14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS  - ophæves den 1. januar 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 316 af 30. marts 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

I medfør af § 95, stk. 1-4, og § 190, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 15. december 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Definitioner
 • Bilag 2Resultatopgørelse og balance for årsrapporter
 • Bilag 3Resultatopgørelse og balance for halvårsrapporter
 • Bilag 4Beregning af hoved- og nøgletal, jf. § 38

Afsnit I Anvendelsesområde

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for finansielle rapporter for danske UCITS.

Stk. 2 Danske UCITS skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 82 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3 Danske UCITS skal udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 69.

§2 Årsregnskabet skal indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter, herunder femårsoversigt, for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for en dansk UCITS’ afdelinger, jf. § 82, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Er en afdeling opdelt i klasser, skal noteoplysninger, herunder indholdet af femårsoversigten, specificeres på klasserne, i det omfang oplysningerne er forskellige for de enkelte klasser.

§3 Et regnskab, som en dansk UCITS eller afdeling udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse. Aflægger en dansk UCITS et regnskab, der ikke er en årsrapport eller en halvårsrapport efter denne bekendtgørelse, må det ikke betegnes som årsrapport eller halvårsrapport, og det skal såvel i form og indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en årsrapport eller en halvårsrapport aflagt efter denne bekendtgørelse.

§4 Årsregnskabet skal udarbejdes i danske kroner eller i euro. En afdeling, der udsteder beviser i en anden valuta end danske kroner eller euro, kan udarbejde årsrapporten i denne anden valuta jf. § 91 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Er en afdeling opdelt i klasser og udstedes beviser i en eller flere klasser i anden valuta end den, afdelingens årsregnskab udarbejdes i, kan de relevante noteoplysninger vedrørende disse klasser, jf. § 2, stk. 2, udarbejdes i denne anden valuta. Den anvendte omregningsmetode skal i givet fald oplyses i noten.

Afsnit II Årsrapporten

Kapitel 2

Klassifikation og opstilling

§5 Generelle bestemmelser
Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2 De i skemaerne i bilag 2 angivne poster skal anføres særskilt og i den angivne rækkefølge. Under forudsætning af at opstillingsskemaernes struktur opretholdes, kan der foretages en mere detaljeret opdeling, hvis beløbet i den nye underpost er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af underposten er forskellig fra øvrige underposter. Der kan tilføjes nye poster, hvis beløbet for sådanne er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af de nye poster er forskellige fra de øvrige poster.

Stk. 3 Poster, der kun indeholder uvæsentlige beløb, kan sammendrages med andre poster af samme art eller funktion.

§6 Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår. Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. Afdelingen kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis det ikke er praktisk muligt. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes i noterne, jf. § 36.

Stk. 2 Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, medmindre andet er foreskrevet i denne bekendtgørelse.

§7 Balancen
Under aktivpost 1.1 »Indestående i depotselskab «medtages tilgodehavender og under passivpost 4.3 »Gæld til depotselskab« medtages gæld, bortset fra mellemværender vedrørende handelsafvikling, som afdelingen har hos henholdsvis skylder depotselskabet.

§8 Under aktivpost 5 »Afledte finansielle instrumenter «opføres værdien af afledte finansielle instrumenter med positiv værdi. Værdien af afledte finansielle instrumenter med negativ værdi opføres under passivpost 3 »Afledte finansielle instrumenter«.

§9 Midlertidigt overtagne ejendomme medtages under aktivpost 6.7 »Øvrige aktiver«. En eventuel prioritetsgæld i disse ejendomme medtages under passivpost 4.5 Prioritetsgæld.

§10 Under passivpost 4.4 »Mellemværende vedrørende handelsafvikling« indgår gæld vedrørende handler med finansielle instrumenter, som er indgået, men endnu ikke afviklet.

Stk. 2 Tilgodehavender vedrørende uafviklede handler med finansielle instrumenter opføres under aktivpost 6.4 »Mellemværende vedrørende handelsafvikling«.

Stk. 3 Beløbene i stk. 1 og 2 skal modregnes, når

 • 1) afdelingen har ret til at modregne i forhold til modparten, og

 • 2) afdelingen har til hensigt at afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen ved modregning eller afhænde aktivet og afvikle forpligtelsen samtidig.

§11 Resultatopgørelsen
Under resultatpost 2 »Kursgevinster og -tab« føres kursgevinster og -tab samt værdireguleringer, realiserede såvel som urealiserede. Beløbet fordeles som minimum på de aktivtyper, der er anført under underposterne 2.1-2.6. Under post 2.7 »Handelsomkostninger« føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter, bortset fra handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter.

