i denne sammenhæng.

Stk. 4 Virksomheden skal oplyse forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af forpligtelser omfattet af stk. 1 og de beløb, som virksomheden er kontraktmæssigt forpligtet til at betale ved forfald.

Resultatopgørelsen
§ 115

Virksomheden skal give oplysning om de i året afholdte udgifter til provisioner for virksomhedens direkte forsikrings- og investeringskontrakter.

§ 116

Virksomheden skal oplyse underposten Kursreguleringer fordelt på aktivpost 2, Domicilejendomme, aktivpost 3, Investeringsejendomme og andre materielle investeringsaktiver, underposter til aktivpost 5, Andre finansielle investeringsaktiver, i alt, samt eventuelle øvrige poster.

§ 117

Virksomheden skal oplyse det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Virksomheden skal specificere oplysningen i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. Virksomheden skal angive de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår for det honorar, der er anført i 1. pkt.

Stk. 2 Virksomheden kan undlade at give oplysningerne efter stk. 1, hvis virksomhedens regnskab ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningerne gives for koncernen som helhed, og koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/ EØS-land.

§ 118

Virksomheden skal i regnskabet oplyse om de væsentligste skatteomkostnings- eller skatteindtægtselementer.

Stk. 2 Virksomheden skal give en redegørelse for forholdet mellem skatteomkostning eller skatteindtægt og regnskabsmæssigt resultat på en af eller begge følgende måder:

 • 1) En talmæssig afstemning af skatteomkostning eller skatteindtægt og regnskabsmæssigt resultat ganget med den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

 • 2) En talmæssig afstemning af den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

Stk. 3 Virksomheden skal for hver type af midlertidig forskel, uudnyttet skattemæssigt underskud og uudnyttet skattemæssigt fradrag oplyse beløbet for:

 • 1) De udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, der er indregnet i balancen.

 • 2) Den udskudte skatteindtægt eller skatteomkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen, hvis dette ikke fremgår tydeligt af ændringerne i de beløb, der er indregnet i balancen.

Livsforsikringskontrakter
§ 119

Virksomheden skal oplyse bruttopræmiernes fordeling på direkte og indirekte forsikrings- og investe-ringskontrakter. Virksomheden skal fordele bruttopræmierne for virksomhedens direkte kontrakter på henholdsvis:

 • 1) Løbende præmier og engangspræmier.

 • 2) Præmier for gruppelivskontrakter og præmier for øvrige forsikrings- og investeringskontrakter. Præmier for øvrige forsikrings- og investeringskontrakter fordeles på henholdsvis individuelt tegnede kontrakter og kontrakter tegnet som led i et ansættelsesforhold.

 • 3) Kontrakter med ret til bonus, kontrakter uden ret til bonus samt kontrakter, hvor investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren.

Stk. 2 Virksomheden skal oplyse antal forsikrede, der ved regnskabsårets udgang er dækket under hver af de 3 grupper af kontrakter, der er nævnt under stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Virksomheden skal fordele bruttopræmierne for direkte forsikrings- og investeringskontrakter efter forsikringstagers bopæl i følgende områder:

 • 1) Danmark.

 • 2) Andre EU-lande.

 • 3) Øvrige lande.

§ 120

Virksomheden skal beskrive de principper, som virksomheden anvender for deling af det realiserede resultat. Virksomheden skal i denne sammenhæng angive størrelsen af det realiserede resultat for året og fordelingen af beløbet.

Stk. 2 Har virksomheden ved udgangen af regnskabsåret beløb, der omfattes af overgangsbestemmelserne i § 13 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, skal virksomheden oplyse herom med angivelse af

 • 1) størrelsen af beløbet,

 • 2) tidsplanen for afviklingen og

 • 3) den nedbringelse, der har fundet sted i regnskabsåret, samt den andel heraf, der indgår i årets resultat.

Skadesforsikringskontrakter
§ 121

Virksomheden skal oplyse de til den pågældende forsikringsklasse henførbare beløb anført i stk. 4, nr. 1-7, for mindst de 3 største af følgende forsikringsklasser målt på bruttopræmieindtægter:

 • 1) Syge og ulykkesforsikring.

 • 2) Sundhedsforsikring.

 • 3) Arbejdsskadeforsikring.

 • 4) Motorkøretøjsforsikring, ansvar.

 • 5) Motorkøretøjsforsikring, kasko.

 • 6) Sø-, luftfart- og transportforsikring.

 • 7) Brand- og løsøreforsikring (privat).

 • 8) Brand- og løsøreforsikring (erhverv).

 • 9) Ejerskifteforsikring.

 • 10) Ansvarsforsikring.

 • 11) Kredit- og kautionsforsikring.

 • 12) Retshjælpsforsikring.

 • 13) Turistassistanceforsikring.

 • 14) Anden direkte forsikring og proportional indirekte forsikring.

 • 15) Ikke-proportional indirekte forsikring.

Stk. 2 Virksomheden skal inkludere proportional indirekte forsikring i forsikringsklasserne 1-14.

Stk. 3 Virksomheden skal henføre forsikringskontrakter, der dækker risici, der kan henføres til flere af de i stk. 1 anførte forsikringsklasser, til den forsikringsklasse, hvorunder den væsentligste del af risikoen henhører.

Stk. 4 Virksomheden skal fordele følgende beløb, der i medfør af stk. 1 skal fordeles på de enkelte forsikringsklasser:

 • 1) Bruttopræmier.

 • 2) Bruttopræmieindtægter.

 • 3) Bruttoerstatningsudgifter.

 • 4) Bruttodriftsomkostninger.

 • 5) Resultat af afgiven forretning.

 • 6) Forsikringsteknisk rente f.e.r.

 • 7) Forsikringsteknisk resultat.

Stk. 5 Virksomheden skal opføre beløbet under stk. 4, nr. 4, før fradrag af provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder, som indgår under stk. 4, nr. 5.

Stk. 6 Virksomheden skal i alle tilfælde oplyse beløbene efter stk. 4 på hver af de under stk. 1, nr. 1-13, anførte forsikringsklasser, hvor bruttopræmierne overstiger 70 mio. kr. Virksomheden kan, hvis bruttopræmieindtægterne for ikke-proportional indirekte forsikring, jf. stk. 1, nr. 15, udgør mindre end 10 pct. af de samlede bruttopræmieindtægter, sammenlægge beløbene for disse forsikringskontrakter med beløbene for anden direkte forsikring, jf. stk. 1, nr. 14, under benævnelsen »Anden forsikring«. Hvis virksomheden foretager denne sammenlægning, skal bruttopræmieindtægterne for ikke-proportional indirekte forsikring oplyses særskilt. Summen af de beløb, der oplyses efter stk. 1 og 4, skal svare til de beløb, der er opført i resultatopgørelsen, idet forretning, der ikke henføres til en af forsikringsklasserne under stk. 1, nr. 1-13 eller 15, henføres til »Anden direkte forsikring og proportional indirekte forsikring«/»Anden forsikring«, jf. stk. 1, nr. 14.

Stk. 7 Virksomheden skal fordele bruttopræmieindtægterne for indirekte forsikring på skadesforsikring og livsforsikring.

Stk. 8 Virksomheden skal fordele bruttopræmieindtægterne for direkte forsikringer geografisk efter risikoens beliggenhed. Virksomheden skal som minimum fordele bruttopræmieindtægterne på følgende områder:

 • 1) Danmark.

 • 2) Andre EU-lande.

 • 3) Øvrige lande.

Stk. 9 Hvis bruttoerstatningsudgifterne indeholder udgifter til bekæmpelse og begrænsning af forventede fremtidige skader på eksisterende kontrakter, jf. § 37, stk. 1, skal virksomheden totalt og for de relevante forsikringsklasser oplyse den andel som disse udgifter udgør af bruttoerstatningsudgifterne.

§ 122

For de forsikringsklasser, der er specificeret i § 121, stk. 1, skal virksomheden give følgende oplysninger om udviklingen i erstatninger:

 • 1) Antallet af erstatninger.

 • 2) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader.

 • 3) Erstatningsfrekvensen.

Nærtstående parter m.v.
§ 123

Virksomheden skal angive størrelsen af lån til samt pant, kaution eller garanti stillet for medlemmer af virksomhedens eller dens moderselskabers direktion, bestyrelse eller repræsentantskab for hver kategori med oplysning om de væsentligste vilkår, herunder rentefod og de beløb, der er tilbagebetalt i året.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder også tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelse for nærtstående til de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke lån til og sikkerhedsstillelse for erhvervelse af aktier i virksomheden af eller til medarbejdere i virksomheden eller dens dattervirksomheder.

Stk. 4 Virksomheden kan udelade at angive oplysningerne efter stk. 1 og 2 i de særlige tilfælde, hvor en virksomheds repræsentantskab ikke er et snævert ledelsesorgan.

§ 124

Virksomheden skal give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Virksomheden skal oplyse og specificere personaleudgifterne på henholdsvis løn, pension, andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2 Virksomheden skal særskilt angive det samlede vederlag for regnskabsåret til følgende personer:

 • 1) Nuværende og forhenværende medlemmer af direktionen.

 • 2) Nuværende og forhenværende medlemmer af bestyrelsen.

 • 3) Nuværende og forhenværende ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

Stk. 3 Virksomheden skal for hver af de 3 grupper nævnt i stk. 2 angive antallet af personer omfattet af gruppen samt fordelingen af vederlag på fast og variabel løn. Virksomheden skal angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte grupper. Virksomheden skal, hvis der er fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, oplyse, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf. Virksomheden skal udelade oplysninger nævnt under stk. 2, nr. 3, i tilfælde, hvor efterlevelse af oplysningskravet indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn. Virksomheden skal i så fald oplyse, at virksomheden har anvendt denne undtagelsesbestemmelse.

Stk. 4 Hvis efterlevelse af oplysningskravet vedrørende ansatte under stk. 2, nr. 1 og 2, indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn i den offentliggjorte årsrapport, skal virksomheden erstatte disse oplysninger med en henvisning til, hvor disse oplysninger kan findes. Oplysningerne, der henvises til, skal være offentligt tilgængelige i mindst 10 år fra tidspunktet for den seneste årsrapports offentliggørelse.

§ 125

Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, herunder udenlandske modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den største og mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed, samt hvor de udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber m.v. kan rekvireres.

§ 126

Virksomheden skal oplyse navn, hjemsted og retsform for væsentlige dattervirksomheder og associerede virksomheder med angivelse af den pågældende virksomheds aktivitet. Virksomheden skal for hver virksomhed angive, hvor stor en andel der ejes, samt størrelsen af virksomhedens egenkapital og resultat ifølge den senest foreliggende årsrapport. Virksomheden kan give oplysningerne i form af et koncerndiagram.

Stk. 2 Når en dattervirksomhed er moderselskab i en koncern, finder oplysningskravet i stk. 1 ikke anvendelse på denne virksomheds dattervirksomheder og associerede virksomheder.

§ 127

Virksomheden skal oplyse om transaktioner og aftaler mellem virksomheden og nærtstående parter, herunder om grundlaget for forbindelsen med de pågældende nærtstående parter.

Stk. 2 Virksomheden skal ud over oplysningerne efter stk. 1 og § 128 give oplysning om de nærtstående parter, som har bestemmende indflydelse på virksomheden. Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for virksomheders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse.

§ 128

Aktieselskaber, der skal føre en særlig fortegnelse over aktiebesiddelser omfattet af selskabslovens § 55 og § 56, skal oplyse, hvem der på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse er optaget i den særlige fortegnelse med angivelse af fulde navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende hjemsted.

Virksomhedskapitalen
§ 129

Aktieselskaber skal angive aktiernes antal og pålydende værdi. Består aktiekapitalen af flere klasser, skal disse specificeres, og antallet af aktier og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse.

§ 130

Hvis virksomheden har optaget lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, skal virksomheden for hvert sådant lån oplyse det beløb, som udestår, ombytningskursen og den fastsatte frist for ombytning til aktier. Tilsvarende gælder for udstedte tegningsretter (warrants).

Stk. 2 Har virksomheden optaget lån mod obligationer eller mod andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, som virksomhedens aktier afkaster, eller af årets overskud, skal virksomheden for hvert lån angive det udestående lånebeløb samt den aftalte forrentning.

§ 131

Virksomheden skal om dens beholdning af egne aktier oplyse:

 • 1) Antallet og den pålydende værdi af egne aktier, der indgår i virksomhedens beholdning, og den procentdel, som beholdningen udgør af aktiekapitalen.

 • 2) Antallet og den pålydende værdi af de egne aktier, der er erhvervet eller afhændet i regnskabsåret, og den procentdel som disse udgør af aktiekapitalen samt størrelsen af den samlede købs- og salgssum.

 • 3) Årsagen til de erhvervelser af egne aktier, der er foretaget i regnskabsåret.

Stk. 2 Virksomheden skal give oplysningerne nævnt i stk. 1, særskilt for aktier, der er erhvervet til eje eller pant.

Stk. 3 Virksomheden skal give oplysningerne efter stk. 1 og 2 for aktier i virksomheden, der indgår i dattervirksomhedernes beholdninger eller er erhvervet eller afhændet af dattervirksomhederne i regnskabsåret.

§ 132

Virksomheden skal oplyse, i hvilket omfang en eventuel sikkerhedsfond er henlagt af ubeskattede midler, samt til hvilket formål sikkerhedsfonden efter virksomhedens vedtægter er bundet.

§ 133

Virksomheden skal specificere en eventuel forskel mellem den kapital, der kan anvendes til at dække sol-venskapitalkravet og egenkapitalen ifølge balancen.

Følsomhedsoplysninger
§ 134

Virksomheden skal give oplysninger om følsomhed over for risici. Virksomheden skal give oplysningerne i form af angivelse af, med hvor store beløb virksomhedens resultat og egenkapital ville være påvirket af rimeligt sandsynlige ændringer i relevante risikovariabler.

Stk. 2 Virksomheden skal oplyse om de anvendte metoder og forudsætninger ved udarbejdelsen af oplysningerne efter stk. 1. Endvidere skal virksomheden oplyses om ændringer i forhold til den forudgående periode og om årsagerne til sådanne ændringer.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber som defineret i lov om finansiel virksomhed, § 5, stk. 1, nr. 22), der i ledelsesberetningen har gengivet den følsomhedsanalyse pr. balancedatoen, der er udarbejdet i medfør af § 126 g i lov om finansiel virksomhed, eller som i ledelsesberetningen har henvist til, hvor denne følsomhedsanalyse er offentliggjort.

Kapitel 5 Ledelsesberetning
§ 135

Virksomheden skal i ledelsesberetningen

 • 1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,

 • 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,

 • 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

 • 6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 • 7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,

 • 8) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af,

 • 9) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden,

 • 10) omtale aktiviteter og filialer i udlandet og

 • 11) i årsrapporter, der indeholder et koncernregnskab, give en beskrivelse af koncernens juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur omfattende både koncernvirksomhederne og væsentlige filialer i udlandet. Virksomheden kan erstatte beskrivelsen med en henvisning til, hvor en sådan opdateret beskrivelse er tilgængelig, eksempelvis på virksomhedens hjemmeside.

§ 136

Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse om størrelsen af virksomhedens solvenskapitalkrav ved udgangen af regnskabsåret og redegøre for, hvorledes beløbet er beregnet. Virksomheden skal oplyse det tilsvarende beløb for året forud til sammenligning.

Stk. 2 Virksomheden skal oplyse solvensdækningen, som er forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav angivet i procent, samt solvenskapitalkravet. Virksomheden skal tillige oplyse solvensdækningen for de fire forudgående regnskabsår til sammenligning.

§ 137

Virksomheden skal i ledelsesberetningen beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§ 138

Virksomheden skal oplyse om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 100 pct. ejede datterselskaber. Virksomheden kan uanset 1. pkt., hvis den pågældende er medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, nøjes med at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

§ 139

Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse bestyrelsens forslag til udbytte. Virksomheden skal anføre beløbet som en særlig post i egenkapitalen.

§ 140

Et aktieselskab, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende:

 • 1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur samt ejerforhold, herunder

  • a) antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi,

  • b) andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS- land,

  • c) en specifikation af de forskellige aktieklasser som anført i § 129, hvis selskabet har flere aktieklasser, og

  • d) oplysning om fulde navn og bopæl, eller for virksomheders vedkommende hjemsted, samt den nøjagtige ejer- og stemmeandel for enhver, der er optaget i den i § 128 nævnte særlige fortegnelse over aktiebesiddelser i selskabet.

 • 2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om

  • a) rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse,

  • b) begrænsninger i aktiernes omsættelighed og

  • c) stemmeretsbegrænsninger.

 • 3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets bestyrelse samt for ændring af selskabets vedtægter.

 • 4) Bestyrelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf. selskabslovens § 155, eller for at erhverve egne aktier, jf. selskabslovens § 198.

 • 5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf. Selskabet kan dog undlade oplysningerne efter 1. pkt., hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig skade for selskabet, og selskabet ikke udtrykkelig er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til anden lovgivning. Selskabet skal nævne udeladelse af oplysninger efter 2. pkt.

 • 6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud.

Stk. 2 Selskaber, som er omfattet af stk. 1, kan undlade at give oplysninger efter §§ 128 og 129.

§ 141

En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:

 • 1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvisning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af.

 • 2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig.

 • 3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks, virksomheden fraviger, og grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen.

 • 4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende kodeksen.

 • 5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

 • 6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

 • 7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion.

 • 8) Beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f.eks. alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund, jf. dog stk. 5. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om

  • a) målene for mangfoldighedspolitikken,

  • b) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og

  • c) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

Stk. 2 En virksomhed, som er omfattet af stk. 1, og som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 1, nr. 1-5, 7 og 8, nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØS-land.

Stk. 3 Virksomheden skal give redegørelsen efter stk. 1 i sammenhæng med de i § 140 nævnte oplysninger i ledelsesberetningen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Virksomheden kan undlade at medtage redegørelse efter stk. 1 i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside forudsætter, at virksomheden opfylder kravene herfor som fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger.

Stk. 5 Virksomheden skal alene efterleve kravet om redegørelsen efter stk. 1, nr. 8, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af følgende størrelser:

 • 1) En balancesum på 156 mio. kr.

 • 2) Bruttopræmier på 313 mio. kr.

 • 3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Stk. 6 Har en virksomhed omfattet af stk. 1, ikke en politik for mangfoldighed, som nævnt i stk. 1, nr. 8, skal virksomheden i ledelsesberetningen give en redegørelse med forklaring og baggrunden herfor.

§ 142

En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, samt virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal virksomheden oplyse dette.

Stk. 2 Virksomhedens redegørelse skal indeholde oplysning om:

 • 1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender.

 • 2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.

 • 3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3 Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere klimapåvirkningen af virksomhedens aktiviteter, skal virksomhedens redegørelse efter stk. 1 udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker. Hvis virksomheden har sådanne politikker, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal virksomheden oplyse dette i ledelsesberetningen.

Stk. 4 Virksomheden skal give redegørelsen i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen

 • 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 190 i lov om finansiel virksomhed, hvortil virksomheden skal henvise i ledelsesberetningen, eller

 • 2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil virksomheden skal henvise i ledelsesberetningen.

Stk. 5 Offentliggørelse af redegørelsen efter stk. 4, nr. 1 eller 2, forudsætter at virksomheden opfylder kravene herfor som fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger. § 193, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på redegørelsen i de tilfælde, hvor redegørelsen offentliggøres andre steder end i ledelsesberetningen.

Stk. 6 For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at virksomheden efterlever oplysningskravene efter stk. 1-3 for koncernen som helhed.

Stk. 7 En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3 for den samlede koncern.

Stk. 8 En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder som fastlagt i bekendtgørelse om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1-3 under de betingelser, som er fastlagt i bekendtgørelsen.

§ 143

Virksomheder, der efter selskabslovgivningen eller den finansielle lovgivning er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal, uanset om virksomheden opfylder betingelser for at være undtaget fra forpligtelsen til at opstille måltal, i ledelsesberetningen medtage en oversigt pr. balancedagen over følgende:

 • 1) Det samlede antal medlemmer eksklusive eventuelt medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

 • 2) Det samlede antal personer på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

 • 3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Stk. 2 Virksomheder, der efter selskabslovgivningen eller den finansielle lovgivning er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal ud over oplysningerne i oversigten efter stk. 1 oplyse følgende:

 • 1) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

 • 2) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

 • 3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Stk. 3 Virksomheder, der er forpligtet til at opstille måltal, jf. stk. 2, nr. 1, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1, oplyse følgende:

 • 1) Status for opfyldelsen af måltallet efter stk. 2, nr. 1.

 • 2) De væsentligste handlinger foretaget i regnskabsåret for at opfylde måltallet.

 • 3) Årsagen til at måltallet ikke er opfyldt, hvis dette er tilfældet.

Stk. 4 Virksomheder, der skal oplyse om måltal efter stk. 2, nr. 2, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 redegøre for virksomhedens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, herunder følgende:

 • 1) Det væsentligste indhold af politikken.

 • 2) De væsentligste handlinger, som virksomheden har foretaget i regnskabsåret for at nå måltallet og for at omsætte sin politik til handling.

 • 3) Status for opfyldelsen af måltallet og, hvis det er relevant, årsagen til, at måltallet ikke er opfyldt.

Stk. 5 Virksomheder, der pr. balancedagen har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan eller på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 6 Virksomheder, der efter selskabslovgivningen, er undtaget fra pligten til at opstille måltal for øvrige ledelsesniveauer, som følge af at de i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 7 Virksomheder, der efter den finansielle lovgivning er undtaget fra pligten til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, som følge af at virksomheden det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 8 Første gang virksomheden skal give oplysninger efter stk. 1 og 2, skal virksomheden alene medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår i oversigten efter stk. 1 og 2. I de efterfølgende regnskabsår skal virksomheden supplere oversigten med oplysninger for tidligere regnskabsår, hvor virksomheden har medtaget oplysninger i oversigten efter stk. 1 og 2.

§ 144

Virksomheder, som på balancetidspunktet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, og modervirksomheder, hvor koncernen som helhed har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2 Virksomhedens redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

 • 1) En kort beskrive af virksomhedens forretningsmodel.

 • 2) Oplysninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Virksomheden skal som minimum oplyse om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Virksomheden skal for hvert politikområde oplyse, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

 • 3) Oplysninger om, hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og oplysninger om eventuelle systemer eller procedurer herfor, for hvert politikområde, jf. nr. 2. Virksomheden skal endvidere oplyse om anvendte processer for nødvendig omhu (»due diligence«), hvis virksomheden anvender sådanne processer.

 • 4) Oplysninger om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Virksomheden skal herunder oplyse om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Virksomheden skal give oplysningerne for hvert enkelt politikområde.

 • 5) Oplysninger om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

 • 6) Oplysninger om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Virksomheden skal give oplysningerne for hvert enkelt politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3 Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal virksomheden oplyse dette i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

Stk. 4 For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at virksomheden giver oplysningerne efter stk. 1-3 for koncernen som helhed.

Stk. 5 En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3.

Stk. 6 En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Har virksomhedens oplysninger efter første pkt. ikke omfattet de i stk. 2 anførte politikområder, skal virksomheden anføre dette i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hver enkelt af de anførte områder.

Stk. 7 § 142, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse for redegørelsen efter denne bestemmelses stk. 1-3.

Stk. 8 § 142, stk. 1-3 og stk. 6-8, finder ikke anvendelse på virksomheder, der omfattes af anvendelsesområdet nævnt i denne bestemmelses stk. 1.

§ 145

Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, som i koncernen har aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskov, skal supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder i overensstemmelse med reglerne i § 99 c, stk. 1-7, i årsregnskabsloven og bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelse samt kommunikation i forbindelse hermed som udstedt i medfør af § 99 c, stk. 8 og 9, i årsregnskabsloven.

§ 146

Virksomheder, som har en politik for dataetik, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik hvis virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • 1) Virksomheden har på balancetidspunktet et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover.

 • 2) Virksomheden er modervirksomhed i en koncern, der som helhed har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover.

 • 3) Virksomheden har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

 • 4) Virksomheden driver livsforsikringsvirksomhed.

Stk. 2 Redegørelsen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om virksomhedens arbejde med og politik for dataetiske spørgsmål. Har virksomheden ikke en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Stk. 3 For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at virksomheden giver oplysningerne efter stk. 2 for koncernen som helhed.

Stk. 4 En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 2. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Stk. 5 § 142, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse på redegørelser efter stk. 2.

Kapitel 6 Aflæggelse af koncernregnskab
Pligt til at aflægge koncernregnskab
§ 147

Modervirksomheders årsrapport skal indeholde et koncernregnskab, medmindre andet følger af § 148 og § 150.

§ 148

En modervirksomhed, hvis gælds- eller egenkapitalinstrumenter ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og

 • 1) den højere modervirksomhed

  • a) besidder mindst 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltagerne over for denne modervirksomheds øverste ledelse har godkendt, at den ikke aflægger koncernregnskab, eller

  • b) besidder mindre end 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og dennes øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere, der ejer mindst 10 pct. af virksomhedskapitalen, har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og

 • 2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og kon-cernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af denne medlemsstats lovgivning.

Stk. 2 En modervirksomhed, hvis gælds- eller egenkapitalinstrumenter ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et land, der ikke henhører under lovgivningen i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og

 • 1) den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og

 • 2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med Rådets 7. selskabsdirektiv eller efter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i det nævnte direktiv, og er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder den højere modervirksomhed henhører.

Stk. 3 For de i stk. 1 og 2 omhandlede undtagelsestilfælde kræves endvidere, at

 • 1) den lavere modervirksomheds eget og dens dattervirksomheders regnskaber indgår i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed,

 • 2) den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den i medfør af stk. 1 eller stk. 2 har undladt at udarbejde koncernregnskab, og oplyser navn, hjemsted samt eventuelt CVR-nummer eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed og

 • 3) den lavere modervirksomhed sammen med sit årsregnskab indsender det i stk. 1 og 2 nævnte koncernregnskab til Finanstilsynet samt de yderligere oplysninger, Finanstilsynet måtte kræve.

§ 149

Hvis en modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, men alligevel aflægger et sådant, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder denne bekendtgørelses bestemmelser om koncernregnskaber anvendelse.

Omfattet af konsolideringen
§ 150

Virksomheden skal lade alle dattervirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed, indgå i koncernregnskabet ved fuld konsolidering.

Stk. 2 Virksomheden skal lade en dattervirksomhed omfattet af § 11 om aktiver i midlertidig besiddelse indgå i koncernregnskabet efter stk. 3.

Stk. 3 Virksomheden skal indregne aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, der er omfattet af stk. 2, samlet som en særskilt post på henholdsvis aktivsiden og passivsiden i koncernregnskabets balance. Virksomheden skal indregne resultatet af dattervirksomheden som en særskilt post i koncernregnskabets resultatopgørelse.

Generelle krav til koncernregnskabet
§ 151

Virksomheden skal lade koncernregnskabet vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansielle stilling, deres resultat og anden totalindkomst samt bevægelser på egenkapitalen, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed.

Stk. 2 Virksomheden skal ved konsolideringen sammendrage regnskaberne, således at ensartede indtægter og omkostninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Virksomheden skal foretage de tilpasninger, der er nødvendige på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber.

Stk. 3 Virksomheden må kun lade koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet er etableret i løbet af regnskabsåret, indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået efter tidspunktet for koncernforholdets etablering.

Stk. 4 Virksomheden må kun lade koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet ophører i løbet af regnskabsåret, indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået indtil tidspunktet for koncernforholdets ophør.

§ 152

Virksomheden skal opstille koncernregnskabets resultatopgørelse og balance i overensstemmelse med bilag 2-5 samt de regler for klassifikation og opstilling, der gælder for koncernens hovedaktivitet. I koncerner, hvor såvel skadesforsikringsvirksomhed som livsforsikringsvirksomhed er af væsentlig størrelse, skal virksomheden anvende resultatopgørelsesskemaet i bilag 5. Virksomheden kan anvende skemaet i bilag 3 hvis størrelsen af skadesforsikringsvirksomhed er uvæsentlig.

Stk. 2 Virksomheden skal tilføje de ekstra poster, der måtte være nødvendige efter reglerne i § 5, stk. 2 for koncerner, der udøver aktiviteter, der ikke kan indpasses i de regnskabsposter, der fremgår af bilag 2-5.

Stk. 3 Modervirksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, kan efter tilladelse fra Finanstilsynet fravige reglerne i § 5, stk. 2, ved tilpasning af opstillingen af koncernregnskabets resultatopgørelse og balance til aktiviteter, der ikke kan indpasses i regnskabsposterne i bilag 2-5.

Stk. 4 Virksomheden skal opføre minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital som en særskilt post under egenkapitalen. Virksomheden skal opføre minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og anden totalindkomst i tilknytning til resultatopgørelsen og anden totalindkomst. Virksomheden skal lade bevægelser på egenkapitalen, jf. § 39, separat vise modervirksomhedens og minoritetsinteressernes andel af den samlede totalindkomst.

§ 153

Virksomheden skal indregne og måle de af konsolideringen omfattede aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger efter ensartede metoder i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Virksomheden skal så vidt muligt anvende de samme metoder for indregning og grundlag for måling i koncernregnskabet som i modervirksomhedens årsregnskab. Anvender konsoliderede dattervirksomheder andre metoder og grundlag i deres eget årsregnskab, skal virksomheden udarbejde et nyt regnskab med henblik på koncernregnskabet, hvori virksomheden indregner og måler i overensstemmelse med de metoder og grundlag, virksomheden anvender i koncernregnskabet. Anvender associerede og fælles kontrollerede virksomheder andre metoder og grundlag i deres eget årsregnskab, foretager virksomheden de fornødne tilpasninger af de associerede og fælles kontrollerede virksomheders resultat og egenkapital, således at virksomheden indregner og måler i overensstemmelse med de metoder og grundlag, virksomheden anvender i koncernregnskabet.

Stk. 3 Virksomheden skal indregne og måle associerede virksomheder og fælles kontrollerede virksomheder i koncernregnskabet efter indre værdis metode, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Virksomheden kan indregne en fælles kontrolleret virksomhed i koncernregnskabet ved pro rata konsolidering. Virksomheden medtager posterne i den fælles kontrollerede virksomhed i forhold til de konsoliderede virksomheders andel af virksomhedens egenkapital og resultat. Virksomheden skal indregne og måle en fælles kontrolleret virksomhed, som bliver en associeret virksomhed, efter indre værdis metode, jf. stk. 3.

Stk. 5 Virksomheden skal måle aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, associerede og fælles kontrollerede virksomheder, der kun er midlertidigt i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt, jf. § 11, til laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

Stk. 6 Virksomheder skal ikke foretage afskrivninger på aktiver i dattervirksomheder, associerede og fælles kontrollerede virksomheder omfattet af stk. 5.

§ 154

Virksomheden skal eliminere følgende poster:

 • 1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder.

 • 2) Indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

 • 3) Gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i posternes regnskabsmæssige værdi.

§ 155

Virksomheden skal lade årsrapportens ledelsesberetning, redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne til koncernregnskabet indeholde oplysninger om koncernen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Denne bekendtgørelses bestemmelser om ledelsesberetning, redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noter finder tilsvarende anvendelse for koncernregnskabet.

Kapitel 7 Virksomhedsovertagelser og fusioner m.v.
§ 156

Virksomheden skal ved overtagelse af en anden virksomhed, ved fusion eller ved overtagelse af en forretningsaktivitet, indregne og måle de overtagne aktiver og forpligtelser i den erhvervede virksomhed eller forretningsaktivitet til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet.

Stk. 2 Virksomheden skal indregne en eventuel positiv forskel mellem den samlede kostpris og nettoaktivernes dagsværdi på erhvervelsestidspunktet i balancen under aktivpost I, Immaterielle aktiver. Posten benævnes Goodwill.

Stk. 3 Virksomheden skal vurdere goodwill ved hver regnskabsafslutning og nedskrive den, hvis der konstateres værdiforringelse på den.

Stk. 4 Virksomheden skal indregne et eventuelt negativt forskelsbeløb mellem den samlede kostpris og nettoaktivernes dagsværdi på erhvervelsestidspunktet som en indtægt i resultatopgørelsen.

Stk. 5 Virksomheden skal lade stk. 1-4 finde tilsvarende anvendelse i koncernregnskabet ved erhvervelse af en dattervirksomhed, jf. dog § 157.

§ 157

Hvis to virksomheder, der enten fusionerer eller etablerer et koncernforhold, begge er underlagt samme modervirksomhed i et koncernforhold eller i øvrigt er underlagt den samme interesses bestemmende indflydelse, kan fusionen eller koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf. stk. 3.

Stk. 2 Virksomheden kan i øvrigt efter tilladelse fra Finanstilsynet anvende sammenlægningsmetoden i forbindelse med virksomhedsovertagelser eller fusioner, der udelukkende involverer gensidige selskaber eller pensionskasser.

Stk. 3 Virksomheden skal når sammenlægningsmetoden anvendes, aflægge regnskabet henholdsvis koncernregnskabet for den periode, hvori sammenlægningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i regnskabet. Virksomheden skal tillægge henholdsvis fratrække forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, samt eventuel overkurs med tillæg af eventuelt kontant vederlag, og den regnskabsmæssige indre værdi i den overtagne virksomhed på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud.

Fusionsregnskab m.v.
§ 158

Når virksomheden i forbindelse med fusion eller lignende i henhold til bestemmelser i lovgivningen udarbejder en åbningsbalance, skal denne udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i § 156 eller § 157.

Kapitel 8
§ 159

Virksomhedens halvårsrapport, jf. § 2, skal indeholde resultatopgørelse og anden totalindkomst for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Virksomheden skal, hvis virksomheden er nystiftet og ikke har udarbejdet sin første årsrapport, lade resultatopgørelsen dække perioden fra stiftelsen til 30. juni og lade balancens sammenligningstal være fra virksomhedens åbningsbalance. Virksomheden skal opgøre resultatopgørelsestal og balancetal i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstille dem i overensstemmelse med bilag 2-5.

Stk. 2 Virksomheden skal, hvis virksomhedens årsrapport skal indeholde et koncernregnskab, lade halvårsrapporten tilsvarende indeholde et koncernregnskab på halvårsbasis udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 3 Virksomheden skal lade halvårsrapporten, herunder koncernregnskabet på halvårsbasis, indeholde en ledelsesberetning, som i det mindste beskriver vigtige begivenheder, der er indtruffet i halvåret med angivelse af den betydning, de har haft for regnskabstallene. Virksomheden skal endvidere lade ledelsesberetningen beskrive de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden er underlagt de resterende 6 måneder af regnskabsåret. Virksomheden skal beskrive halvårets eventuelle større transaktioner med nærtstående parter.

Stk. 4 Virksomheden skal lade halvårsrapporten, herunder koncernregnskabet på halvårsbasis, indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som er fornødne for at beskrive og forklare udviklingen i perioden. Virksomheden skal oplyse, om anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i den senest aflagte årsrapport. Virksomheden skal i tilfælde af ændring i anvendt regnskabspraksis oplyse om karakteren af ændringen og anføre den beløbsmæssige virkning heraf på virksomhedens resultat og egenkapital.

Stk. 5 Virksomheden skal gengive revisors påtegning i sin helhed i halvårsrapporten hvis rapporten er revideret. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Virksomheden skal anføre i halvårsrapporten hvis rapporten hverken har været genstand for revision eller review.

Stk. 6 Virksomheden skal lade halvårsrapporten indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i § 185 i lov om finansiel virksomhed.

§ 160

Virksomheden skal, hvis virksomheden offentliggør halvårsrapporter uden at være forpligtet hertil, jf. § 2, eller kvartalsrapporter, udarbejde disse efter reglerne i § 159, stk. 1-6 med de nødvendige tilpasninger. En modervirksomhed kan dog undlade at medtage sit eget regnskab, således at delårsrapporten alene omfatter koncernregnskabet for den pågældende periode.

Stk. 2 Virksomheden må ikke betegne regnskabsmæssige oplysninger, som offentliggøres af virksomheden, som halvårsrapport, kvartalsrapport eller delårsrapport, med mindre de opfylder kravene i stk. 1 eller kravene til en delårsrapport efter internationale regnskabsstandarder, jf. § 1, stk. 2.

Kapitel 9 Rapport om indkomstskatteoplysninger
De omfattede virksomheder og filialer
§ 161

En modervirksomhed, der er omfattet af § 1, stk. 1, og aflægger et koncernregnskab, skal udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger, jf. §§ 165 og 166, hvis koncernens samlede bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 5,6 mia. kr.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke hvis:

 • 1) Modervirksomheden selv er dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der er underlagt lovgivningen i et EU/EØS-land, og som udarbejder en rapport om indkomstskatteoplysninger for koncernen efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU med senere ændringer.

 • 2) Modervirksomheden og dens tilknyttede virksomheder, herunder deres filialer, udelukkende er etableret eller har deres faste forretningssted eller permanente erhvervsmæssige aktivitet i Danmark.

 • 3) Modervirksomheden er omfattet af § 163.

Stk. 3 Modervirksomheden kan undlade at udarbejde en rapport, når koncernens samlede bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 5,6 mia. kr.

Stk. 4 Virksomheden skal anvende §§ 27 og 35 ved beregning af bruttopræmierne.

