Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 25

Har ATP en mangfoldighedspolitik, skal ATP supplere ledelsesberetningen med en redegørelse herfor.

Stk. 2 Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af ATP’s mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af ATP’s ledelse, for så vidt angår f.eks. alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde oplysning om

  • 1) målene for mangfoldighedspolitikken,

  • 2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og

  • 3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

Stk. 3 Har ATP ikke en mangfoldighedspolitik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Stk. 4 Oplysningerne efter stk. 1-2 skal gives for ATP-koncernen som en helhed. En dattervirksomhed, som indgår i koncernen, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning.

Stk. 5 For redegørelser efter stk. 1-4 finder § 22, stk. 2, tilsvarende anvendelse.