Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022

§ 13

Eventuelle forskelsbeløb mellem de garanterede ydelser jf. § 6, stk. 1, i års- henholdsvis halvårsrapporten og de garanterede ydelser opgjort med diskonteringssatser i overensstemmelse med den relevante risikofri rentekurve, der offentliggøres af EIOPA i medfør af artikel 77 e, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138, skal oplyses og forklares. Oplysningerne og forklaringerne kan undlades i års- henholdsvis halvårsrapportens noter, hvis der i noterne er indeholdt en henvisning til ATP's hjemmeside, hvor oplysningerne er offentliggjort.

Stk. 2 ATP kan i stedet for at anvende den rentekurve, der er nævnt i stk. 1, anvende en rentekurve, der er udarbejdet efter principper og på basis af et datagrundlag, der må antages at føre til en kurve, der så vidt muligt ikke afviger fra rentekurven nævnt i stk. 1.