14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 28. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 658 af 18. maj 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

I medfør af § 134 a, stk. 1, 2 og 4, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1710 af 13. august 2021, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 2 a, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 34 i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, § 30, stk. 2, i lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, som ændret ved lov nr. 2396 af 14. december 2021, § 15, stk. 1, i lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, og § 9 a i lov nr. 395 af 1. juni 2005 om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, som ændret ved lov nr. 639 af 18. maj 2022, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver

§1 Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet.

§2 Færdselsstyrelsen varetager følgende opgaver:

  • 1) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

  • 2) Udstedelse af kørekort og administration af kørekortområdet, afholdelse af køreprøver og kørelærerprøver, godkendelse af kørelærere samt afvikling af kontrollerende køreprøver og vejledende helbredsmæssige køretests.

  • 3) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser, takografkort og autorisationer samt anden konkret sagsbehandling på færdselsområdet og takografområdet.

  • 4) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

  • 5) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

  • 6) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

  • 7) Udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og chaufførkort samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

  • 8) Regulering vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler samt tilsyn i forbindelse hermed.

  • 9) Regulering og tilsyn på køre- og hviletidsområdet.

Kapitel 2

Beføjelser

§3 Beføjelser efter færdselsloven
Transportministerens beføjelser i færdselslovens § 3, stk. 2, § 5, stk. 5, § 7, stk. 1, § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 33 a, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, 2 og 4, § 37, stk. 3, 5 og 7, § 43, stk. 8-12, § 50, stk. 2 og 3, § 51, stk. 8, 56, stk. 5§ 56 a§ 56 b, § 57, § 59, stk. 2 og 3, § 59 a, stk. 1 og 3, § 60 e, § 61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 68, §§ 68 d-e, § 68 f, stk. 1 og 2, §§ 68 g- 69, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, § 79, § 80, stk. 3 og 4, § 80 a, stk. 5 og 6, § 80 b, stk. 3, § 81, stk. 5, § 81 a, § 82, stk. 4-8, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 86 a, stk. 1-4, § 88 a, stk. 1, § 89, stk. 2 og 3, § 92 h, stk. 6§ 92 m, stk. 1 og 2, stk. 4, stk. 5, 3. og 4. pkt., stk. 6 og 7, § 92 n, § 92 o, § 92 p§ 105, stk. 3, § 118 c, stk. 9, § 124 a§ 124 c, stk. 2§ 124 q§ 130, stk. 1, 3. pkt.§ 132 a, stk. 5-6 og 11-12, § 134 c§ 134 d, stk. 2 og § 134 e, stk. 1-3, udøves af Færdselsstyrelsen. Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Dimensionsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om kørekort Bekendtgørelse om særtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om godskørsel

Stk. 2 De regler, som Færdselsstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK). Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Stk. 3 Transportministerens beføjelse efter § 8, stk. 6 i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, udøves af Færdselsstyrelsen.

Stk. 4 Transportministerens beføjelser i færdselslovens § 134 a, stk. 2, udøves af Færdselsstyrelsen for så vidt angår sager på særtransportområdet samt kørekortområdet, som omhandler kørekort, køreprøver og kørelærerprøver, samt generhvervelse og alkolås. Bekendtgørelse om kørekort

§4 Beføjelser efter færdselslov for Grønland
Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, §§ 14-15, § 16, stk. 4, § 19, § 21, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, § 43 og § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, udøves af Færdselsstyrelsen.

§5 Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
Transportministerens beføjelser i § 1 d§ 1 e§ 2, stk. 1§ 10 a§ 11 a, stk. 2§ 11 b, stk. 2§ 12 b, stk. 1 og 2, §§ 12 c-f, § 13, stk. 6, § 15, og §§ 15 a-b, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§5a Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 3, i lov nr. 1063 af 30. juni 2020 om ændring af godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen.

§6 Beføjelser efter lov om buskørsel
Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3 og 4§ 13, stk. 2§ 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2§ 14 c stk. 2§ 18, stk. 1, 3 og 4, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5, § 21, stk. 3-5, § 21 a, stk. 2, § 21 c, stk. 3, § 22 b og § 22 c, stk. 1, i lov om buskørsel, og § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen

§7 Beføjelser efter lov om godskørsel
Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 3, nr. 1 og 2, § 2, stk. 1-3§ 3, stk. 6, § 4, stk. 4§ 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 5, 6, 8 og 9, § 6 a, stk. 6 og 8, § 6 b, stk. 3 og 4, § 6 c§ 6 d, stk. 3-5, § 6 e, stk. 2, § 6 g, stk. 3§ 7, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8§ 14, stk. 2§ 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d§ 17 b og § 17 c, stk. 1, i lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel samt § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel, og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om godskørsel

§8 Beføjelser efter taxiloven
Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, § 34, stk. 2§ 36, stk. 6 og 7§ 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, og § 41, stk. 3, i taxiloven, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven.

§9 Beføjelser efter lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport
Transportministerens beføjelser i § 8, stk. 2 og 3, § 9, stk. 2, §§ 10-11, § 12, stk. 1 og 2, § 14, § 15, stk. 2, og § 16 i lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport udøves af Færdselsstyrelsen.

§10 Beføjelser efter lov om trafikselskaber
Transportministerens beføjelser i § 20, stk. 3, §§ 21-23, § 28 b og § 28 c, stk. 2, i lov om trafikselskaber, udøves af Færdselsstyrelsen.

§11 Beføjelser efter lov om produkter og markedsovervågning
Transportministerens beføjelser i § 8 c, stk. 1 og 2, i l lov om produkter og markedsovervågning, udøves af Færdselsstyrelsen.

§11a Beføjelser efter lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
Transportministerens beføjelser i § 9 a i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren udøves af Færdselsstyrelsen. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Kapitel 3

Klageadgang

§12 Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 13-19 kan Færdselsstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.

§13 Klageadgang efter færdselsloven
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 3 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§14 Klageadgang efter færdselslov for Grønland
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 4 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§15 Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
 Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om godkendelse og syn af køretøjer og bekendtgørelser, som Færdselsstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 5 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§16 Klageadgang efter lov om buskørsel
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om buskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§17 Klageadgang efter lov om godskørsel
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter lov om godskørsel, § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 870 af 14. juni 2020 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v., bekendtgørelser fastsat i medfør af førnævnte love og bestemmelser, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§18 Klageadgang efter taxiloven
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter taxiloven og bekendtgørelser, som Færdselsstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 8 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§19 Klageadgang efter lov om trafikselskaber
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§20 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang ophæves.

profile photo
Profilside