Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 664 af 30. maj 2023

I medfør af § 134 a, stk. 1, 2 og 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. februar 2023, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 2 a, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 15. maj 2023, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 12. marts 2023, § 34 i taxiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 22. april 2023, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2023, § 30, stk. 2, i lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, som ændret ved § 2 i lov nr. 2396 af 14. december 2021, § 15, stk. 1, i lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport og den ulovbestemte adgang til at delegere til en underordnet myndighed fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Opgaver
§ 1

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet.

§ 2

Færdselsstyrelsen varetager følgende opgaver:

 • 1) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

 • 2) Udstedelse af kørekort og administration af kørekortområdet, afholdelse af køreprøver og kørelærerprøver, godkendelse af kørelærere samt afvikling af kontrollerende køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretests.

 • 3) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser, takografkort og autorisationer samt anden konkret sagsbehandling på færdselsområdet og takografområdet.

 • 4) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

 • 5) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 6) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 7) Udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og chaufførkort samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 8) Regulering vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler samt tilsyn i forbindelse hermed.

 • 9) Regulering og tilsyn på køre- og hviletidsområdet.

Kapitel 2 Beføjelser
Beføjelser efter færdselsloven
§ 3

Transportministerens beføjelser i færdselslovens § 3, stk. 2, § 5, stk. 5, § 7, stk. 1, § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 33 a, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, 2 og 4, § 37, stk. 3, 5 og 7, § 43, stk. 8-12, § 50, stk. 2 og 3, § 51, stk. 8, 56, stk. 5§ 56 a§ 56 b, § 57, § 59, stk. 2 og 3, § 59 a, § 60 e, § 61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 68, §§ 68 d-e, § 68 f, stk. 1 og 2, §§ 68 g-j, § 69, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, stk. 2§ 79, § 80, stk. 3 og 4, § 80 a, stk. 5 og 6, § 80 b, stk. 3, § 81, stk. 5, § 81 a, § 82, stk. 4-8, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 86 a, stk. 1-4, § 88 a, stk. 1, § 89, stk. 2 og 3, § 92 h, stk. 6§ 92 m, stk. 1 og 2, stk. 4, stk. 5, 3. og 4. pkt., stk. 6 og 7, § 92 n, § 92 o, § 92 p§ 105, stk. 3, § 118 c, stk. 9, § 124 a§ 124 c, stk. 2§ 124 q§ 130, stk. 1, 3. pkt.§ 132 a, stk. 5-6 og 11-12, § 134 c§ 134 d, stk. 2 og § 134 e, stk. 1-3, udøves af Færdselsstyrelsen. Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Kørekortbekendtgørelsen Buskørselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Dimensionsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Bekendtgørelse om godskørsel Bekendtgørelse om særtransport Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Stk. 2 De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK). Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Stk. 3 Transportministerens beføjelse efter § 8, stk. 6 i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, udøves af Færdselsstyrelsen.

Stk. 4 Transportministerens beføjelser i færdselslovens 115 a, stk. 4, udøves af Færdselsstyrelsen for så vidt angår fastsættelse af regler om forsøgsordning for motoriseret løbehjul og regler om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard. Kørekortbekendtgørelsen Bekendtgørelse om særtransport

Stk. 5 Transportministerens beføjelser i færdselslovens § 134 a, stk. 2, udøves af Færdselsstyrelsen for så vidt angår sager på særtransportområdet samt kørekortområdet, som omhandler kørekort, køreprøver og kørelærerprøver, samt generhvervelse og alkolås.

Beføjelser efter færdselslov for Grønland
§ 4

Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, §§ 14-15, § 16, stk. 4, § 19, § 21, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, § 43 og § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
§ 5a

Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 3, i lov nr. 1063 af 30. juni 2020 om ændring af godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om buskørsel
§ 6

Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3 og 4§ 13, stk. 2§ 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2§ 14 c stk. 2§ 18, stk. 1, 3 og 4, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5, § 21, stk. 3-5, § 21 a, stk. 2, § 21 c, stk. 3, § 22 b og § 22 c, stk. 1, i lov om buskørsel og § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Beføjelser efter lov om godskørsel
§ 7

Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 3, nr. 1 og 2, § 2, stk. 1-3§ 3, stk. 6, § 4, stk. 4§ 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 5, 6, 8 og 9, § 6 a, stk. 6 og 8, § 6 b, stk. 3 og 4, § 6 c§ 6 d, stk. 3-5, § 6 e, stk. 2, § 6 g, stk. 3§ 7, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8§ 14, stk. 2§ 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d§ 17 b og § 17 c, stk. 1, i lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel samt § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om godskørsel Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Beføjelser efter taxiloven
§ 8

Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, § 34, stk. 2§ 36, stk. 6 og 7§ 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, og § 41, stk. 3, i taxiloven, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Beføjelser efter lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport
Beføjelser efter lov om trafikselskaber
§ 10

Transportministerens beføjelser i § 20, stk. 3, §§ 21-23, § 28 b og § 28 c, stk. 2, i lov om trafikselskaber, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om produkter og markedsovervågning
§ 11

Transportministerens beføjelser i § 8 c, stk. 1 og 2, i l lov om produkter og markedsovervågning, udøves af Færdselsstyrelsen.

Beføjelser efter lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
§ 12

Transportministerens beføjelser i § 9 a i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren udøves af Færdselsstyrelsen.

Kapitel 3 Klageadgang
§ 13

Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 14-20 kan Færdselsstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.

Klageadgang efter færdselsloven
§ 14

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 3 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter færdselslov for Grønland
§ 15

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 4 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
§ 16

Efter § 12, 2. pkt., i lov om godkendelse og syn af køretøjer kan de afgørelser, som træffes efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om buskørsel
§ 17

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om buskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godskørsel
§ 18

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter taxiloven
§ 19

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter taxiloven og bekendtgørelser, som Færdselsstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 8 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om trafikselskaber
§ 20

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang ophæves.