Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. november 2020

I medfør af § 1, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for kreditinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, som ønsker at udøve virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 5, stk. 1, nr. 21, i lov om finansiel virksomhed, når kreditinstituttet er meddelt tilladelse svarende til en pengeinstituttilladelse efter § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Definitioner
§ 2

Ved filialregnskab forstås et særskilt regnskab, der føres for filialen, og som omfatter risikoeksponeringer, der kan henføres til filialens aktiviteter inklusiv likvide midler, samt passiver anvendt til finansiering af disse aktiver.

Indledende bestemmelser
§ 3

Et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som er underlagt tilsyn af hjemlandets myndigheder, kan med tilladelse fra Finanstilsynet udøve kreditinstitutvirksomhed, jf. bilag 2 i lov om finansiel virksomhed, gennem en filial her i landet.

Tilladelse og anmeldelse
§ 4

Et kreditinstitut, der gennem en filial i Danmark ønsker at udøve kreditinstitutvirksomhed omfattet af bilag 2 i lov om finansiel virksomhed, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Medmindre andet er hjemlet i international aftale, kan Finanstilsynet afslå en ansøgning fra et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis danske pengeinstitutter ikke har en tilsvarende ret i det pågældende land.

Stk. 3 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning fra et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis der er tvivl om, at filialen kan overholde tilsynskravene i lovgivningen, herunder navnlig om moderselskabet, som filialen er en del af, har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.

Stk. 4 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, hvis der er grund til at betvivle, at kreditinstituttets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering.

Stk. 5 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, hvis hjemlandets myndigheder ikke overholder Baselkomitéen for Banktilsyns (BCBS) principper og standarder.

§ 5

Kreditinstituttet skal i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed gennem en filial fremsende følgende materiale til Finanstilsynet:

 • 1) En erklæring om, at kreditinstituttet er meddelt tilladelse i sit hjemland, herunder, hvor længe instituttet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om kreditinstituttet inden for de sidste tre år har modtaget tilsynsreaktioner fra hjemlandets tilsynsmyndigheder.

 • 2) En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af kreditinstituttets tilladelse i hjemlandet.

 • 3) En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte aktiviteter.

 • 4) En opgørelse over kreditinstituttets kapitalforhold.

 • 5) Angive filialens likvide midler, herunder aktivtype og placering.

 • 6) Filialens adresse.

 • 7) Navnene på filialens ledelse og risikoansvarlig.

 • 8) Dokumentation for at betingelserne i § 14 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt.

 • 9) En driftsplan for filialen udarbejdet i henhold til §§ 8 og 9.

 • 10) Kreditinstituttets årsrapport for de seneste tre regnskabsår.

 • 11) Oplysninger om, hvorvidt filialens indskydere og investorer er omfattet af en eventuel garantiordning i kreditinstituttets hjemland.

Stk. 2 Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en oversættelse af de i stk. 1 nævnte bilag.

§ 6

Finanstilsynet kan, jf. stk. 2, stille krav om, at filialen skal udøve sine aktiviteter i et datterselskab, som skal have tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 I Finanstilsynets vurdering af, hvornår en filial skal udøve sine aktiviteter i et datterselskab, indgår filialens størrelse og omfang, herunder størrelsen af ind- og udlån, aktiviteternes kompleksitet og forbundethed med den øvrige finansielle sektor.

§ 7

En filial med tilladelse i henhold til § 4, stk. 1, kan udøve virksomhed her i landet gennem flere forretningssteder.

Driftsplan
§ 8

Som led i ansøgningen om tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed gennem en filial skal kreditinstituttet udarbejde en driftsplan for filialen. Driftsplanen skal være kvartalsopdelt og omfatte filialens tre første regnskabsår.

Stk. 2 Er filialens første regnskabsår mindre end 12 måneder, skal driftsplanen omfatte denne periode og de tre efterfølgende regnskabsår.

§ 9

Driftsplanen, jf. § 8, skal omfatte følgende:

 • 1) Filialens forretningsmodel.

 • 2) Oplysninger om arten af de risici eller forpligtelser, som kreditinstituttet har til hensigt, at filialen skal påtage sig.

 • 3) Oplysninger om filialens virksomhedsstyring.

 • 4) En åbningsbalance, hvori der er taget højde for afholdelse af omkostninger til oprettelse af filialen.

 • 5) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de regnskabsår, som driftsplanen omfatter, jf. § 8.

 • 6) Redegørelse for filialens kreditpolitik.

 • 7) Redegørelse for filialens risikostyringsprocedurer, herunder likviditetspolitik.

 • 8) Oplysninger om filialens systemer for intern revision, herunder oplysninger om den person, der er ansvarlig herfor.

 • 9) Filialens foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder oplysninger om den person, der er ansvarlig herfor.

