Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 747 af 11. juni 2010

§ 12

En advokat, der udøver advokatvirksomhed under hjemlandets titel, og som over for Justitsministeriet godtgør, at han i mindst 3 år faktisk og regelmæssigt har udøvet virksomhed i Danmark, men kun i kortere tid har beskæftiget sig med det danske retssystem, kan uden at skulle opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, meddeles dansk advokatbeskikkelse.

Stk. 2 Ved afgørelsen af, om advokaten faktisk og regelmæssigt har udøvet virksomhed som anført i stk. 1, skal Justitsministeriet tage hensyn til, i hvilket omfang advokaten har kendskab til og faglig erfaring i det danske retssystem, og om advokaten har deltaget i kurser og seminarer vedrørende det danske retssystem.

Stk. 3 Vurderingen af, om advokaten faktisk og regelmæssigt har udøvet virksomhed her i landet, samt vurderingen af, om han vil være i stand til at fortsætte denne virksomhed her i landet, sker som led i en samtale med Justitsministeriet. I forbindelse med denne samtale skal det kontrolleres, om virksomheden er udøvet faktisk og regelmæssigt.