Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 747 af 11. juni 2010

§ 13

De i § 2 nævnte advokater kan udøve advokatvirksomhed i et advokatselskab. De i § 2 nævnte advokater kan endvidere udøve advokatvirksomhed i et fællesskab af advokater, der består af advokater fra en eller flere EU-medlemsstater eller af advokater fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere danske advokater.

Stk. 2 Bestemmelserne i retsplejelovens §§ 124-127 og bestemmelser udstedt i medfør af retsplejelovens § 124 d, stk. 1, og § 124 f, gælder tilsvarende for de i stk. 1 nævnte advokatselskaber.