Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

I medfør af § 87, stk. 4, § 95, og § 190, stk. 6, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. marts 2022, som ændret ved lov nr. 570 af 10. maj 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Definitioner
 • Bilag 2 Resultatopgørelse og balance for årsrapporter
 • Bilag 3 Resultatopgørelse og balance for halvårsrapporter
 • Bilag 4 Beregning af hoved- og nøgletal, jf. § 39
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for finansielle rapporter for danske UCITS.

Stk. 2 Danske UCITS skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 82 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3 Danske UCITS skal udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 74.

Stk. 4 Års- og halvårsrapporter skal være affattet på dansk eller engelsk.

§ 2

Årsregnskabet skal indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter, herunder femårsoversigt, for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for en dansk UCITS’ afdelinger, jf. § 82, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Er en afdeling opdelt i andelsklasser, skal noteoplysninger, herunder indholdet af femårsoversigten, specificeres på andelsklasserne, i det omfang oplysningerne er forskellige for de enkelte andelsklasser.

§ 3

Et regnskab, som en dansk UCITS eller afdeling udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægger en dansk UCITS et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrapport eller en halvårsrapport aflagt efter denne bekendtgørelse.

§ 4

Årsregnskabet skal udarbejdes i danske kroner eller i euro. En afdeling, der udsteder beviser i en anden valuta end danske kroner eller euro, kan udarbejde årsrapporten i denne anden valuta, jf. § 91 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Er en afdeling opdelt i andelsklasser og udstedes beviser i en eller flere andelsklasser i anden valuta end den, afdelingens årsregnskab udarbejdes i, kan de relevante noteoplysninger vedrørende disse andelsklasser, jf. § 2, stk. 2, udarbejdes i denne anden valuta. Den anvendte omregningsmetode skal i givet fald oplyses i noten.

Kapitel 2 Klassifikation og opstilling
Generelle bestemmelser
§ 5

Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2 Posterne i skemaerne i bilag 2 skal anføres særskilt og i den angivne rækkefølge. Under forudsætning af at opstillingsskemaernes struktur opretholdes, kan der foretages en mere detaljeret opdeling, hvis beløbet i den nye underpost er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af underposten er forskellig fra øvrige underposter. Der kan tilføjes nye poster, hvis beløbet for sådanne er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af de nye poster er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 3 Poster, der kun indeholder uvæsentlige beløb, kan sammendrages med andre poster af samme art eller funktion.

§ 6

Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår. Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. Afdelingen kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis det ikke er praktisk muligt. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes i noterne, jf. § 37.

Stk. 2 Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, medmindre andet fremgår af denne bekendtgørelse.

Balancen
§ 7

Under aktivpost 1.1 »Indestående i depotselskab« medtages tilgodehavender og under passivpost 4.3 »Gæld til depotselskab« medtages gæld, bortset fra mellemværender vedrørende handelsafvikling, som afdelingen har hos henholdsvis skylder depotselskabet.

§ 8

Under aktivpost 5 »Afledte finansielle instrumenter« opføres værdien af afledte finansielle instrumenter med positiv værdi. Værdien af afledte finansielle instrumenter med negativ værdi opføres under passivpost 3 »Afledte finansielle instrumenter«.

§ 9

Midlertidigt overtagne ejendomme medtages under aktivpost 6.7 »Øvrige aktiver«. En eventuel prioritetsgæld i disse ejendomme medtages under passivpost 4.5 »Prioritetsgæld«.

§ 10

Under passivpost 4.4 »Mellemværende vedrørende handelsafvikling« indgår gæld vedrørende handler med finansielle instrumenter, som er indgået, men endnu ikke afviklet.

Stk. 2 Tilgodehavender vedrørende uafviklede handler med finansielle instrumenter opføres under aktivpost 6.4 »Mellemværende vedrørende handelsafvikling«.

Resultatopgørelsen
§ 11

Under resultatpost 2 »Kursgevinster og -tab« føres kursgevinster og -tab samt værdireguleringer, realiserede såvel som urealiserede. Beløbet fordeles som minimum på de aktivtyper, der er anført under underposterne 2.1-2.6. Under post 2.7 »Handelsomkostninger« føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter, bortset fra handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter.

§ 12

Under resultatpost 3 »Andre indtægter og resultatpost« 5 »Andre omkostninger« føres henholdsvis indtægter og omkostninger, der ikke henhører under andre af resultatopgørelsens poster, herunder indtægter ved udlån af værdipapirer og fra forskellige andre kilder. Er beløbene under posterne »Andre indtægter« eller »Andre omkostninger« af væsentlig betydning, skal de forklares i en note.

§ 13

Under resultatpost 6 »Skat« føres den beregnede skat af årets resultat, årets ændringer i udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser, forskelle mellem den beregnede udgiftsførte aktuelle skat for tidligere år og den faktisk betalte eller hensatte skat samt ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

Stk. 2 Rentetillæg og -fradrag føres under resultatposterne 1.2 »Renteudgifter« henholdsvis 1.1 »Renteindtægter«.

Kapitel 3 Indregning og måling
Balancen

Generelle bestemmelser
§ 14

Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og investorernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af investorernes formue og andre indregnede forpligtelser.

§ 15

Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Stk. 2 En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Stk. 3 Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§ 16

Dagsværdien af et aktiv eller en forpligtelse er den noterede pris på et aktivt marked for det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Stk. 2 Hvis der ikke forefindes et aktivt marked, måles dagsværdien ved anvendelse af en egnet værdiansættelsesmetode, der inddrager alle de tilgængelige data, som markedsdeltagere må antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse, idet anvendelsen af relevante observerbare data maksimeres, og anvendelsen af ikke-observerbare data minimeres.

§ 17

Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen.

Stk. 2 Monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT for valutaen på balancedagen.

Stk. 3 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

Stk. 4 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

Stk. 5 Valutakursforskelle opstået ved afhændelse eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 skal indregnes i resultatopgørelsen.

Stk. 6 Afviger præsentationsvalutaen fra afdelingens funktionelle valuta omregnes fra den eller de funktionelle valuta(er) til præsentationsvalutaen efter følgende regler:

 • 1) Resultatopgørelsesposter omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.

 • 2) Balanceposter omregnes efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen.

Stk. 7 Valutakursforskelle opstået ved omregning efter stk. 6 indregnes direkte i investorernes formue.

Materielle anlægsaktiver
§ 18

For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder bestemmelserne om indregning og måling af materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Finansielle instrumenter
§ 19

Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen, når afdelingen bliver underlagt det finansielle instruments kontraktmæssige bestemmelser.

§ 20

Et finansielt aktiv, der er solgt eller på anden måde overdraget til en anden part, skal ophøre med at være indregnet i balancen. En del af et finansielt aktiv skal ophøre med at være indregnet i balancen, hvis en entydigt defineret andel af aktivet er solgt eller overdraget.

Stk. 2 Ved køb eller salg af finansielle aktiver på sædvanlige markedsbetingelser skal afdelingen for samtlige køb og salg indregne og ophøre med indregning af aktiverne i balancen på handelsdatoen.

Stk. 3 Samtidig med indregningen af det finansielle aktiv, jf. stk. 2, indregnes en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved salg af et finansielt aktiv et aktiv svarende til den aftalte pris. Denne forpligtelse eller dette aktiv ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen.

Stk. 4 Uanset stk. 1 skal et finansielt aktiv, der overdrages på en måde, der indebærer, at afdelingen i væsentligt omfang bevarer risikoen og adgangen til afkast (betalingsstrømme) forbundet med aktivet, bibeholdes i balancen. Ved en sådan overdragelse indregnes en finansiel forpligtelse svarende til den betaling, der er modtaget i forbindelse med overdragelsen.

§ 21

Finansielle forpligtelser ophører med at være indregnet i balancen, når forpligtelsen ophører, dvs. når den i kontrakten anførte pligt er opfyldt, annulleret eller udløbet.

§ 22

Uanset forbuddet mod modregning i § 87, stk. 1, nr. 8, i lov om investeringsforeninger m.v. skal finansielle aktiver og forpligtelser modregnes og præsenteres med nettobeløbet, hvis:

 • 1) den danske UCITS har ret til at modregne i forhold til modparten og

 • 2) den danske UCITS har til hensigt at afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen ved modregning eller afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen samtidig.

§ 23

Finansielle instrumenter skal såvel på tidspunktet for første indregning som efterfølgende måles til dagsværdi.

Stk. 2 Unoterede kapitalandele skal dog, hvis deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt, måles til kostpris. Tilsvarende gælder for afledte finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af sådanne kapitalandele.

Leasing
§ 24

Leasingtager skal indregne et leasingaktiv og en leasingforpligtelse fra det tidspunkt, hvor leasingtager opnår brugsret til aktivet. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inklusiv omkostninger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers marginale lånerente. Leasingtager kan vælge, men er ikke forpligtet til, at indregne leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver. Aktiver leaset på kontrakter af kort varighed og leasede aktiver med lav værdi kan udelades.

Stk. 2 Efter første indregning måles finansielt leasede aktiver efter principperne i § 18 efter karakteren af det leasede aktiv.

Hensatte forpligtelser
§ 25

Hensatte forpligtelser og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Stk. 2 Tabsgivende kontrakter, som er kontrakter, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at indfri de kontraktlige forpligtelser overstiger de forventede økonomiske fordele, indregnes ligeledes som hensatte forpligtelser.

Stk. 3 Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen.

Stk. 4 Hvis diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af en hensat forpligtelse, skal den måles til nutidsværdien af de omkostninger, som forventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen.

Stk. 5 Den diskonteringssats, der anvendes til måling af nutidsværdien, skal svare til den aktuelle risikofrie markedsrente reguleret, så den afspejler de risici, der specifikt er forbundet med forpligtelsen. Diskonteringssatsen må ikke afspejle risici, der er reguleret for i skønnet over de omkostninger, der nødvendige for at indfri forpligtelsen, jf. stk. 3.

§ 26

Hensatte forpligtelser skal gennemgås på hver balancedag og reguleres således, at de afspejler det bedste aktuelle skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal forpligtelsen tilbageføres.

Stk. 2 En hensat forpligtelse må kun anvendes til dækning af de omkostninger, som ved første indregning begrundede hensættelsen.

§ 27

Pensionsforpligtelser over for ansatte skal indregnes til nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales.

Stk. 2 Pensionsforpligtelser skal gennemgås på hver balancedag således, at det beløb, der indregnes, afspejler nutidsværdien af det bedste aktuelle skøn. Ændringen, der er en følge af genmåling af nettoforpligtelsens størrelse, indregnes i resultatopgørelsen.

Skat
§ 28

Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår skal, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Tilgodehavende rente- og udbytteskat hos udenlandske skattemyndigheder indregnes ligeledes i denne post.

Stk. 2 Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, skal indregnes som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv.

Resultatopgørelsen
§ 29

Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.

§ 30

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen.

Stk. 2 Følgende indregnes direkte i investorernes formue:

 • 1) Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger, jf. § 19.

 • 2) Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, jf. § 31, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes, jf. § 33.

Ændring af regnskabspraksis
§ 31

Ændrer afdelingen metoder for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, medmindre der er fastsat særregler for den pågældende metodeændring, udarbejdes som om, den nye praksis hele tiden havde været anvendt.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at ændre poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen i overensstemmelse med den nye metode fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl
§ 32

Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabsmæssigt skøn, skal virkningen indregnes fremadrettet på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

§ 33

Hvis tidligere årsrapporter i væsentligt omfang var påvirket af fejl i forbindelse med udarbejdelsen, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, udarbejdes, som om fejlen ikke var begået.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang, det ikke er praktisk muligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Kapitel 4 Noteoplysninger
Generelt
§ 34

Ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, skal der gives de yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede.

§ 35

Noteoplysninger skal så vidt muligt præsenteres i en systematisk rækkefølge. Oplysninger, der er knyttet til regnskabsposter, gives i form af en note til den pågældende regnskabspost. Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i denne bekendtgørelse, er det de regnskabsmæssige værdier, som skal forklares.

Stk. 2 De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, skal være indeholdt i en særskilt del af årsrapporten for hver enkelt afdeling, som er tydeligt afgrænset og betegnet som »noter«, jf. dog §§ 36-38. Hvis et oplysningskrav er efterlevet ved, at der under noter er en henvisning til, at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, skal henvisningen være præcis og afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet at oplysningskrav efter dette kapitel. De krævede oplysninger omfattes også i sådanne tilfælde af revision, jf. § 92 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anvendt regnskabspraksis
§ 36

Der skal i et særskilt afsnit i årsregnskabet redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter.

Stk. 2 For finansielle instrumenter skal der gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag.

Stk. 3 Er beløbet i en regnskabspost i årsregnskabet fremkommet ved en fordelingsberegning, skal der gives oplysning om beregningsmetoden.

Stk. 4 Ved ændringer i regnskabspraksis skal oplyses om:

 • 1) årsagen til ændringen,

 • 2) den foretagne ændring i regnskabspraksis, herunder arten af ændringen, og

 • 3) den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for indeværende, tidligere og fremtidige regnskabsår, hvis det er muligt.

Stk. 5 Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår, skal afdelingen oplyse arten og beløbet af den foretagne ændring, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår. Hvis det ikke er muligt at estimere den beløbsmæssige effekt, skal afdelingen oplyse dette.

Stk. 6 Ved regnskabsmæssige fejl skal arten af disse oplyses samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse.

§ 37

Når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal følgende oplyses i noterne:

 • 1) Arten af tilpasningen.

 • 2) Beløbet for hver post, som er tilpasset.

 • 3) Årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal anføres og begrundes.

§ 38

Ved fravigelser i henhold til § 87, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. finder kravet om noteoplysning i § 85, stk. 3, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. anvendelse.

Femårsoplysninger
§ 39

Der skal gives femårsoversigter for hver enkelt afdeling med hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 4. For afdelinger med andelsklasser vises for afdelingen kun relevante hoved- og nøgletal. For den enkelte andelsklasse vises hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 4 medmindre tallet er vist for afdelingen.

Stk. 2 Hvis tallene i femårsoversigten ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes.

Stk. 3 For afdelinger, hvis regnskabsaflæggelse ikke omfatter 12 måneder, anføres, at årets nettoresultat, årets afkast i procent og omkostningsprocent er opgjort og beregnet for en kortere eller længere periode end 12 måneder.

Stk. 4 Femårsoversigten eller dele heraf kan efter tilladelse fra Finanstilsynet udelades eller dække en kortere periode, hvis der i særlige tilfælde ikke vil kunne udarbejdes sammenlignelige beløb.

Materielle anlægsaktiver
§ 40

For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder oplysningskravene for materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Finansielle instrumenter
§ 41

Børsnoterede finansielle instrumenter specificeres i noterne med angivelse af navn, offentliggjort kurs, valutakurs og kursværdi for hver enkelt fondskode.

Stk. 2 Specifikationen i henhold til stk. 1 kan undlades, hvis der i stedet gives oplysning om, hvor offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få denne specifikation.

Stk. 3 Der skal oplyses om de finansielle instrumenters procentvise fordeling på:

 • 1) børsnoterede finansielle instrumenter,

 • 2) finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked,

 • 3) nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked og

 • 4) øvrige finansielle instrumenter.

Stk. 4 Der skal oplyses om de i stk. 3 angivne kategoriers procentvise fordeling efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyn til afdelingens investeringspolitik, efter økonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier.

Stk. 5 De i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal tillige gives for det foregående regnskabsår.

Stk. 6 Afdelingens besiddelse af finansielle instrumenter udstedt af et selskab, som er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber, skal oplyses. Oplysningskravet i 1. pkt. omfatter ikke realkreditobligationer udstedt af et realkreditinstitut, der er koncernforbundet med depotselskabet eller et andet selskab, som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med.

Stk. 7 Har et selskab, der er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber i løbet af regnskabsåret udstedt en emissionsgaranti for et finansielt instrument, som den danske UCITS har købt i tegningsperioden, skal der oplyses herom.

§ 42

Navn og hjemsted for virksomheder og afdelinger, hvis kapitalandele ikke er genstand for offentlig kursnotering, og hvori den danske UCITS besidder mere end 5 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal oplyses. For hver virksomhed skal angives, hvor stor en andel der ejes, og størrelsen af virksomhedens egenkapital ifølge det senest foreliggende regnskab.

§ 43

Medmindre beløbene i nedenstående poster er uden væsentlig betydning, skal der i noterne gives supplerende oplysninger om:

 • 1) Unoterede obligationer, unoterede kapitalandele og andre ejerandele.

 • 2) Investeringsbeviser i andre danske og udenlandske UCITS.

 • 3) Pantebreve.

 • 4) Andre tilgodehavender.

 • 5) Øvrige aktiver.

 • 6) Skyldige omkostninger.

 • 7) Lån.

 • 8) Gæld til depotselskabet.

Eventualaktiver
§ 44

Medmindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå afdelingen, skal afdelingen give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og et skøn over deres økonomiske virkning, hvis det er praktisk muligt.

Leje- og leasingforpligtelser
§ 45

Har den danske UCITS indgået leje- eller leasingkontrakter af væsentlig betydning for driften, skal forpligtelserne i henhold til kontrakterne særskilt angives.

Eventualforpligtelser
§ 46

Medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal afdelingen for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelserne, herunder solidariske hæftelser. Afdelingen skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet.

Udlodning
§ 47

I årsregnskaber for udloddende afdelinger angives det beløb, der er til rådighed for udlodning i en note, herunder den del der overføres til udlodning i efterfølgende regnskabsår. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, angives oplysningerne alene for andelsklasserne.

Resultatopgørelsen
§ 48

Resultatpost 1 »Renter og udbytter« specificeres i en note fordelt på de aktiver og passiver, de vedrører.

§ 49

Resultatpost 4 »Administrationsomkostninger« specificeres som minimum for hver enkelt afdeling i en note efter omkostninger til:

 • 1) Administration.

 • 2) Investeringsforvaltning.

 • 3) Distribution, markedsføring og formidling.

Stk. 2 Er en afdeling opdelt i andelsklasser, vises andelen af de omkostninger i stk. 1, som er specifikke for den/de relevante andelsklasser.

Stk. 3 Under stk. 1, nr. 1, føres omkostninger, der knytter sig til den løbende drift af afdelingen/andelsklassen. Omkostningerne kan eksempelvis omfatte honorar til bestyrelse og revisor, bogføring, daglig beregning af indre værdi, IT og gebyrer til depotselskab for depotservice.

Stk. 4 Under stk. 1, nr. 2, føres omkostninger til investeringsforvaltning (også kaldet rådgivningshonorar), der dækker over betaling for forvaltning af afdelingens/andelsklassens portefølje af aktiver og eventuelle resultatafhængige gebyrer.

Stk. 5 Under stk. 1, nr. 3, føres omkostninger forbundet med de tredjepartsbetalinger (gebyrer eller provisioner), der dækker omkostninger til distribution, markedsføring og formidling afholdt af den pågældende UCITS. Har omkostningerne helt eller delvist været afholdt af en part, som den pågældende UCITS har delegeret beføjelser til, herunder et investeringsforvaltningsselskab, skal beløbet oplyses i tilknytning til noten.

§ 50

Afdelingens samlede handelsomkostninger specificeres i den del, der indgår i resultatopgørelsen, og den del, der er dækket af emissionstillæg og indløsningstillæg.

§ 51

Den danske UCITS skal oplyse om det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Endvidere skal oplyses hvor stor en del af dette honorar, der angår andre ydelser end revision.

§ 52

Resultatpost 6 »Skat« specificeres i en note på årets skat, efterregulering af tidligere års skat, regulering af udskudt skat og ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

§ 53

Afdelinger, der er underlagt skattepligt, skal i regnskabet give oplysning om de væsentligste skatteomkostnings- henholdsvis skatteindtægtselementer.

Stk. 2 Der skal gives en redegørelse for forholdet mellem skatteomkostning henholdsvis indtægt og regnskabsmæssigt resultat på en eller begge af følgende måder:

 • 1) En talmæssig afstemning af skatteomkostning henholdsvis skatteindtægt og regnskabsmæssigt resultat ganget med den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

 • 2) En talmæssig afstemning af den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

Stk. 3 Afdelingen skal for hver type af midlertidig forskel og hver type af uudnyttet skattemæssige underskud og uudnyttet skattemæssigt fradrag oplyse:

 • 1) beløbet for de udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, der er indregnet i balancen for hvert præsenteret regnskabsår, og

 • 2) beløbet for den udskudte skatteindtægt eller skatteomkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen, hvis dette ikke fremgår tydeligt af ændringerne i de beløb, der er indregnet i balancen.

Nærtstående parter
§ 54

Hvis den danske UCITS har ansat personale, skal der gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension og andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2 Den danske UCITS skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion på hvert ledelsesorgan. Desuden skal den danske UCITS angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

Stk. 3 Hvis efterlevelse af kravet om oplysning af vederlag under stk. 2, indebærer, at der gives oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn i den offentliggjorte årsrapport, skal disse oplysninger erstattes med en henvisning til, hvor disse oplysninger kan findes. Oplysningerne, der henvises til, skal være offentligt tilgængelige i mindst 10 år fra tidspunktet for den seneste årsrapports offentliggørelse.

Stk. 4 Oplysninger og specifikationer i henhold til stk. 1-3 kan gives samlet for den danske UCITS med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen gælder for den danske UCITS.

§ 55

Danske UCITS, der ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, skal oplyse følgende:

§ 56

Der skal oplyses om karakteren, omfanget samt den anvendte prisfastsættelsesmetode i forbindelse med transaktioner og aftaler af større betydning mellem afdelingen og de afdelinger/foreninger/virksomheder, som er direkte eller indirekte forbundne med afdelingen.

Investorernes formue
§ 57

Ændringen i investorernes formue og i cirkulerende andele fra primo til ultimo året specificeres i en note med angivelse af emissioner i året, indløsninger i året, emissionstillæg og indløsningsfradrag samt overførsel af periodens resultat. For udloddende afdelinger skal specifikationen tillige omfatte udlodning, der er udbetalt i året, og foreslået udlodning for året. For afdelinger med andelsklasser kan specifikationen alene angives på klasseniveau.

Oplysninger om risiko m.v.
§ 58

Hvis den danske UCITS anvender en VaR-metode til opgørelse af risikoen, skal årsrapporten indeholde oplysninger om den anvendte metode (relativ eller absolut VaR).

Stk. 2 Anvender den danske UCITS den relative VaR-metode skal informationen om referenceporteføljen oplyses i prospektet.

Stk. 3 Gearing beregnes som summen af de afledte finansielle instrumenters nominelle værdi.

Stk. 4 Den danske UCITS skal i årsrapporten offentliggøre den danske UCITS’ VaR-mål. Informationen i årsrapporten vedrørende VaR-målet skal som minimum omfatte den laveste, højeste og den gennemsnitlige udnyttelse af VaR-grænsen i den danske UCITS regnskabsår. Typen af model (Monte-Carlo, historisk simulation, varians-kovarians m.v.) og inputs i modellen, konfidensniveau, ihændehaverperiode samt observationsperiode skal oplyses i årsrapporten.

Stk. 5 Danske UCITS, der anvender VaR-modeller skal i årsrapporten oplyse niveauet af gearing, der har været anvendt i regnskabsåret.

§ 59

Årsrapporten og halvårsrapporten for en indeks-UCITS, jf. § 149 i lov om investeringsforeninger m.v., skal angive størrelsen af "tracking error" i slutningen af den undersøgte periode. Årsrapporten skal desuden redegøre for alle former for afvigelser mellem den forventede og realiserede "tracking error" for den relevante periode. Årsrapporten skal ligeledes offentliggøre og redegøre for den årlige "tracking difference" mellem en indeks-UCITS’ resultat og det fulgte indeks’ resultat.

Stk. 2 Stk. 1, 1. og 2. pkt., finder kun anvendelse på indeks-UCITS, der har mindst tre års historik. En indeks-UCITS med mindre end tre års historik skal i stedet anføre, at ”tracking error” ikke er oplyst, fordi den danske UCITS har mindre end tre års historik.

§ 60

Årsrapporten skal indeholde nærmere oplysninger om følgende:

 • 1) Den eksponering, der er opnået gennem teknikker til effektiv forvaltning af porteføljen.

 • 2) Identiteten af modparten eller modparterne i disse teknikker til effektiv porteføljeforvaltning.

 • 3) Arten og størrelsen af sikkerhedsstillelse, som den danske UCITS har modtaget med det formål at nedbringe modpartsrisikoen.

 • 4) Indtægter, der er opnået som følge af teknikker til effektiv forvaltning af porteføljen for hele rapporteringsperioden sammen med de påløbne direkte og indirekte driftsomkostninger og gebyrer.

§ 61

Årsrapporten skal indeholde nærmere oplysninger om følgende:

 • 1) Den underliggende eksponering ved finansielle afledte instrumenter.

 • 2) Identiteten af modparten eller modparterne i disse transaktioner med finansielle afledte instrumenter.

 • 3) Hvilken type af og størrelsen af sikkerhedsstillelse, som en UCITS har modtaget til nedbringelse af modpartseksponeringen.

Kapitel 5 Ledelsesberetning
§ 62

Ledelsesberetningen skal indeholde en beretning om aktiviteterne i det forløbne regnskabsår samt alle oplysninger af betydning, der gør det muligt for investorer med fuldt kendskab til forholdene at bedømme udviklingen i den danske UCITS’ aktiviteter og dens resultater.

§ 63

Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat for hver enkelt afdeling og om fornødent for de enkelte andelsklasser sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§ 64

Ledelsesberetningen skal indeholde bestyrelsens forslag til udlodning.

§ 65

Ledelsesberetningen skal oplyse om de ledelseshverv, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer i den danske UCITS varetager i andre erhvervsdrivende virksomheder. Er de pågældende medlemmer af ledelsen i såvel et moderselskab som et eller flere af dettes datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på moderselskabet og antallet af datterselskaber, hvori de pågældende er ledelsesmedlemmer.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse på danske UCITS, som ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab.

§ 66

Ledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2, nr. 1-6. Ved den danske UCITS’ samfundsansvar forstås, at den danske UCITS integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres investeringspolitik og anbringelse af midler. Har en dansk UCITS ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Stk. 2 Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) En kort beskrivelse af den danske UCITS’ investeringspolitik.

 • 2) Oplysninger om politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som den danske UCITS anvender. Der skal som minimum ved den danske UCITS’ anbringelse af midler oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen, arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Det skal oplyses, om den danske UCITS har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

 • 3) Oplysninger om, hvordan den danske UCITS omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor.

 • 4) Oplysninger om de væsentligste risici i relation til den danske UCITS’ investeringspolitik, hvor det er relevant og proportionalt, og som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan den danske UCITS håndterer de pågældende risici.

 • 5) Oplysninger om den danske UCITS’ anvendelse af eventuelle ikke finansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for den danske UCITS’ investeringspolitik.

 • 6) Oplysninger om den danske UCITS’ vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af den danske UCITS’ arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og den danske UCITS’ eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3 Har den danske UCITS ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen, og årsagen skal angives.

Stk. 4 Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Den danske UCITS kan dog i stedet vælge at give redegørelsen:

 • 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 89 i lov om investeringsforeninger m.v., hvortil der henvises til ledelsesberetningen, eller

 • 2) på den danske UCITS’ hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

Stk. 5 En dansk UCITS kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis den danske UCITS oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger, eller standarder som fastlagt i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte områder.

§ 66a

Danske UCITS, der, jf. § 58, stk.1, i lov om investeringsforeninger m.v., er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal, uanset om den danske UCITS opfylder betingelserne for at være undtaget fra forpligtelsen til at opstille måltal, i ledelsesberetningen medtage en oversigt pr. balancedagen over følgende:

 • 1) Det samlede antal medlemmer eksklusive eventuelt medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

 • 2) Det samlede antal personer i den danske UCITS øvrige ledelsesniveauer, og hvor stor en andel i procent det underrepræsenterede køn udgør heraf.

 • 3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Stk. 2 Danske UCITS, der i henhold til § 58 i lov om investeringsforeninger m.v. er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, skal ud over oplysningerne i oversigten efter stk. 1 oplyse følgende:

 • 1) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

 • 2) Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn i den danske UCITS øvrige ledelsesniveauer, herunder årstallet for, hvornår måltallet forventes opfyldt.

 • 3) De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Stk. 3 I tilknytning til oversigten efter stk. 1 skal danske UCITS, der er forpligtet til at opstille måltal, jf. stk. 2, nr. 1, oplyse følgende:

 • 1) Status for opfyldelsen af måltallet efter stk. 2, nr. 1.

 • 2) De væsentligste handlinger foretaget i regnskabsåret for at opfylde måltallet.

 • 3) Årsagen til at måltallet ikke er opfyldt, hvis dette er tilfældet.

Stk. 4 Danske UCITS, der skal oplyse om måltal efter stk. 2, nr. 2, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 redegøre for den danske UCITS' politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på den danske UCITS' øvrige ledelsesniveauer, herunder følgende:

 • 1) Det væsentligste indhold af politikken.

 • 2) De væsentligste handlinger, som den danske UCITS har foretaget i regnskabsåret for at nå måltallet og for at omsætte sin politik til handling.

 • 3) Status for opfyldelsen af måltallet, og hvis det er relevant, årsagen til, at måltallet ikke er opfyldt.

Stk. 5 Danske UCITS, der pr. balancedagen har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen eller i den danske UCITS øvrige ledelsesniveauer, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1 angive dette.

Stk. 6 Danske UCITS, der efter § 58, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., er undtaget fra pligten til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer, fordi de i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, skal i tilknytning til oversigten efter stk. 1, angive dette.

Stk. 7 Første gang den danske UCITS skal give oplysninger efter stk. 1 og 2, skal den danske UCITS alene medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår i oversigten efter stk. 1 og 2. I de efterfølgende regnskabsår skal den danske UCITS supplere oversigten med oplysninger for tidligere regnskabsår, hvor den danske UCITS har medtaget oplysninger i oversigten efter stk. 1 og 2.

Sammenlægning, deling og afvikling
§ 67

Ved sammenlægning af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den erhvervede afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linje under investorernes formue.

Stk. 3 Ved skattefri sammenlægning af udloddende afdelinger tilpasses det udlodningspligtige resultat i den erhvervende afdeling.

Stk. 4 Ved skattefri sammenlægning af afdelinger underlagt skattepligt tilpasses aktuelle og udskudte skatteaktiver og -forpligtelser i den erhvervende afdeling.

§ 68

Når der i forbindelse med sammenlægning eller lignende i henhold til bestemmelser i lovgivningen kræves udarbejdet en åbningsbalance, udarbejdes denne i overensstemmelse med reglerne i § 67.

Stk. 2 Regnskaber, der udarbejdes som grundlag for investorernes beslutning og godkendelse af en sammenlægning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i § 67.

§ 69

Ved sammenlægning af afdelinger skal der i den fortsættende afdelings årsrapport for det år, hvori fusionen har fundet sted, gives en note indeholdende som minimum følgende oplysninger for den ophørende afdeling for perioden fra 1. januar til ombytningstidspunktet:

 • 1) Renter og udbytter.

 • 2) Kursgevinster og -tab.

 • 3) Andre indtægter.

 • 4) Administrationsomkostninger.

 • 5) Andre omkostninger.

 • 6) Skat.

 • 7) Udbetalt udbytte i perioden.

 • 8) Emissioner i perioden.

 • 9) Indløsninger i perioden.

 • 10) Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag.

 • 11) Periodens nettoresultat.

 • 12) Investorernes formue primo.

 • 13) Investorernes formue på sammenlægningstidspunktet.

Stk. 2 Har sammenlægningen fundet sted i første halvår, skal halvårsrapporten tillige indeholde oplysningerne efter stk. 1.

§ 70

I noterne til årsregnskabet for den fortsættende afdeling for den periode, hvori sammenlægningen er sket, skal der medtages en fyldestgørende omtale af sammenlægningen. Herunder skal der oplyses om årsagen til sammenlægningen og om alle relevante tilpasninger foretaget i henhold til § 67, stk. 3 og 4.

§ 71

§§ 67-70 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forbindelse med deling af en afdeling.

§ 72

§§ 67-71 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forbindelse med sammenlægning og deling af andelsklasser.

§ 73

Regnskabet, som udarbejdes i forbindelse med en afdelings afvikling, herunder ved forenklet afvikling eller likvidation, skal indeholde resultatopgørelse for perioden primo regnskabsåret til datoen for afviklingen, med sammenligningstal for det foregående regnskabsår, og balance pr. afviklingsdagen med sammenligningstal for foregående regnskabsår, jf. § 6. Resultatopgørelsen og balancen opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstilles på en sådan måde, at posterne i bilag 2 som minimum bliver medtaget.

Stk. 2 Regnskabet skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne for at forklare regnskabet. Ledelsesberetningen i regnskabet skal dog indeholde en redegørelse for beslutningen om afvikling eller opløsning af afdelingen.

Stk. 3 Den anvendte regnskabspraksis skal oplyses, jf. § 36. Alternativt skal det oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport.

Stk. 4 Aconto- eller slutudlodning, der er udbetalt eller udbetales i forbindelse med afviklingen, skal indarbejdes i regnskabet.

Stk. 5 Regnskabet skal indeholde en forenklet ledelsespåtegning under hensyn til, at afdelingen er under opløsning.

Stk. 6 Regnskabet skal revideres, jf. § 92 i lov om investeringsforeninger m.v.

Kapitel 6 Udarbejdelse af halvårsrapport
§ 74

Halvårsrapporten, jf. § 1, stk. 3, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelse og balance opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten. Halvårsrapporten skal som minimum indeholde de i bilag 3 anførte oplysninger samt oplysningerne i § 41, stk. 1-5, og § 59. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, specificeres oplysningerne på andelsklasserne, i det omfang oplysningerne er forskellige for de enkelte andelsklasser.

Stk. 2 Første regnskabsperiodes halvårsregnskab kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 6 måneder, dog højst 12 måneder. For afdelinger, der ikke tidligere er udarbejdet halvårsregnskab for, kan det undlades at forsyne resultatopgørelsen med sammenligningstal fra forrige års første halvår samt at forsyne balancen med sammenligningstal fra året før. Hvis der har været aflagt årsregnskab for afdelingerne, skal sådanne afdelinger i stedet anføre seneste årsregnskabs resultatopgørelse og balance til sammenligning med halvårets resultatopgørelse og balance.

Stk. 3 Halvårsrapporten skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne. Det skal oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der oplyses om karakteren af ændringen og den beløbsmæssige virkning heraf på afdelingens resultat og investorernes formue. Skat for det pågældende halvår og acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales, skal indarbejdes i halvårsrapporten.

Stk. 4 Hvis halvårsrapporten er revideret, skal revisors påtegning gengives i sin helhed i rapporten. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Hvis halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review, skal dette anføres i rapporten.

Stk. 5 Halvårsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i § 84, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2-4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Udarbejdelse af kvartalsrapporter
§ 75

Hvis den danske UCITS offentliggør kvartalsrapporter, skal disse være udarbejdet efter reglerne i § 74, stk. 1-5, med de tilpasninger, der måtte nødvendiggøres af, at der er tale om en kvartalsrapport og ikke en halvårsrapport.

Stk. 2 Regnskabsmæssige oplysninger som offentliggøres af den danske UCITS, må ikke betegnes kvartalsrapporter, medmindre de opfylder kravene i stk. 1.

Kapitel 7 Straffebestemmelser
§ 76

Overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-13, 15-28 og 30-40, § 41, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, §§ 42-53, § 54, stk. 1-3, § 55-64, § 65, stk. 1, §§ 66-73, § 74, stk. 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., og stk. 3-5, og § 75 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 77

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. januar 2023 og finder første gang anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2023.

Stk. 2 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan dog frivilligt anvendes for årsrapporter og delårsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1345 af 6. december 2019 om finansielle rapporter for danske UCITS ophæves.