Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 30. maj 2018

I medfør af § 3, stk. 5, og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder i overensstemmelse med lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere anvendelse på

 • 1) finansielle rådgivere,

 • 2) investeringsrådgivere og

 • 3) boligkreditformidlere.

Ansvarsforsikring eller garantistillelse
§ 2

En finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut. Ansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Ansvarsforsikringen eller garantien skal sikre, at forsikringsselskabet eller pengeinstituttet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, som en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for.

 • 2) Ansvarsforsikringen eller garantien for finansielle rådgivere skal dække her i landet, og for investeringsrådgivere og boligkreditformidlere skal de dække i lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

 • 3) Ansvarsforsikringen eller garantien skal dække krav, der rejses og anmeldes senest 3 år efter ansvarsforsikringens eller garantiens ophør, i det omfang der ikke er tegnet en ny ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab eller stillet en ny garanti for virksomheden i et andet pengeinstitut med fuld retroaktiv dækning.

 • 4) Ansvarsforsikringen eller garantien skal indeholde dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement).

Dækningssummen for ansvarsforsikring eller garantistillelse
§ 3

En finansiel rådgiver skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. § 2, med en dækningssum på mindst 1,5 mio. kr. pr. skadestilfælde pr. forsikringsår og på mindst 3 mio. kr. for alle skadestilfælde pr. forsikringsår.

Stk. 2 En investeringsrådgiver skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. § 2, med en dækningssum på mindst 7,5 mio. kr. pr. skadestilfælde pr. forsikringsår og på mindst 11,2 mio. kr. for alle skadestilfælde pr. forsikringsår.

Stk. 3 En boligkreditformidler skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. § 2, med en dækningssum på mindst 460.000 euro pr. skadetilfælde pr. forsikringsår og på mindst 750.000 euro for alle skadestilfælde pr. forsikringsår i overensstemmelse Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1125/2014 af 19. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som kreditformidlere skal have.

Stk. 4 Er ansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti, jf. § 2, for den enkelte virksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening, gælder de i stk. 1, 2 eller 3 anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed.

Ansvarsforsikringens eller garantiens ophør
§ 4

En ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. § 2, kan tidligst bringes til ophør en måned efter, at Finanstilsynet har modtaget varsling fra forsikringsselskabet eller pengeinstituttet herom.

Erklæring om ansvarsforsikring eller garantistillelse
§ 5

En finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, skal have en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut om, at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, der opfylder betingelserne i § 2.

Stk. 2 Erklæringen skal afgives på blanket udarbejdet af Finanstilsynet og indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af ansøgning om tilladelse til at udøve virksomhed som finansiel rådgiver, investeringsrådgiver eller boligkreditformidler.

Betroede midler
§ 6

Modtager en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler som led i rådgivningsvirksomheden betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der omfattes af en garanti, jf. § 13.

Stk. 2 En finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet, eller hvis tilladelse er givet, når sådanne midler modtages, indsende bevis for oprettelse af klientkonto.

§ 7

På en klientkonto skal indsættes beløb, som en kunde måtte indbetale til en finansiel rådgiver eller til en boligkreditformidler til videreformidling til andre eller forsikringsudbetalinger, som virksomheden modtager som led i rådgivningsvirksomheden, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, må ikke indsættes på klientkontoen.

Stk. 3 Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler modtager som led i rådgivningsvirksomheden, må ikke indsættes på klientkontoen.

§ 8

En klientkonto skal oprettes i den finansielle rådgivers eller i boligkreditformidlerens navn og er undergivet virksomhedens rådighed.

§ 9

En klientkonto må kun oprettes i et pengeinstitut, som har forpligtet sig til ikke at foretage modregning, eller på anden måde kunne disponere over beløb på en klientkonto, som er nødvendige for at dække virksomhedens tilsvar til tredjemand for betroede midler.

Stk. 2 Pengeinstituttet skal overfor Finanstilsynet erklære overholdelsen af stk. 1 på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

§ 10

På klientkontoen skal alle betroede midler indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen, herunder beløb der indbetales til den finansielle rådgiver eller til boligkreditformidleren til afholdelse af udlæg for kunden.

Stk. 2 Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

§ 11

En finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler skal føre en oversigt over betroede midler. Den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler.

§ 12

Finanstilsynet kan til enhver tid påbyde en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler inden for en frist fastsat af Finanstilsynet, at indsende en erklæring om revision af klientkontoen fra en godkendt revisor.

Stk. 2 Har en finansiel rådgivers eller en boligkreditformidlers oversigt over betroede midler, jf. § 11, været mangelfuld, eller har den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet påbyde den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren for en periode fastsat af Finanstilsynet, eller indtil videre, at indsende klientkontoerklæring, jf. stk. 1, hvert kvartal eller med et andet interval fastsat af finanstilsynet.

Garantistillelse for betroede midler
§ 13

Det er en betingelse for, at en finansiel rådgiver eller en boligkreditformidler kan modtage betroede midler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut (garantistiller) om,

 • 1) at garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, som kan rettes mod den finansielle rådgiver eller boligkreditformidleren som led i dennes virksomhed,

 • 2) at garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller,

 • 3) at garantistillelsen skal dække krav, som vedrører betroede midler fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. § 16, og

 • 4) at garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2 Er garantistillelsen for den enkelte finansielle rådgiver eller boligkreditformidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, hvis fondens eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet til hver en tid findes at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.

§ 14

Garantistillelsen kan for finansielle rådgivere og boligkreditformidlere begrænses beløbsmæssigt, så samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 For finansielle rådgivere skal beløbsgrænsen i henhold til stk. 1 mindst udgøre 2 mio. kr. Beløbsgrænsen reduceres ikke, selv om garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

Stk. 3 For boligkreditformidlere skal beløbet i henhold til stk. 1 være i overensstemmelse med det krav, der følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1125/2014 af 19. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende minimumsbeløbet for den erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som kreditformidlere skal have.

§ 15

Garantistillelsen kan begrænses tidsmæssigt, så den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 3 år efter afslutningen af den opgave, som udløser kravet.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod den finansielle rådgiver eller mod boligkreditformidleren.

§ 16

Garantistillelsen kan kun bringes til ophør på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet. Garantistiller kan dog forlange, at garantistillelsen bringes til ophør ugedagen efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet, hvis anmodningen er begrundet i den finansielle rådgivers eller boligkreditformidlerens svigagtige forhold.

§ 17

Garantierklæringen efter § 13 skal udarbejdes af garantistiller. Garantierklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

Stk. 2 Blanketten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med ansøgning om tilladelse som finansiel rådgiver og boligkreditformidler, jf. § 3 i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Straffebestemmelser
§ 18

Overtrædelse af §§ 2, 3, 6, 9-11, 13, stk. 1, og § 14, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 1255 af 1. november 2013 om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 1228 af 31. oktober 2010 om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring.