Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og principper for de årlige tariffer i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2295 af 30. november 2021

§ 3

Ved fastsættelse af tariffen for rentebidrag anvendes en markedsværdibaseret optjeningsrente, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 2. Den markedsværdibaserede optjeningsrente fastlægges af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension som en markedsrentekurve op til det tidspunkt, hvor tariffen fastsættes.

Stk. 2 Den markedsværdibaserede optjeningsrente, der anvendes ved fastsættelse af de årlige tariffer efter stk. 1, er garanteret for en livsvarig periode, medmindre bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter en kortere periode for garantien, som efterfølgende erstattes af nye garantiperioder, hvor tariffen beregnes på den på det tidspunkt gældende markedsrente. Medlemmets pension op- eller nedskrives ved fastsættelse af en ny periode indtil den sidste periode forud for medlemmets folkepensionsalder, hvor tariffen beregnes på den på det tidspunkt gældende markedsrente, som garanteres fuldt ud og livsvarigt. Længden af garantiperioden for både det kommende års rentebidrag samt ved udløb af tidligere fastsatte garantiperioder fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension én gang om året samtidig med fastsættelsen af tariffen for det følgende år.

Stk. 3 Ved fastsættelse af tariffen for markedsbidrag indgår ikke et forrentningselement.

Stk. 4 Det tekniske grundlag for fastsættelse af tarifferne, herunder inddragelse af prognose for udviklingen i levetiden samt for erhvervelse og beregning af pension for rente- og markedsbidrag følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.