§12 Under resultatpost 3 »Andre indtægter« og resultatpost 5 »Andre omkostninger« føres henholdsvis indtægter og omkostninger, der ikke henhører under andre af resultatopgørelsens poster, herunder indtægter ved udlån af værdipapirer og fra forskellige andre kilder samt momsrefusion. Er beløbene under posterne »Andre indtægter« eller »Andre omkostninger« af væsentlig betydning, skal de forklares i en note.

§13 Under resultatpost 6 »Skat« føres den beregnede skat af årets resultat, årets ændringer i udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser, forskelle mellem den beregnede udgiftsførte aktuelle skat for tidligere år og den faktisk betalte eller hensatte skat samt ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

Stk. 2 Rentetillæg/-fradrag føres under resultatposterne 1.2 »Renteudgifter« henholdsvis 1.1 »Renteindtægter«.

Kapitel 3

Indregning og måling
Balancen

§14 Generelle bestemmelser
Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og investorernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af investorernes formue og andre indregnede forpligtelser.

§15 Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Stk. 2 En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Stk. 3 Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§16 Dagsværdien af et aktiv eller en forpligtelse er den noterede pris på et aktivt marked for det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Stk. 2 Hvis der ikke forefindes et aktivt marked, måles dagsværdien ved anvendelse af en egnet værdiansættelsesmetode, der inddrager alle de tilgængelige data, som markedsdeltagere må antages at ville tage i betragtning ved en prisfastsættelse, idet anvendelsen af relevante observerbare data maksimeres og anvendelsen af ikke-observerbare data minimeres.

§17 Transaktioner, der er gennemført i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta, omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen.

Stk. 2 Monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT for valutaen på balancedagen.

Stk. 3 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter valutakursen på transaktionsdagen, hvis posten er indregnet på basis af kostprisen.

Stk. 4 Ikke-monetære poster i en anden valuta end afdelingens funktionelle valuta omregnes til den funktionelle valuta efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen, hvis posten er indregnet på basis af dagsværdien.

Stk. 5 Valutakursforskelle opstået ved afhændelse eller afvikling af forpligtelser omfattet af stk. 2-4 eller omregning efter stk. 1-4 skal indregnes i resultatopgørelsen.

Stk. 6 Afviger præsentationsvalutaen fra afdelingens funktionelle valuta omregnes fra den eller de funktionelle valuta(er) til præsentationsvalutaen efter følgende regler:

 • 1) Resultatopgørelsesposter omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen.

 • 2) Balanceposter omregnes efter kursen kl. 16.00 GMT på balancedagen.

Stk. 7 Valutakursforskelle opstået ved omregning efter stk. 6 indregnes direkte i investorernes formue.

§18 Materielle anlægsaktiver
For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder bestemmelserne om indregning og måling af materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

§19 Finansielle instrumenter
Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser indregnes i balancen, når afdelingen bliver underlagt det finansielle instruments kontraktmæssige bestemmelser.

§20 Et finansielt aktiv, der er solgt eller på anden måde overdraget til en anden part, skal ophøre med at være indregnet i balancen. En del af et finansielt aktiv skal ophøre med at være indregnet i balancen, hvis der er solgt eller overdraget en entydigt defineret andel af aktivet.

Stk. 2 Ved køb eller salg af finansielle aktiver på sædvanlige markedsbetingelser skal afdelingen for samtlige køb og salg indregne og ophøre med indregning af aktiverne i balancen på handelsdatoen.

Stk. 3 Samtidig med indregningen af det finansielle aktiv, jf. stk. 2, indregnes en forpligtelse svarende til den aftalte pris. Tilsvarende indregnes ved salg af et finansielt aktiv et aktiv svarende til den aftalte pris. Denne forpligtelse eller dette aktiv ophører med at være indregnet i balancen på afregningsdatoen.

Stk. 4 Uanset stk. 1 skal et finansielt aktiv, der overdrages på en måde, der indebærer, at afdelingen i væsentligt omfang bevarer risikoen og adgangen til afkast (betalingsstrømme) forbundet med aktivet, bibeholdes i balancen. Ved en sådan overdragelse indregnes en finansiel forpligtelse svarende til den betaling, der er modtaget i forbindelse med overdragelsen.

§21 Finansielle forpligtelser ophører med at være indregnet i balancen, når – og kun når – forpligtelsen ophører, dvs. når den i kontrakten anførte pligt er opfyldt, annulleret eller udløbet.

§22 Finansielle instrumenter skal såvel på tidspunktet for første indregning som efterfølgende måles til dagsværdi.

Stk. 2 Unoterede kapitalandele skal dog, hvis deres dagsværdi ikke kan måles pålideligt, måles til kostpris. Tilsvarende gælder for afledte finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af sådanne kapitalandele.

§23 Leasing
Finansielt leasede aktiver indregnes hos leasingtager fra det tidspunkt, hvor leasingtager har ret til at bruge det leasede aktiv. Ved første indregning måles aktivet til laveste beløb af dagsværdi eller nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers lånerente.

Stk. 2 Efter første indregning måles finansielt leasede aktiver efter principperne i § 18 efter karakteren af det leasede aktiv.

§24 Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Stk. 2 Tabsgivende kontrakter, som er kontrakter, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at indfri de kontraktlige forpligtelser overstiger de forventede økonomiske fordele, indregnes ligeledes som hensatte forpligtelser.

Stk. 3 Hensatte forpligtelser måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen.

Stk. 4 Hvis diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af en hensat forpligtelse, skal den måles til nutidsværdien af de omkostninger, som forventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen.

Stk. 5 Den diskonteringssats, der anvendes til måling af nutidsværdien, skal svare til den aktuelle risikofrie markedsrente reguleret, så den afspejler de risici, der specifikt er forbundet med forpligtelsen. Diskonteringssatsen må ikke afspejle risici, der er reguleret for i skønnet over de omkostninger, der nødvendige for at indfri forpligtelsen, jf. stk. 3.

§25 Hensatte forpligtelser skal gennemgås på hver balancedag og reguleres således, at de afspejler det bedste aktuelle skøn. Hvis det ikke længere er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal forpligtelsen tilbageføres.

Stk. 2 En hensat forpligtelse må kun anvendes til dækning af de omkostninger, som ved første indregning begrundede hensættelsen.

§26 Pensionsforpligtelser over for ansatte skal indregnes til nutidsværdien af de ydelser, som ud fra det bedst mulige skøn må forventes at skulle betales.

Stk. 2 Pensionsforpligtelser skal gennemgås på hver balancedag således, at det beløb, der indregnes, afspejler nutidsværdien af det bedste aktuelle skøn. Ændringen, der er en følge af genmåling af nettoforpligtelsens størrelse, indregnes i resultatopgørelsen.

§27 Skat
Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår skal, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Tilgodehavende rente- og udbytteskat hos udenlandske skattemyndigheder indregnes ligeledes i denne post.

Stk. 2 Den skattepligt, der hviler på en midlertidig forskel mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi, skal indregnes som udskudt skat. Er den midlertidige forskel negativ og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv.

§28 Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.

§29 I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen.

Stk. 2 Følgende indregnes direkte i investorernes formue:

 • 1) Stigninger i dagsværdien af ejendomme, som afdelingen anvender i egen drift, og tilbageførsler af sådanne stigninger, jf. § 19.

 • 2) Virkningen af ændringer af metode for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, jf. § 30, og virkningen af, at væsentlige fejl i tidligere årsrapporter rettes, jf. § 32.

§30 Ændring af regnskabspraksis
Ændrer afdelingen metoder for indregning, grundlag for måling eller præsentationsvaluta, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, med mindre der er fastsat særregler for den pågældende metodeændring, udarbejdes som om den nye praksis hele tiden havde været anvendt.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang det ikke er praktisk muligt at ændre poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen i overensstemmelse med den nye metode fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

§31 Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl
Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabsmæssigt skøn, skal virkningen indregnes fremadrettet på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

§32 Hvis tidligere årsrapporter i væsentligt omfang var påvirket af fejl i forbindelse med udarbejdelsen, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter, udarbejdes, som om fejlen ikke var begået.

Stk. 2 Stk.1 finder ikke anvendelse, i det omfang det ikke er praktisk muligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. I så fald ændres primobalancen fra det tidligst mulige tidspunkt, og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil.

Kapitel 4

Notelysninger

§33 Generelt
Ud over de oplysninger, som kræves i dette kapitel, skal der gives de yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede.

§34 Noteoplysninger skal så vidt muligt præsenteres i en systematisk rækkefølge. Oplysninger, der er knyttet til regnskabsposter, gives i form af en note til den pågældende regnskabspost. Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i denne bekendtgørelse, er det de regnskabsmæssige værdier, som skal forklares.

Stk. 2 De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, skal være indeholdt i en særskilt del af årsrapporten for hver enkelt afdeling, som er tydeligt afgrænset og betegnet som »noter«, jf. dog §§ 35-37. Hvis et oplysningskrav er efterlevet ved, at der under noter er en henvisning til, at oplysningerne er givet i ledelsesberetningen eller i andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, skal henvisningen være præcis og afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet at oplysningskrav efter dette kapitel. De krævede oplysninger omfattes også i sådanne tilfælde af revision, jf. § 92 i lov om investeringsforeninger m.v.

§35 Anvendt regnskabspraksis
Der skal i et særskilt afsnit i årsregnskabet redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter.

Stk. 2 For finansielle instrumenter skal gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag.

Stk. 3 Hvis beløbet i en regnskabspost i årsregnskabet er fremkommet ved en fordelingsberegning, skal der gives oplysning om beregningsmetoden.

Stk. 4 Ved ændringer i regnskabspraksis skal oplyses om:

 • 1) årsagen til ændringen,

 • 2) den foretagne ændring i regnskabspraksis, herunder arten af ændringen, og

 • 3) den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for indeværende, tidligere og fremtidige regnskabsår, hvis det er muligt.

Stk. 5 Ved ændringer i regnskabsmæssige skøn, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår, skal afdelingen oplyse arten og beløbet af den foretagne ændring, der har en effekt i indeværende eller fremtidige regnskabsår. Hvis det ikke er muligt at estimere den beløbsmæssige effekt, skal afdelingen oplyse dette.

Stk. 6 Ved regnskabsmæssige fejl skal arten af disse oplyses samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse.

§36 Når der er foretaget tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal følgende oplyses i noterne:

 • 1) Arten af tilpasningen.

 • 2) Beløbet for hver post, som er tilpasset.

 • 3) Årsagen til tilpasningen.

Stk. 2 Manglende tilpasning af sammenligningstal, jf. § 6, stk. 1, skal anføres og begrundes.

§38 Femårsoplysninger
Der skal gives femårsoversigter for hver enkelt afdeling med hoved- og nøgletal i overensstemmelse med bilag 4. For afdelinger med andelsklasser vises kun hovedtallene »Årets nettoresultat« og »Investorernes formue« for hele afdelingen. Alle øvrige hovedtal og nøgletallene vises for hver andelsklasse.

Stk. 2 Hvis tallene i femårsoversigten ikke er sammenlignelige, skal der så vidt muligt foretages en tilpasning af tallene. Manglende sammenlignelighed eller foretaget tilpasning skal angives og behørigt begrundes.

Stk. 3 For afdelinger, hvis regnskabsaflæggelse ikke omfatter 12 måneder, anføres, at årets nettoresultat, årets afkast i procent og omkostningsprocent er opgjort og beregnet for en kortere eller længere periode end 12 måneder.

Stk. 4 Femårsoversigten eller dele heraf kan efter tilladelse fra Finanstilsynet udelades eller dække en kortere periode, hvis der i særlige tilfælde ikke vil kunne udarbejdes sammenlignelige beløb.

§39 Materielle anlægsaktiver
For materielle anlægsaktiver, herunder grunde og bygninger, finder oplysningskravene for materielle anlægsaktiver i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. tilsvarende anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

§40 Finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter specificeres i noterne med angivelse af navn, offentliggjort kurs, valutakurs og kursværdi for hver enkelt fondskode.

Stk. 2 Specifikationen i henhold til stk. 1 kan undlades, hvis der i stedet gives oplysning om, hvor offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få denne specifikation.

Stk. 3 Der skal oplyses om de finansielle instrumenters procentvise fordeling på

 • 1) børsnoterede finansielle instrumenter,

 • 2) finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked,

 • 3) nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked og

 • 4) øvrige finansielle instrumenter.

Stk. 4 Der skal oplyses om de i stk. 3 angivne kategoriers procentvise fordeling efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyn til afdelingens investeringspolitik, efter økonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier.

Stk. 5 De i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal tillige gives for det foregående regnskabsår.

Stk. 6 Afdelingens besiddelse af finansielle instrumenter udstedt af et selskab, som er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber, skal oplyses. Oplysningskravet i 1. pkt. omfatter ikke realkreditobligationer udstedt af et realkreditinstitut, der er koncernforbundet med depotselskabet eller et andet selskab, som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med.

Stk. 7 Har et selskab, der er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber i løbet af regnskabsåret udstedt en emissionsgaranti for et finansielt instrument, som den danske UCITS har købt i tegningsperioden, skal der oplyses herom.

§41 Navn og hjemsted for virksomheder og afdelinger, hvis kapitalandele ikke er genstand for offentlig kursnotering, og hvori den danske UCITS besidder mere end 5 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal oplyses. For hver virksomhed skal angives, hvor stor en andel der ejes, og størrelsen af virksomhedens egenkapital ifølge det senest foreliggende regnskab.

§42 Medmindre beløbene i nedenstående poster er uden væsentlig betydning, skal der i noterne gives supplerende oplysninger om følgende:

 • 1) Unoterede obligationer, unoterede kapitalandele og andre ejerandele.

 • 2) Investeringsbeviser i andre danske og udenlandske UCITS.

 • 3) Pantebreve.

 • 4) Andre tilgodehavender.

 • 5) Øvrige aktiver.

 • 6) Skyldige omkostninger.

 • 7) Lån.

 • 8) Gæld til depotselskabet.

§43 Eventualaktiver
Med mindre det er meget usandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå afdelingen, skal afdelingen give en kort beskrivelse af arten af eventualaktiver på balancedagen og, hvis det er praktisk muligt, et skøn over deres økonomiske virkning.

§44 Leje- og leasingforpligtelser
Har den danske UCITS indgået leje- eller leasingkontrakter af væsentlig betydning for driften, skal forpligtelserne i henhold til kontrakterne særskilt angives.

§45 Eventualforpligtelser
Medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på afdelingens økonomiske ressourcer, skal afdelingen for hver kategori af eventualforpligtelser give en kort beskrivelse af arten af eventualforpligtelserne, herunder solidariske hæftelser. Afdelingen skal opgive værdien for hver kategori af eventualforpligtelser og for eventualforpligtelser samlet.

§46 Udlodning
I årsregnskaber for udloddende afdelinger og andelsklasser angives det beløb, der er til rådighed for udlodning i en note, herunder den del der overføres til udlodning i efterfølgende regnskabsår.

§47 Resultatopgørelsen
Resultatpost 1 »Renter og udbytter« specificeres i en note fordelt på de aktiver og passiver, de vedrører.

§48 Resultatpost 4 »Administrationsomkostninger« specificeres i en note på omkostninger afholdt direkte i afdelingen og på andel af fællesomkostninger. Endvidere specificeres omkostninger efter art, herunder følgende:

 • 1) Honorar til bestyrelse m.v.

 • 2) Løn til direktion.

 • 3) Løn til personale.

 • 4) Revisionshonorar til revisorer.

 • 5) Andre honorarer til revisorer.

 • 6) Husleje m.v.

 • 7) Kontorhold m.v.

 • 8) IT-omkostninger.

 • 9) Markedsføringsomkostninger.

 • 10) Gebyrer til depotselskab.

 • 11) Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen.

 • 12) Øvrige omkostninger.

Stk. 2 Under stk. 1, nr. 1-3, skal indgå omkostninger til pensionsformål, bidrag til ATP og bidrag til øvrige pensionsordninger.

Stk. 3 Under stk. 1, nr. 4, opføres revisionshonorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision. Eventuelt honorar til denne revisionsvirksomhed for assistance og rådgivning indgår under stk. 1, nr. 5.

Stk. 4 Under stk. 1, nr. 6, opføres huslejeomkostninger for leje af lokaler og øvrige omkostninger vedrørende lokaler.

Stk. 5 Under stk. 1, nr. 7, posteres omkostninger til kontorhold inklusiv afskrivninger.

Stk. 6 Under stk. 1, nr. 8, posteres omkostninger til IT inklusiv afskrivninger.

Stk. 7 Under stk. 1, nr. 9, posteres markedsføringsomkostninger samt salgsprovision og lignende omkostninger, som hidhører fra salgsfremmende aktiviteter.

Stk. 8 Under stk. 1, nr. 10, posteres gebyrer til depotselskabet der umiddelbart følger af opgaver nævnt i § 106 i lov om finansiel virksomhed, gebyrer vedrørende indskrivning og opbevaring af investorbeviser, gebyrer i forbindelse med udlodningsmeddelelser og investorfortegnelser samt øvrige VP-gebyrer. Andre omkostninger til depotselskabet opgøres under de poster, de enkelte udgifter vedrører.

Stk. 9 Under stk. 1, nr. 11, posteres omkostninger til investeringsrådgivning, konsulentbistand porteføljepleje m.m. samt omkostninger i forbindelse med market making aftaler.

Stk. 10 Under stk. 1, nr. 12, posteres omkostninger til forsikringer, repræsentation og afgifter til organisationer, afgift til Finanstilsynet, omkostninger til generalforsamling, investorudsendelser, børsnoteringsomkostninger samt afskrivninger på biler. Desuden posteres omkostninger i forbindelse med emissioner og indløsninger, der ikke dækkes af emissionstillægget/indløsningsfradraget.

Stk. 11 Hvor afdelingen har aftalt et fast honorar til hel eller delvis dækning af administrationsomkostningerne, kan afdelingen undlade at specificere dette honorar i henhold til stk. 1. Honoraret skal fremgå på en særskilt linje benævnt »Fast administrationshonorar«.

§49 Afdelingens samlede handelsomkostninger specificeres i den del, der indgår i resultatopgørelsen, og den del, der er dækket af emissionstillæg og indløsningsfradrag.

§50 Den danske UCITS skal oplyse om det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar der angår andre ydelser end revision.

§51 Resultatpost 6 »Skat« specificeres i en note på årets skat, efterregulering af tidligere års skat, regulering af udskudt skat og ikke refunderbar skat på renter og udbytter.

§52 Afdelinger, der er underlagt skattepligt, skal i regnskabet give oplysning om de væsentligste skatteomkostnings- henholdsvis skatteindtægtselementer.

Stk. 2 Der skal gives en redegørelse for forholdet mellem skatteomkostning henholdsvis indtægt og regnskabsmæssigt resultat på en eller begge af følgende måder:

 • 1) En talmæssig afstemning af skatteomkostning henholdsvis skatteindtægt og regnskabsmæssigt resultat ganget med den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

 • 2) En talmæssig afstemning af den gennemsnitlige effektive skattesats og den gældende skattesats, der viser det grundlag, hvorpå den gældende skattesats er opgjort.

Stk. 3 Afdelingen skal for hver type af midlertidig forskel og hver type af uudnyttet skattemæssige underskud og uudnyttet skattemæssigt fradrag oplyse

 • 1) beløbet for de udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser, der er indregnet i balancen for hvert præsenteret regnskabsår, og

 • 2) beløbet for den udskudte skatteindtægt eller skatteomkostning, der er indregnet i resultatopgørelsen, hvis dette ikke fremgår tydeligt af ændringerne i de beløb, der er indregnet i balancen.

§53 Nærtstående parter
Hvis den danske UCITS har ansat personale, skal der gives oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. Personaleudgifterne skal oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension og andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen.

Stk. 2 Den danske UCITS skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion på hvert ledelsesorgan. Desuden skal den danske UCITS angive de samlede forpligtelser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

Stk. 3 Oplysninger og specifikationer i henhold til stk. 1 og 2 kan gives samlet for den danske UCITS med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen gælder for den danske UCITS.

§53a Danske UCITS, der ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, skal oplyse følgende:

§54 Der skal oplyses om karakteren, omfanget samt den anvendte prisfastsættelsesmetode i forbindelse med transaktioner og aftaler af større betydning mellem afdelingen og de afdelinger/foreninger/virksomheder, som er direkte eller indirekte forbundne med afdelingen.

§55 Investorernes formue
Ændringen i investorernes formue og i cirkulerende andele fra primo til ultimo specificeres i en note med angivelse af emissioner i året, indløsninger i året, emissionstillæg og indløsningsfradrag samt overførsel af periodens resultat. For udloddende afdelinger skal specifikationen tillige omfatte udlodning, der er udbetalt i året, og foreslået udlodning for året.

§56 Oplysninger om VaR-modeller
Den danske UCITS skal i årsrapporten oplyse, hvilken metode (relativ eller absolut VaR) den danske UCITS anvender til opgørelse af den danske UCITS' risiko.

Stk. 2 Anvender den danske UCITS den relative VaR-metode, skal informationen om referenceporteføljen oplyses i prospektet.

Stk. 3 Gearing beregnes som summen af de afledte finansielle instrumenters nominelle værdi.

Stk. 4 Den danske UCITS skal i årsrapporten offentliggøre den danske UCITS’ VaR-mål. Informationen i årsrapporten vedrørende VaR-målet skal som minimum omfatte den laveste, højeste og den gennemsnitlige udnyttelse af VaR-grænsen i den danske UCITS' regnskabsår. Typen af model (Monte-Carlo, historisk simulation, varians-kovarians m.v.) og inputs i modellen, konfidensniveau, ihændehaverperiode samt observationsperiode skal oplyses i årsrapporten.

Stk. 5 Danske UCITS, der anvender VaR-modeller, skal i årsrapporten oplyse niveauet af gearing, der har været anvendt i regnskabsåret.

Kapitel 5

Ledelsesberetning

§57 Ledelsesberetningen skal

 • 1) beskrive de enkelte afdelingers profil,

 • 2) beskrive usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 4) redegøre for udviklingen i den danske UCITS og de enkelte afdelingers aktiviteter og økonomiske forhold,

 • 5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,

 • 6) beskrive de enkelte afdelingers forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 • 7) beskrive ledelsens forventninger til de områder, inden for hvilke hver enkelt afdeling investerer, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 • 8) beskrive videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, og

 • 9) beskrive de særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som hver enkelt afdeling kan påvirkes af, samt politikker og mål for styringen heraf.

Stk. 2 De oplysninger i stk. 1, nr. 1-9, som er ens for alle afdelingerne i en dansk UCITS, kan afgives for den danske UCITS med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen gælder for den danske UCITS.

Stk. 3 Er en afdeling opdelt i klasser, skal oplysningerne i stk. 1 i fornødent omfang tillige gives for hver enkelt klasse. For klasser, der alene adskiller sig ved navn eller ret til udbytte, gives beskrivelserne fælles for klasserne med klar og tydelig angivelse af, at beskrivelserne er fælles for klasserne.

§58 Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat for hvert enkelt afdeling og om fornødent for de enkelte klasser sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport, eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§59 Ledelsesberetningen skal indeholde bestyrelsens forslag til udlodning.

§60 Ledelsesberetningen skal oplyse om de ledelseshverv, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer i den danske UCITS beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder. Er de pågældende medlemmer af ledelsen i såvel et moderselskab som et eller flere af dettes datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori de pågældende er ledelsesmedlemmer.

§61 Ledelsesberetningen skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2, nr. 2-6. Ved den danske UCITS’ samfundsansvar forstås, at den danske UCITS integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres investeringspolitik og anbringelse af midler. Har en dansk UCITS ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Stk. 2 Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) En kort beskrivelse af den danske UCITS’ investeringspolitik.

 • 2) Oplysninger om politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som den danske UCITS anvender. Der skal som minimum ved den danske UCITS’ anbringelse af midler oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen, arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. Det skal oplyses, om den danske UCITS har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på.

 • 3) Oplysninger om, hvordan den danske UCITS omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor.

 • 4) Oplysninger om de væsentligste risici i relation til den danske UCITS’ investeringspolitik, hvor det er relevant og proportionalt, og som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives oplysning om, hvordan den danske UCITS håndterer de pågældende risici.

 • 5) Oplysninger om den danske UCITS’ anvendelse af eventuelle ikkefinansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for den danske UCITS’ investeringspolitik.

 • 6) Oplysninger om den danske UCITS’ vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af den danske UCITS’ arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og den danske UCITS’ eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3 Har den danske UCITS ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil.

Stk. 4 Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Den danske UCITS kan dog i stedet vælge at give redegørelsen:

 • 1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 89 i lov om investeringsforeninger m.v., hvortil der henvises til ledelsesberetningen, eller

 • 2) på den danske UCITS’ hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.

Stk. 5 En dansk UCITS kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 2, hvis den danske UCITS oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger, eller standarder som fastlagt i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte områder.

§62 Sammenlægning, deling og afvikling
Ved sammenlægning af afdelinger indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den erhvervede afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særskilt linje under investorernes formue.

Stk. 3 Ved skattefri sammenlægning af udloddende afdelinger tilpasses det udlodningspligtige resultat i den erhvervende afdeling.

Stk. 4 Ved skattefri sammenlægning af afdelinger underlagt skattepligt tilpasses aktuelle og udskudte skatteaktiver og -forpligtelser i den erhvervende afdeling.

§63 Når der i forbindelse med sammenlægning eller lignende i henhold til bestemmelser i lovgivningen kræves udarbejdet en åbningsbalance, udarbejdes denne i overensstemmelse med reglerne i § 62.

Stk. 2 Regnskaber, der udarbejdes som grundlag for investorernes beslutning og godkendelse af en sammenlægning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i § 62.

§64 Ved sammenlægning af afdelinger skal der i den fortsættende afdelings årsrapport for det år, hvori fusionen har fundet sted, gives en note indeholdende som minimum følgende oplysninger for den ophørende afdeling for perioden fra 1. januar til ombytningstidspunktet:

 • 1) Renter og udbytter.

 • 2) Kursgevinster og -tab.

 • 3) Andre indtægter.

 • 4) Administrationsomkostninger.

 • 5) Andre omkostninger.

 • 6) Skat.

 • 7) Udbetalt udbytte i perioden.

 • 8) Emissioner i perioden.

 • 9) Indløsninger i perioden.

 • 10) Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag.

 • 11) Periodens nettoresultat.

 • 12) Investorernes formue primo.

 • 13) Investorernes formue på sammenlægningstidspunktet.

Stk. 2 Har sammenlægningen fundet sted i første halvår, skal halvårsrapporten tillige indeholde oplysningerne efter stk. 1.

§65 Der skal i noterne til årsregnskabet for den fortsættende afdeling for den periode, hvori sammenlægningen er sket, medtages en fyldestgørende omtale af sammenlægningen. Herunder skal der oplyses om årsagen til sammenlægningen og alle relevante tilpasninger foretaget i henhold til § 62, stk. 3 og 4.

§66 §§ 62-65 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forbindelse med deling af en afdeling.

§67 §§ 62-66 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forbindelse med sammenlægning og deling af andelsklasser.

§68 Afviklingsregnskabet, som udarbejdes i forbindelse med en afdelings afvikling, herunder ved forenklet afvikling eller likvidation, skal indeholde resultatopgørelse for perioden primo regnskabsåret til datoen for afviklingen, med sammenligningstal for det foregående regnskabsår, og balance pr. afviklingsdagen med sammenligningstal for det foregående regnskabsår, jf. § 6. Resultatopgørelsen og balancen opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten og opstilles på en sådan måde, at posterne i bilag 2 som minimum bliver medtaget.

Stk. 2 Afviklingsregnskabet skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne for at forklare afviklingsregnskabet. Ledelsesberetningen i afviklingsregnskabet skal dog indeholde en redegørelse for beslutningen om afvikling eller opløsning af afdelingen.

Stk. 3 Der skal i afviklingsregnskabet oplyses om anvendt regnskabspraksis, jf. § 35. Alternativt skal det oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport.

Stk. 4 Aconto- eller slutudlodning, der er udbetalt eller udbetales i forbindelse med afviklingen, skal indarbejdes i afviklingsregnskabet.

Stk. 5 Afviklingsregnskabet skal indeholde en forenklet ledelsespåtegning under hensyn til, at afdelingen er under opløsning.

Stk. 6 Afviklingsregnskabet skal revideres, jf. § 92 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afsnit III Delårsrapporter

Kapitel 6

Udarbejdelse af halvårsrapport

§69 Halvårsrapporten, jf. § 1, stk. 3, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelse og balance opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten. Halvårsrapporten skal som minimum indeholde de i bilag 3 anførte oplysninger samt oplysningerne i § 40, stk. 1-5. Er en afdeling opdelt i klasser, specificeres oplysningerne på klasserne, i det omfang oplysningerne er forskellige for de enkelte klasser.

Stk. 2 Første regnskabsperiodes halvårsregnskab kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 6 måneder, dog højst 12 måneder. For afdelinger, der ikke tidligere er udarbejdet halvårsregnskab for, kan det undlades at forsyne resultatopgørelsen med sammenligningstal fra forrige års første halvår samt at forsyne balancen med sammenligningstal fra året før. Såfremt der har været aflagt årsregnskab for afdelingerne, skal sådanne afdelinger i stedet anføre seneste årsregnskabs resultatopgørelse og balance til sammenligning med halvårets resultatopgørelse og balance.

Stk. 3 Halvårsrapporten skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne. Det skal oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der oplyses om karakteren af ændringen, og den beløbsmæssige virkning heraf på afdelingens resultat og investorernes formue. Skat for det pågældende halvår og acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales, skal indarbejdes i halvårsrapporten.

Stk. 4 Hvis halvårsrapporten er revideret, skal revisors påtegning gengives i sin helhed i rapporten. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Hvis halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review, skal dette anføres i halvårsrapporten.

Stk. 5 Halvårsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i § 84, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2 og 3, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 6 Halvårsrapporten indsendes til Finanstilsynet senest 31. august. Halvårsrapporten skal senest samme dato være offentligt tilgængelig eksempelvis på foreningens hjemmeside og ved, at interesserede kan få halvårsrapporten udleveret eller tilsendt ved henvendelse til foreningen.

§70 Udarbejdelse af kvartalsrapporter
Hvis den danske UCITS offentliggør kvartalsrapporter, skal disse være udarbejdet efter reglerne i § 69, stk. 1-4, med de tilpasninger, der måtte nødvendiggøres af, at der er tale om en kvartalsrapport og ikke en halvårsrapport.

Stk. 2 Regnskabsmæssige oplysninger som offentliggøres af den danske UCITS, må ikke betegnes kvartalsrapporter, medmindre de opfylder kravene i stk. 1.

Stk. 3 Eventuelle kvartalsrapporter skal indsendes til Finanstilsynet umiddelbart efter offentliggørelsen.

Afsnit IV Straffebestemmelser og ikrafttræden

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§71 Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-13, 15-27 og 29-39, § 40, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, §§ 41-68, § 69, stk. 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., og stk. 3-6, og § 70 straffes med bøde.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§72 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og finder første gang anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1043 af 5. november 2009 om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 61 har først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018. Indtil da finder § 62 i bekendtgørelse nr. 1043 af 5. november 2009 om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. anvendelse.

profile photo
Profilside