14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet

Bekendtgørelse nr. 1429 af 11. december 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet

I medfør af § 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser

§1 Advokater, der er etableret i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, kan udføre tjenesteydelser som advokater her i landet og herunder give møde for danske domstole.

Stk. 2 Ved advokat i denne bekendtgørelse forstås enhver person, der er statsborger i en EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har ret til at udøve virksomhed under en af følgende faglige titler:

i Belgien:
i Bulgarien:
på Cypern:
i Den Tjekkiske Republik:
i Det Forenede Kongerige:
i Estland:
i Finland:
i Frankrig:
i Grækenland:
i Irland:
i Italien:
i Letland:
i Litauen:
i Luxembourg:
på Malta:
i Nederlandene:
i Polen:
i Portugal:
i Rumænien:
i Slovakiet:
i Slovenien:
i Spanien:
i Sverige:
i Tyskland:
i Ungarn:
i Østrig:
på Island:
i Liechtenstein:
i Norge:
i Schweiz:
Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Адвокат
Δικηγόρος
Advokát
Advocate/Barrister/Solicitor
Vandeadvokaat
Asianajaja/Advokat
Avocat
Δικηγόρος
Barrister/Solicitor
Avvocato
Zvērināts advokāts
Advokatas
Avocat
Avukat/Prokurator Legali
Advocaat
Adwokat/Radca prawny
Advogado
Avocat
Advokát/Komerčný právnik
Odvetnik/Odvetnica
Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
Advokat
Rechtsanwalt
Ügyvéd
Rechtsanwalt
Lögmaður
Rechtsanwalt
Advokat
Avocat/Advokat, Rechtsanwalt,
Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato

§2 De i § 1 nævnte advokaters virksomhed her i landet udøves i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 4, stk. 1, 2 og 4, i Rådets direktiv om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser. En konsolideret sammenskrivning af direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§3 Danske myndigheder og domstole kan forlange dokumentation for, at en advokat har ret til at udøve den i § 1 nævnte virksomhed i sit hjemland.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor der efter dansk ret er pligt til at møde med advokat, kan en advokat, der er omfattet af § 1, kun give møde for en dansk domstol, hvis han handler sammen med en advokat, der har dansk advokatbeskikkelse og har møderet for den ret, der skal behandle sagen.

§4 Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 14 om ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på de i § 1 nævnte advokater for så vidt angår deres ret til at udøve virksomhed her i landet.

§5 Advokatrådet fører tilsyn med de advokater, der er nævnt i § 1, jf. retsplejelovens § 143.

§6 Klager over vederlag, som en af de i § 1 nævnte advokater har forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse heri, indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens kapitel 15 a.

Krydshenvisningen burde have været til retsplejelovens kapitel 15 b om disciplinærsager, ikke til retsplejelovens § 15 b (som ikke findes). Vi har derfor ladet henvisningen pege på kapitel 15 b.

Stk. 2 Klager over, at en af de i § 1 nævnte advokater har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af retsplejeloven, kan indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 15 b.

Stk. 3 Har advokaten ikke kontor her i landet, foretages prøvelse af beslutninger efter retsplejelovens § 147 c af Østre Landsret.

§7 Meddelelser til Justitsministeriet eller Advokatsamfundet kan sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet.

profile photo
Profilside