Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1429 af 11. december 2007

I medfør af § 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser
§ 1

Advokater, der er etableret i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, kan udføre tjenesteydelser som advokater her i landet og herunder give møde for danske domstole.

Stk. 2 Ved advokat i denne bekendtgørelse forstås enhver person, der er statsborger i en EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har ret til at udøve virksomhed under en af følgende faglige titler:

i Belgien:
i Bulgarien:
på Cypern:
i Den Tjekkiske Republik:
i Det Forenede Kongerige:
i Estland:
i Finland:
i Frankrig:
i Grækenland:
i Irland:
i Italien:
i Letland:
i Litauen:
i Luxembourg:
på Malta:
i Nederlandene:
i Polen:
i Portugal:
i Rumænien:
i Slovakiet:
i Slovenien:
i Spanien:
i Sverige:
i Tyskland:
i Ungarn:
i Østrig:
på Island:
i Liechtenstein:
i Norge:
i Schweiz:
Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Адвокат
Δικηγόρος
Advokát
Advocate/Barrister/Solicitor
Vandeadvokaat
Asianajaja/Advokat
Avocat
Δικηγόρος
Barrister/Solicitor
Avvocato
Zvērināts advokāts
Advokatas
Avocat
Avukat/Prokurator Legali
Advocaat
Adwokat/Radca prawny
Advogado
Avocat
Advokát/Komerčný právnik
Odvetnik/Odvetnica
Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
Advokat
Rechtsanwalt
Ügyvéd
Rechtsanwalt
Lögmaður
Rechtsanwalt
Advokat
Avocat/Advokat, Rechtsanwalt,
Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato

§ 2

De i § 1 nævnte advokaters virksomhed her i landet udøves i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 4, stk. 1, 2 og 4, i Rådets direktiv om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser. En konsolideret sammenskrivning af direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 3

Danske myndigheder og domstole kan forlange dokumentation for, at en advokat har ret til at udøve den i § 1 nævnte virksomhed i sit hjemland.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor der efter dansk ret er pligt til at møde med advokat, kan en advokat, der er omfattet af § 1, kun give møde for en dansk domstol, hvis han handler sammen med en advokat, der har dansk advokatbeskikkelse og har møderet for den ret, der skal behandle sagen.

§ 4

Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 14 om ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på de i § 1 nævnte advokater for så vidt angår deres ret til at udøve virksomhed her i landet.

§ 5

Advokatrådet fører tilsyn med de advokater, der er nævnt i § 1, jf. retsplejelovens § 143.

§ 6

Klager over vederlag, som en af de i § 1 nævnte advokater har forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse heri, indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens kapitel 15 a.

Stk. 2 Krydshenvisningen burde have været til retsplejelovens kapitel 15 b om disciplinærsager, ikke til retsplejelovens § 15 b (som ikke findes). Vi har derfor ladet henvisningen pege på kapitel 15 b. Klager over, at en af de i § 1 nævnte advokater har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af retsplejeloven, kan indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 15 b.

Stk. 3 Har advokaten ikke kontor her i landet, foretages prøvelse af beslutninger efter retsplejelovens § 147 c af Østre Landsret.

§ 7

Meddelelser til Justitsministeriet eller Advokatsamfundet kan sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet.