Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 287 af 20. marts 2019

§ 8

Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om, hvem der er eller kan være far eller medmor til barnet, indkalder Familieretshuset skriftligt snarest muligt moren til et møde.

Stk. 2 Mødet afholdes senest fire måneder efter barnets fødsel, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 3 Udebliver moren uden lovlig grund fra mødet, skal hun indkaldes til nyt møde. Familieretshuset vejleder i den nye mødeindkaldelse om de tvangsmidler, som familieretten kan iværksætte efter retsplejelovens § 178.