Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 73

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

§ 73

Regnskabet, som udarbejdes i forbindelse med en afdelings afvikling, herunder ved forenklet afvikling eller likvidation, skal indeholde resultatopgørelse for perioden primo regnskabsåret til datoen for afviklingen, med sammenligningstal for det foregående regnskabsår, og balance pr. afviklingsdagen med sammenligningstal for foregående regnskabsår, jf. § 6. Resultatopgørelsen og balancen opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstilles på en sådan måde, at posterne i bilag 2 som minimum bliver medtaget.

Stk. 2 Regnskabet skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne for at forklare regnskabet. Ledelsesberetningen i regnskabet skal dog indeholde en redegørelse for beslutningen om afvikling eller opløsning af afdelingen.

Stk. 3 Den anvendte regnskabspraksis skal oplyses, jf. § 36. Alternativt skal det oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport.

Stk. 4 Aconto- eller slutudlodning, der er udbetalt eller udbetales i forbindelse med afviklingen, skal indarbejdes i regnskabet.

Stk. 5 Regnskabet skal indeholde en forenklet ledelsespåtegning under hensyn til, at afdelingen er under opløsning.

Stk. 6 Regnskabet skal revideres, jf. § 92 i lov om investeringsforeninger m.v.