Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1270 af 19. november 2015

I medfør af § 66, stk. 7, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 12. august 2015, § 80 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, og § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2016 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge fastsættes til 89 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2 Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2016 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb fastsættes til 15 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 3 Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2016 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af barseldagpenge fastsættes til 65 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 4 Bidragene efter stk. 1-3 opkræves og indbetales som et samlet beløb. Det samlede beløb udgør for 2016 på årsbasis 169 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden fra den 2. marts 2016 til og med den 1. juni 2016.