Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og principper for de årlige tariffer i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2295 af 30. november 2021

I medfør af § 8 c, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt. i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1159 af 8. juni 2021, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med Finanstilsynet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Fastsættelse af maksimalt garantibidrag
§ 1

Bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2008, opdeles efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16, i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 1. Garantibidraget anvendes til optjening af garanteret pension, og bonusbidraget overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspensions bonuspotentiale.

Stk. 2 Garantibidraget kan maksimalt udgøre 80 pct. af bidraget efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16.

Stk. 3 Garantibidraget udgør en fast andel af bidraget og fastsættes én gang om året for det følgende år. Det faktisk anvendte årlige garantibidrag fastlægges på et niveau, der sikrer, at Arbejdsmarkedets Tillægspension til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser.

Fastsættelse af principper for de årlige tariffer
§ 2

Det årlige garantibidrag opdeles i et rentebidrag og et markedsbidrag. Markedsbidraget kan maksimalt udgøre 25 pct. af garantibidraget. Størrelsen af rentebidraget henholdsvis markedsbidraget fastsættes én gang om året for det følgende år af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Medlemmerne erhverver pension af garantibidrag i overensstemmelse med de tariffer, der fastsættes for henholdsvis rentebidrag og for markedsbidrag, som vedrører det pågældende år.

Stk. 3 Den pension, der erhverves for markedsbidraget, reguleres efterfølgende op eller ned med det opnåede afkast af investeringerne i den portefølje, der knytter sig til markedsbidraget. Porteføljen investeres efter principper fastsat af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder porteføljens risikoniveau.

Stk. 4 For at mindske risikoen for at pensionen ændres væsentligt kort tid før pensioneringstidspunktet, vil den beregnede pension baseret på markedsbidrag op mod medlemmets folkepensionsalder blive konverteret til en garanteret livrente i en indfasningsperiode. Perioden skal minimum være på 5 år. Hvilke årgange, der påbegynder indfasning i det kommende år, fastsættes én gang om året for det følgende år af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 3

Ved fastsættelse af tariffen for rentebidrag anvendes en markedsværdibaseret optjeningsrente, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 2. Den markedsværdibaserede optjeningsrente fastlægges af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension som en markedsrentekurve op til det tidspunkt, hvor tariffen fastsættes.

Stk. 2 Den markedsværdibaserede optjeningsrente, der anvendes ved fastsættelse af de årlige tariffer efter stk. 1, er garanteret for en livsvarig periode, medmindre bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter en kortere periode for garantien, som efterfølgende erstattes af nye garantiperioder, hvor tariffen beregnes på den på det tidspunkt gældende markedsrente. Medlemmets pension op- eller nedskrives ved fastsættelse af en ny periode indtil den sidste periode forud for medlemmets folkepensionsalder, hvor tariffen beregnes på den på det tidspunkt gældende markedsrente, som garanteres fuldt ud og livsvarigt. Længden af garantiperioden for både det kommende års rentebidrag samt ved udløb af tidligere fastsatte garantiperioder fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension én gang om året samtidig med fastsættelsen af tariffen for det følgende år.

Stk. 3 Ved fastsættelse af tariffen for markedsbidrag indgår ikke et forrentningselement.

Stk. 4 Det tekniske grundlag for fastsættelse af tarifferne, herunder inddragelse af prognose for udviklingen i levetiden samt for erhvervelse og beregning af pension for rente- og markedsbidrag følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 141 af 28. februar 2008 om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.