14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

Bekendtgørelse nr. 1300 af 15. december 2011

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

I medfør af § 20 i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991, jf. § 48, stk. 1, jf. § 44 stk. 2, i boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Generelle regler om ansættelse af den skatte- og afgiftsmæssige værdi af brugs-, rente- og indtægtsnydelser m.v.

§1 Kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse opgøres efter reglerne i §§ 2 og 3.

Stk. 2 Afgiften beregnes af det opgjorte beløb, dog højst af værdien af de midler, hvorpå retten hviler.

Stk. 3 Har en person, der er tillagt en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse, adgang til at forbruge af de midler, hvorpå retten hviler, eller ret til at råde over disse i levende live eller ved testamente, beregnes afgiften af værdien af midlerne.

Stk. 4 Ved succession i fideikommisser eller dele af sådanne beregnes afgiften for den tiltrædende besidder af værdien af midlerne.

§2 Ved opgørelsen af kapitalværdien af en brugs-, rente- eller indtægtsnydelse gælder følgende:

 • 1) Er ydelsen tillagt for bestandig, opgøres værdien til det 8-dobbelte af ydelsens årlige værdi.

 • 2) Er ydelsen af ubestemt varighed, opgøres værdien til det 6-dobbelte af ydelsens årlige værdi, jf. dog nr. 3.

 • 3) Er ydelsen begrænset til et bestemt tidsrum eller til en eller flere personers levetid, opgøres værdien på baggrund af beregninger foretaget af Finanstilsynet. Ved beregningerne bortses fra administrations- og erhvervelsesomkostninger.

§3 Ved opgørelsen af den årlige værdi gælder følgende:

 • 1) For værdipapirer og kapitaler, der indestår på konti i bank eller sparekasse eller lignende, foretages opgørelsen på grundlag af renteafkastet.

 • 2) For aktier og lignende foretages opgørelsen på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte.

 • 3) Indtægtsnydelsen af en virksomhed, en fast ejendom eller løsøre opgøres på grundlag af gennemsnittet af de tre sidste års udbytte, dog til mindst 4 pct. af kapitalindeståendet.

 • 4) Brugsnydelsen af en fast ejendom ansættes til den leje, der vil kunne opnås ved udleje til anden side.

 • 5) Brugsnydelsen af indbo og andet løsøre opgøres til 6 pct. af effekternes værdi.

 • 6) I andre tilfælde opgøres indtægten eller renten til 6 pct. af midlernes værdi.

§4 Anvendes arveafgiftslovens § 15, stk. 4, opgøres kapitalværdien af ydelsen efter reglerne i §§ 2 og 3.

Kapitel 2

Fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

§5 Efterstående tabeller, der er udarbejdet af Finanstilsynet, skal fra og med den 1. januar 2012 anvendes ved fastsættelsen af værdien til beregning af arve- og gaveafgift af livsvarige brugs-, rente- eller indtægtsnydelser.

§6 Tabel I angiver værdien af en livrente på ét liv på 1 kr. årlig. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor, som i tabellen står ud for nyderens fyldte alder.

§7 Tabel II angiver værdien af en livrente på længst liv for en mand og en kvinde, når livrenten udbetales med konstant 1 kr. årlig, så længe en af dem er i live. Tabellen kan også anvendes til beregning af livrenter på længst liv for to mænd eller to kvinder. I førstnævnte tilfælde erstattes den ældste mand af en 4 år ældre kvinde, og i sidstnævnte tilfælde erstattes den yngste kvinde af en 4 år yngre mand. Værdien af en given brugs-, rente- eller indtægtsnydelse findes ved at multiplicere nydelsens årsbeløb eller årsværdi med den faktor under kvindens fyldte alder, som står ud for mandens fyldte alder.

§8 Hvor disse tabeller kommer til anvendelse, skal der ikke indhentes erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen fra Finanstilsynet, men den efter tabellerne beregnede værdi opføres i anmeldelse og afgiftsberegning.

§9 I tilfælde, der ikke omfattes af tabellerne, må erklæring om værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelsen indhentes fra Finanstilsynet.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 959 af 12. oktober 2005 om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arve- og gaveafgift.

profile photo
Profilside