Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 28. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 658 af 18. maj 2022

Beføjelser efter lov om buskørsel
§ 6

Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3 og 4§ 13, stk. 2§ 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2§ 14 c stk. 2§ 18, stk. 1, 3 og 4, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5, § 21, stk. 3-5, § 21 a, stk. 2, § 21 c, stk. 3, § 22 b og § 22 c, stk. 1, i lov om buskørsel, og § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport