Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 23

Ledelsesberetningen skal suppleres med en ikkefinansiel redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herunder ATP’s arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved ATP’s aktiviteter, sociale forhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Oplysningerne skal sikre forståelsen af ATP’s udvikling, resultat og situation og ATP’s aktiviteters påvirkning af forholdene i 2. pkt.

Stk. 2 Redegørelsen skal indeholde oplysninger om ATP’s politikker for samfundsansvar for de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som ATP anvender. Har ATP valgt ikke at have en politik for et eller flere af de forhold, der er nævnt i stk. 1, skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor. For hvert forhold, hvor ATP har en politik, skal følgende oplyses:

  • 1) Indholdet af ATP’s politikker for samfundsansvar.

  • 2) Hvordan ATP omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.

  • 3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis ATP anvender sådanne processer.

  • 4) ATP’s vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af ATP’s arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og ATP’s forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3 Redegørelsen skal, uanset om ATP har politikker for de forhold, der er nævnt i stk. 1, indeholde følgende:

  • 1) En kort og præcis beskrivelse af ATP’s forretningsmodel.

  • 2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, i relation til ATP’s forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til ATP’s forretningsforbindelser, produkter eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Der skal gives oplysning om, hvordan ATP håndterer de pågældende risici.

  • 3) Oplysninger om ikkefinansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter.

  • 4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporteret i den finansielle del af regnskabet.

Stk. 4 ATP kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk. 2 og 3, hvis offentliggørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for ATP i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister. Undladelse af at give oplysninger må dog ikke forhindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af ATP’s udvikling, resultat og situation og ATP’s aktiviteters påvirkning af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal ATP i sin redegørelse for samfundsansvar oplyse, at ATP har gjort brug af denne undtagelse.

Stk. 5 Redegørelsen efter stk.1-4 skal gives i ledelsesberetningen. ATP kan dog i stedet vælge at give redegørelsen

Stk. 6 Offentliggørelse af redegørelsen efter stk. 5, nr. 1 eller 2, skal ske i overensstemmelse med kravene i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger.

Stk. 7 Oplysningerne efter stk. 1-4 skal gives for ATP-koncernen som en helhed. En dattervirksomhed, som indgår i koncernen kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning.

Stk. 8 ATP kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 1-4, hvis ATP oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 1-4 anførte oplysningskrav. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis redegørelsen udarbejdet efter internationale retningslinjer eller standarder ikke dækker de forhold, der er nævnt i stk. 1.