 • 10) Kontrol med outsourcing og andre ordninger med tredjemand i forbindelse med de aktiviteter, der gennemføres i filialen, og som er omfattet af instituttets tilladelse.

 • 11) De anslåede omkostninger for opbygningen af filialens administration i den periode, som driftsplanen omfatter.

 • 12) De anslåede administrationsomkostninger bortset fra omkostninger i forbindelse med administrationens opbygning, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner.

 • 13) Et skøn over det fremtidige likviditetskrav, jf. § 12, stk. 1.

 • 14) En genopretningsplan for filalen i overensstemmelse med § 71 a i lov om finansiel virksomhed, og som er tilstrækkelig og dækkende for filialens forhold.

Ledelse
§ 10

Filialen skal ledes af en eller flere filialbestyrere, som skal godkendes af Finanstilsynet i overensstemmelse med § 64 i lov om finansiel virksomhed. Filialen skal oplyse Finanstilsynet om nøglepersoner, i overensstemmelse med § 64 c, stk. 1-4, i lov om finansiel virksomhed.

§ 11

Filialens ledelse skal sikre, at filialen har en risikostyringsfunktion og risikoansvarlig i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Likviditet
§ 12

Filialen skal have likvide midler modsvarende et kapitalkrav på filialens eksponeringer i Danmark, opgjort ifølge tredje del af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013, dog minimum 5 mio. euro. Midlerne skal anbringes i et særskilt depot eller på en konto i Danmark og må ikke være placeret i papirer udstedt af koncerninterne selskaber.

Regnskabsindberetninger m.v.
§ 13

Filialregnskabet skal indeholde oplysninger om eksponeringer, der kan henføres til filialens aktiviteter i Danmark, likvide midler placeret i Danmark, samt filialens koncerneksterne forpligtelser. Filialen skal årligt samtidig med indsendelse af filialregnskabet oplyse, hvilken garantiordning indskydere og investorer er omfattet af.

Stk. 2 Filialregnskabet skal indberettes til Finanstilsynet senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3 Filialen skal samtidig med indsendelse af filialregnskabet, jf. stk. 2, også indberette oplysninger om filialens økonomiske situation og størrelsen af likvide midler, som opgjort i henhold til § 12 samt oplysninger om filialens virksomhedsstyring og risikostyringsprocedurer i overensstemmelse med § 9, stk. 1, nr. 3 og 7. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret revisor. Filialen skal samtidig med indsendelse af filialregnskabet sende den genopretningsplan filialen er omfattet af.

Stk. 4 Filialen skal foretage regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 198 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 5 Filialen skal uden unødigt ophold underrette Finanstilsynet om, hvilke ansatte der er identificeret som nøglepersoner i forhold til filialens aktiviteter i overensstemmelse med § 64 c, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

§ 14

Filialbestyreren skal senest en måned efter, at kreditinstituttets årsrapport er endelig godkendt, dog senest fem måneder efter regnskabsårets udgang, indsende årsrapporten med revisionspåtegning til Finanstilsynet.

Dispensation
§ 15

Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i § 9, stk. 1, § 12, § 13, stk. 1, 3 og 4, samt fra bestemmelserne i kapitel 10-13 i lov om finansiel virksomhed.

Inddragelse af tilladelse m.v.
§ 16

Finanstilsynet kan helt eller delvist inddrage kreditinstituttets tilladelse til at udøve virksomhed gennem en filial her i landet, hvis

 • 1) betingelserne for at få tilladelse, jf. § 4 ikke længere er opfyldt,

 • 2) filialen groft tilsidesætter forpligtelser i henhold til §§ 5, 10-12, eller

 • 3) filialen groft tilsidesætter forpligtelser i henhold til lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Finanstilsynet kan inddrage kreditinstituttets tilladelse til at udøve virksomhed her i landet gennem en filial, hvis en fordringshaver i filialen godtgør ikke at kunne opnå fyldestgørelse for sit krav i kreditinstituttets aktiver her i landet.

Stk. 3 Inddrages kreditinstituttets tilladelse til at udøve virksomhed i hjemlandet, skal filialbestyrerne straks meddele dette til Finanstilsynet, der inddrager filialens tilladelse.

§ 17

Kommer kreditinstituttet under konkurs, træder i likvidation eller afvikles på anden måde, skal filialbestyreren straks anmelde dette til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, der foranlediger filialens afvikling.

Straffebestemmelser m.v.
§ 18

Udover de pligter, der påhviler filialens bestyrere eller revisorer i henhold til § 374 i lov om finansiel virksomhed, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge kreditinstituttet daglige eller ugentlige bøder, jf. § 374, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, såfremt filialen undlader at opfylde de pligter, der påhviler filialen overfor Finanstilsynet.

§ 19

Overtrædelse af § 12, § 13, stk. 1, § 16, stk. 3 og § 17 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2020.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 698 af 4. juli 2019 om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.