Bekendtgørelse om fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved forarbejder til ekspropriationsanlæg

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 06. april 1966

I medfør af § 3, stk. 3, sidste pkt., i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom udfærdiges følgende regler om fremgangsmåden ved fastsættelse af erstatning for skader, forvoldt ved de i lovens § 3, stk. 1, omhandlede forberedende opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
1

Erstatning for sådanne skader fastsættes af den ekspropriationskommission, der skal behandle det ekspropriationsanlæg, hvis gennemførelse har nødvendiggjort det skadevoldende arbejde.

2

Skadelidte og anlægsmyndigheden indvarsles med mindst 14 dages varsel til det møde i kommissionen, på hvilket spørgsmålet skal behandles.

3

Reglerne i fornævnte lovs §§ 17 og 18 finder anvendelse med fornødne lempelser.

4

Er et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål ikke afgjort ved forlig eller under en egentlig ekspropriationsforretning ved kendelse 6 måneder efter forarbejdernes afslutning eller afbrydelse på en ejendom, kan en skadelidt fremsætte krav om, at der afholdes særskilt møde i ekspropriationskommissionen til behandling af det pågældende erstatningsspørgsmål.

5

Såfremt ekspropriationskommissionen er nedsat, rettes henvendelse om spørgsmålets behandling til vedkommende kommissarius, eventuelt gennem anlægsmyndigheden. I andre tilfælde rettes henvendelse til ministeriet for offentlige arbejder direkte eller eventuelt gennem anlægsmyndigheden. Ministeriet nedsætter ekspropriationskommission og tilstiller vedkommende kommissarius sagen til behandling i kommissionen.

6

Kendelse om et af denne bekendtgørelse omfattet erstatningsspørgsmål kan i overensstemmelse med § 19 i fornævnte lov indbringes til efterprøvelse for vedkommende taksationskommission, og dennes kendelse kan i overensstemmelse med lovens § 26 indbringes for domstolene.