14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

I medfør af § 134 a, stk. 1, 2 og 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1521 af 18. december 2018, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, og § 2 a, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 34 i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, § 2, stk. 3 og 4 i lov nr. 1537 af 19. december 2017 om infrastruktur for alternative drivmidler, som ændret ved lov nr. 791 af 4. maj 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 29. juli 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Opgaver

§1 Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet.

§2 Færdselsstyrelsen varetager følgende opgaver:

 • 1) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

 • 2) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser og autorisationer samt anden konkret sagsbehandling på færdselsområdet.

 • 3) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

 • 4) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 5) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 6) Udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og chaufførkort samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

 • 7) Regulering vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler samt tilsyn i forbindelse hermed.

 • 8) Regulering og tilsyn på køre- og hviletidsområdet.

Kapitel 2

Beføjelser

Stk. 2 De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK).

Stk. 3 Transportministerens beføjelse efter § 8, stk. 6 i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, udøves af Færdselsstyrelsen.

§4 Beføjelser efter færdselslov for Grønland
Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, §§ 14-15, § 16, stk. 4, § 19, § 21, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, § 43 og § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, udøves af Færdselsstyrelsen.

§5 Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
Transportministerens beføjelser i § 1 d, § 2, stk. 1§ 5, stk. 5§ 10 a§ 11 a, stk. 2§ 12 b, stk. 1 og 2, §§ 12 c-e, § 13, stk. 6, § 15, stk. 2, og §§ 15 a-b i lov om godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§5a Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 3, i lov nr. 1063 af 30. juni 2020 om ændring af godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen.

§6 Beføjelser efter lov om buskørsel
Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 18, stk. 1, 3 og 4, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5, og § 22 b i lov om buskørsel, og § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009.

§7 Beføjelser efter lov om godskørsel
Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 3, nr. 1 og 2, § 2, stk. 1-3, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 5, 6, 8 og 9, § 6 a, stk. 6 og 8, § 6 b, stk. 3 og 4, § 6 c, § 7, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8, § 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d og § 17 b, i lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel samt § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009.

§8 Beføjelser efter taxiloven
Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, stk. 1 og 4, § 34, stk. 2, § 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, og § 41, stk. 3, i taxiloven, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven.

§9 Beføjelser efter lov om infrastruktur for alternative drivmidler
Transportministerens beføjelser i § 2, i lov om infrastruktur for alternative drivmidler, udøves af Færdselsstyrelsen.

§10 Beføjelser efter lov om trafikselskaber
Transportministerens beføjelser i § 20, stk. 3, §§ 21-23, § 28 b og § 28 c, stk. 2, i lov om trafikselskaber, udøves af Færdselsstyrelsen.

Kapitel 3

Klageadgang

§11 Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 12-18 kan Færdselsstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.

§12 Klageadgang efter færdselsloven
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 3 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§13 Klageadgang efter færdselslov for Grønland
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 4 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§14 Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 5 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§15 Klageadgang efter lov om buskørsel
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om buskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§16 Klageadgang efter lov om godskørsel
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§17 Klageadgang efter taxiloven
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter taxiloven og bekendtgørelser, som Færdselsstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 8 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§18 Klageadgang efter lov om trafikselskaber
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside