Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

Leasing
§ 24

Leasingtager skal indregne et leasingaktiv og en leasingforpligtelse fra det tidspunkt, hvor leasingtager opnår brugsret til aktivet. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inklusiv omkostninger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers marginale lånerente. Leasingtager kan vælge, men er ikke forpligtet til, at indregne leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver. Aktiver leaset på kontrakter af kort varighed og leasede aktiver med lav værdi kan udelades.

Stk. 2 Efter første indregning måles finansielt leasede aktiver efter principperne i § 18 efter karakteren af det leasede aktiv.