Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 15. december 2011

I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, jf. § 48, stk. 1, jf. § 44 stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v.
§ 1

Kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse opgøres efter reglerne i §§ 2 og 3.

Stk. 2 Afgiften beregnes af det opgjorte beløb, dog højst af værdien af de midler, hvorpå retten hviler.

Stk. 3 Har en person, der er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente, beregnes afgiften af værdien af midlerne.

Stk. 4 Ved succession i fideikommisser eller dele af sådanne beregnes afgiften for den tiltrædende besidder af værdien af midlerne.

§ 2

Ved opgørelsen af kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse gælder følgende:

 • 1) Er ydelsen tillagt for bestandig, opgøres værdien til det 8-dobbelte af ydelsens årlige værdi.

 • 2) Er ydelsen af ubestemt varighed, opgøres værdien til det 6-dobbelte af ydelsens årlige værdi, jf. dog nr. 3.

 • 3) Er ydelsen begrænset til et bestemt tidsrum eller til en eller flere personers levetid, opgøres værdien på baggrund af beregninger foretaget af Finanstilsynet. Ved beregningerne bortses fra administrations- og erhvervelsesomkostninger.

§ 3

Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende:

 • 1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet.

 • 2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte.

 • 3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet.

 • 4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side.

 • 5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi.

 • 6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi.

§ 4

Anvendes arveafgiftslovens § 15, stk. 4, opgøres kapitalværdien af ydelsen efter reglerne i §§ 2 og 3.

Kapitel 2 Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift
§ 5

Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 1. januar 2012 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§ 6

Tabel I angiver værdien af en livrente på ét liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§ 7

Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§ 8

Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§ 9

I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 959 af 12. oktober 2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift.