Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1429 af 11. december 2007

§ 6

Klager over vederlag, som en af de i § 1 nævnte advokater har forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse heri, indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens kapitel 15 a.

Stk. 2 Krydshenvisningen burde have været til retsplejelovens kapitel 15 b om disciplinærsager, ikke til retsplejelovens § 15 b (som ikke findes). Vi har derfor ladet henvisningen pege på kapitel 15 b. Klager over, at en af de i § 1 nævnte advokater har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af retsplejeloven, kan indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 15 b.

Stk. 3 Har advokaten ikke kontor her i landet, foretages prøvelse af beslutninger efter retsplejelovens § 147 c af Østre Landsret.