Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 67

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

Sammenlægning, deling og afvikling
§ 67

Ved sammenlægning af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den erhvervede afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linje under investorernes formue.

Stk. 3 Ved skattefri sammenlægning af udloddende afdelinger tilpasses det udlodningspligtige resultat i den erhvervende afdeling.

Stk. 4 Ved skattefri sammenlægning af afdelinger underlagt skattepligt tilpasses aktuelle og udskudte skatteaktiver og -forpligtelser i den erhvervende afdeling.