Bekendtgørelse om ferie § 21

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ferie er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 940 af 06. september 2019

FerieKontos indhentning af oplysninger
§ 21

FerieKonto kan indhente oplysninger efter lovens § 37, stk. 1, i elektronisk form om,

 • 1) hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,

 • 2) hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,

 • 3) i hvilke perioder en person har holdt ferie,

 • 4) hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,

 • 5) i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været beskæftiget,

 • 6) hvilken løn der er udbetalt til en person,

 • 7) hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,

 • 8) feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt,

 • 9) meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med indbetaling til FerieKonto,

 • 10) meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. lovens § 23, efter ferieårets udløb, § 24, efter ferieafholdelsesperiodens udløb og § 26 ved fratræden, herunder personers skriftlige erklæringer, og

 • 11) fra hvilke lønmodtagere uhævet feriebetaling efter lovens § 34, stk. 2, hidrører.