Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 747 af 11. juni 2010

§ 17

Personer, der ikke har fået beskikkelse som advokat, jf. § 1, må ikke betegne sig med de i § 1, stk. 2, nævnte titler eller benytte en anden betegnelse, der er egnet til forveksling hermed. Det samme gælder personer, der er udelukket fra at udøve advokatvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt.

Stk. 2 Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.