Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 287 af 20. marts 2019

§ 12

Anerkendelse af faderskab efter § 14, stk. 2, nr. 2, og § 14, stk. 4, nr. 2, i børneloven indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), eller på en blanket, jf. § 21, nr. 3.

Stk. 2 En anerkendelse, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 1, skal være underskrevet digitalt af manden.

Stk. 3 En anerkendelse, der indgives på en blanket, jf. stk. 1, skal underskrives af manden. Mandens underskrift og dateringens rigtighed skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner. Dette gælder dog ikke, hvis manden underskriver blanketten ved møde hos Familieretshuset.

Stk. 4 Anerkendelse er sket, når Familieretshuset har modtaget anerkendelsen i underskrevet og dateret stand. Er børnelovens betingelser for anerkendelse af faderskab opfyldt, udleverer Familieretshuset en bekræftelse på modtagelse af en digitalt indgivet anerkendelse eller en kopi af blanketten med anerkendelsen til forældrene. Dokumentet skal inden udlevering påtegnes af Familieretshuset.