§ 162

En virksomhed, der er omfattet af § 1, stk. 1, og som ikke indgår i en koncern, skal udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger, jf. §§ 165 og 166, hvis virksomhedens bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 5,6 mia. kr., medmindre virksomheden udelukkende har erhvervsmæssig aktivitet i Danmark.

Stk. 2 Virksomheden kan undlade at udarbejde en rapport, når dens bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 5,6 mia. kr.

Stk. 3 Virksomheden skal anvende §§ 27 og 35 ved beregning af bruttopræmierne.

§ 163

En dattervirksomhed, der er en stor eller mellem-stor virksomhed jf. bilag 1, nr. 7, og indgår i en koncern, hvor den øverste modervirksomhed ikke er underlagt lovgivningen i et EU/EØS-land, skal udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger, jf. §§ 165 og 166, vedrørende den øverste koncern, hvis koncernens samlede bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 5,6 mia. kr., medmindre den øverste modervirksomhed eller en anden dattervirksomhed af den øverste modervirksomhed har udarbejdet en rapport om indkomstskatteoplysninger, der opfylder kravene i §§ 165 og 166.

Stk. 2 Har dattervirksomheden ikke de nødvendige oplysninger, skal den anmode dens øverste modervirksomhed om at modtage oplysningerne til brug for opfyldelse af forpligtelsen efter stk. 1.

Stk. 3 Meddeler den øverste modervirksomhed ikke oplysningerne, skal dattervirksomheden udarbejde rapporten på grundlag af de oplysninger, som den er i besiddelse af, og afgive en erklæring om, at den øverste modervirksomhed ikke har efterkommet anmodningen.

Stk. 4 Dattervirksomheden kan undlade at udarbejde en rapport, når koncernens samlede bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 5,6 mia. kr.

Stk. 5 Virksomheden skal anvende §§ 27 og 35 ved beregning af bruttopræmierne.

§ 164

En filial af en udenlandsk virksomhed, der ikke er underlagt lovgivningen i et EU/EØS-land, skal udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger, jf. §§ 165 og 166, vedrørende den udenlandske virksomhed eller koncernen, jf. dog stk. 6, hvis

 • 1) den udenlandske virksomhed ikke indgår i en koncern, og denne virksomheds bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 5,6 mia. kr., eller

 • 2) den udenlandske virksomhed er en del af en koncern, hvor den øverste modervirksomhed ikke er underlagt lovgivningen i et EU/EØS-land, og koncernens samlede bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 5,6 mia. kr.,

 • 3) filialens bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider 89 mio. kr., og

 • 4) den øverste modervirksomhed, jf. nr. 2, ikke har en stor eller mellemstor dattervirksomhed, der er underlagt reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer.

Stk. 2 Har filialen ikke de nødvendige oplysninger, skal den anmode den udenlandske virksomhed eller den øverste modervirksomhed om at modtage oplysningerne til brug for opfyldelse af forpligtelsen efter stk. 1.

Stk. 3 Meddeler den udenlandske virksomhed eller den øverste modervirksomhed ikke oplysningerne, skal filialen udarbejde rapporten på grundlag af de oplysninger, som den er i besiddelse af, og afgive en erklæring om, at den udenlandske virksomhed eller den øverste modervirksomhed ikke har efterkommet anmodningen.

Stk. 4 Filialen kan undlade at udarbejde en rapport, når

 • 1) bruttopræmierne for den udenlandske virksomhed i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 5,6 mia. kr., og rapporten udarbejdes efter stk. 1, nr. 1, eller

 • 2) de samlede bruttopræmier for koncernen i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 5,6 mia. kr., og rapporten udarbejdes efter stk. 1, nr. 2, eller

 • 3) filialens bruttopræmier i to på hinanden følgende regnskabsår ikke længere overskrider 89 mio. kr.

Stk. 5 Virksomheden skal anvende §§ 27 og 35 ved beregning af bruttopræmierne.

Stk. 6 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis

 • 1) den udenlandske virksomhed eller den øverste modervirksomhed har udarbejdet en rapport om indkomstskatteoplysninger, der opfylder kravene i §§ 165 og 166, eller

 • 2) en anden filial af den udenlandske virksomhed eller en anden dattervirksomhed af den øverste modervirksomhed har udarbejdet en rapport om indkomstskatteoplysninger, der opfylder kravene i §§ 165 og 166.

Indholdet af rapport om indkomstskatteoplysninger
§ 165

Virksomheden skal lade sin rapport om indkomstskatteoplysninger indeholde oplysninger om samtlige aktiviteter i

 • 1) virksomheden, hvis rapporten udarbejdes efter § 162,

 • 2) koncernen, herunder aktiviteter i alle de tilknyttede virksomheder, der indgår i koncernregnskabet for det relevante regnskabsår, hvis rapporten udarbejdes efter §§ 161 eller 163,

 • 3) den udenlandske virksomhed, hvis rapporten udarbejdes efter § 164, stk. 1, nr. 1, eller

 • 4) koncernen, herunder aktiviteterne i alle de tilknyttede virksomheder, der indgår i koncernregnskabet for det relevante regnskabsår, hvis den udenlandske virksomhed er en del af en koncern, og rapporten udarbejdes efter § 164, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2 Virksomheden skal udarbejde rapporten i samme valuta, som er anvendt i årsregnskabet for den virksomhed, der udarbejder rapporten efter § 162, eller, hvis rapporten udarbejdes efter §§ 161 eller 163-164, i samme valuta, som er anvendt i koncernregnskabet eller årsregnskabet for den udenlandske virksomhed. Meddeler den øverste modervirksomhed ikke oplysningerne, jf. § 163, stk. 3, skal virksomheden udarbejde rapporten i samme valuta, som er anvendt i dattervirksomhedens årsregnskab.

§ 166

Virksomheden skal lade sin rapport om indkomstskatteoplysninger indeholde følgende generelle oplysninger:

 • 1) Navn og CVR-nr. på den virksomhed eller filial, der offentliggør rapporten og navn, hjemsted og eventuelt CVR-nr. på den virksomhed, rapporten vedrører.

 • 2) Det regnskabsår, som rapporten vedrører.

 • 3) Den valuta, der er anvendt ved udarbejdelsen af rapporten.

 • 4) De dattervirksomheder, der indgår i koncernregnskabet, og som er etableret i et EU/EØS-land eller er anført i bilag I eller II til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, hvis rapporten vedrører en koncern.

Stk. 2 Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger skal rapporten endvidere indeholde følgende oplysninger:

 • 1) En kort beskrivelse af aktiviteten.

 • 2) Antal beskæftigede opgjort som heltidsbeskæftigede.

 • 3) Indtægter inklusive transaktioner med nærtstående parter, herunder

 • 4) Resultat før skat.

 • 5) Beregnet betalbar indkomstskat i den enkelte skattejurisdiktion for det regnskabsår, rapporten vedrører.

 • 6) Betalt indkomstskat i den enkelte skattejurisdiktion i det regnskabsår, rapporten vedrører.

 • 7) Akkumuleret overskud.

Stk. 3 Oplysningerne efter stk. 2 skal præsenteres separat for

 • 1) aktiviteter for hvert land inden for EU/EØS,

 • 2) aktiviteter for hver skattejurisdiktion, som den 1. marts i det regnskabsår, som rapporten vedrører, er anført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som offentliggjort i EU-Tidende,

 • 3) aktiviteter for hver skattejurisdiktion, som den 1. marts i det regnskabsår, som rapporten vedrører, og den 1. marts i det foregående regnskabsår er anført i bilag II til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som offentliggjort i EU-Tidende.

Stk. 4 For øvrige aktiviteter uden for EU/EØS præsenteres oplysningerne samlet.

Stk. 5 Oplysningerne efter stk. 2 kan opgøres på samme grundlag som den rapport, der måtte være indgivet til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens §§ 48-52.

§ 167

Virksomheden kan udelade en eller flere specifikke oplysninger efter § 166 af rapporten, hvis offentliggørelse heraf kan volde betydelig skade for den virksomhed, som oplysningerne vedrører, jf. dog stk. 3. Virksomheden skal oplyse enhver udeladelse sammen med en behørigt begrundet redegørelse for, hvorfor udeladelsen er nødvendig.

Stk. 2 Virksomheden skal senest 5 år regnet fra tidspunktet for udeladelsen medtage udeladte oplysninger i en rapport om indkomstskatteoplysninger.

Stk. 3 Virksomheden kan uanset stk. 1 ikke udelade oplysninger, der vedrører en skattejurisdiktion, der er anført i bilag I eller II til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Revisors udtalelse om rapport om indkomstskatteoplysninger
§ 168

Revisor skal i revisionspåtegningen på et årsregnskab og eventuelt koncernregnskab for en virksomhed, som er forpligtet til at offentliggøre en rapport om indkomstskatteoplysninger, afgive en udtalelse om, hvorvidt virksomheden for det foregående regnskabsår efter §§ 161-164 var forpligtet til at udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger, og i bekræftende fald, om rapporten er offentliggjort, jf. § 169.

Stk. 2 Revisor skal angive udtalelsen i et særskilt afsnit i revisionspåtegningen.

Indsendelse af rapport om indkomstskatteoplysninger mv.
§ 169

Virksomheder og filialer, der skal udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger i henhold til §§ 161-164, og eventuel erklæring, jf. § 163, stk. 3, eller § 164, stk. 3, skal indsende disse til Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter afslutningen af det regnskabsår, som rapporten henholdsvis erklæringen vedrører.

Stk. 2 Dattervirksomheder og filialer, der er undtaget fra selv at udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger efter § 163, stk. 1 eller § 164, stk. 6, skal indsende rapporten til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 De omfattede virksomheder og filialer skal i minimum 5 år på deres hjemmeside henvise til rapporten på det centrale virksomhedsregister.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 171

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 §§ 161-169 træder i kraft den 22. juni 2023.

Stk. 3 §§ 1 og 2, §§ 4-17, §§ 19-40, §§ 42 og 43, § 44, stk. 1-8, §§ 45-160 og § 170 træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 4 §§ 3, 41 og 44, stk. 9 træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 5 §§ 1-17 og §§ 19-160 finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2024, jf. dog stk. 8-13. Bestemmelserne kan dog frivilligt anvendes for års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2023.

Stk. 6 § 18 finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2023.

Stk. 7 §§ 161-169 finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2025.

Stk. 8 Reglerne i denne bekendtgørelse om indregning og måling af overtagne aktiver og forpligtelser i forbindelse med virksomhedsovertagelser og fusioner m.v. finder ikke anvendelse på virksomhedsovertagelser og fusioner m.v., der har fundet sted før den 1. januar 2005.

Stk. 9 Virksomheder, der måtte have indregnet goodwill i balancen pr. 31. december 2004 efter tidligere gældende regler, skal ikke længere afskrive denne efter de bestemmelser, der gjaldt, da den blev indregnet, men vurdere den for værdiforringelse efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fra og med den 1. januar 2004.

Stk. 10 Reglerne i denne bekendtgørelse om aktiebaseret aflønning finder alene anvendelse for programmer etableret efter den 1. januar 2004. Virksomheden kan for programmer etableret før den 1. januar 2004 vælge at lade bestemmelserne i denne bekendtgørelse finde anvendelse. Virksomheden kan dog, hvis programmet er etableret den 7. januar 2002 eller tidligere, kun anvende bekendtgørelsens bestemmelser, hvis programmets dagsværdi på etableringstidspunktet har været oplyst.

Stk. 11 Virksomheden kan foretage ændring af metoderne for indregning og måling af immaterielle aktiver, jf. §§ 61 og 62, således, at alene forhold, der er indtruffet fra og med regnskabsåret 2003 og senere, indregnes og måles efter bekendtgørelsens regler.

Stk. 12 For virksomheder, der tidligere har aflagt årsregnskab efter bekendtgørelse om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber, finder kravet om, at stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi skal indregnes i passivposten Opskrivningshenlæggelser alene anvendelse på den del af opskrivningsbeløbet, der ligger ud over det højeste af følgende beløb:

 • 1) Den værdi, hvortil den pågældende ejendom var ansat i det årsregnskab, hvorpå bekendtgørelse nr. 723 af 27. november 1989 om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber sidste gang fandt anvendelse.

 • 2) Anskaffelsesprisen.

Stk. 13 For virksomheder, der tidligere har aflagt årsregnskab efter bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber, finder kravet om, at stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi skal indregnes i passivposten Opskrivningshenlæggelser alene anvendelse på den del af opskrivningsbeløbet, der ligger ud over dagsværdien pr. 31. december 2003.

Stk. 14 Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ophæves.