Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 747 af 11. juni 2010

§ 15

Adgangen efter §§ 13-14 til at udøve virksomhed her i landet gælder ikke for advokater, der udøver virksomhed her i landet som medlem af et advokatfællesskab, hvis dette fællesskab omfatter personer, der ikke er advokater, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Et advokatfællesskab anses for at omfatte personer, der ikke er advokater, hvis personer, der ikke er omfattet af § 1

  • 1) besidder hele dette advokatfællesskabs kapital eller en del af denne,

  • 2) anvender den betegnelse, som advokatfællesskabet udøver sin virksomhed under, eller

  • 3) har den besluttende myndighed inden for dette advokatfællesskab.

Stk. 3 Uanset stk. 1 kan advokater udøve advokatvirksomhed her i landet som medlem af et advokataktie- eller anpartsselskab, der er ejet af ansatte i selskabet, der ikke er advokater. Det er dog en betingelse, at disse personer tilsammen alene ejer under en tiendedel af aktierne eller anparterne i selskabet og alene tilsammen har under en tiendedel af stemmerne i selskabet, jf. retsplejelovens § 124 c.