14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Kapitel 8

Byggeriets påbegyndelse

§23 Senest 15 måneder efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens endelige tilsagn, jf. § 15, stk. 1, sender friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, de oplysninger, der danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B).

Stk. 2 Friplejeboligleverandøren skal ved fremsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, vedlægge en plan for styring af logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden.

Stk. 3 Modtager kommunalbestyrelsen ikke oplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 inden udløb af fristen i stk. 1, er tilsagnet bortfaldet.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan godkende, at den frist, der er nævnt i stk. 1, kan forlænges op til 36 måneder efter tilsagnet, jf. § 15, er meddelt.  1. pkt. gælder for tilsagn meddelt før 1. januar 2023.

§24 Forinden godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse påser kommunalbestyrelsen, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

§25 Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse. Byggearbejderne må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. Ved opgørelse af anskaffelsessummen skal ejendommen, hvis denne er erhvervet med henblik på etablering af friplejeboliger, indgå med den faktiske anskaffelsespris, dog højst med et beløb svarende til ejendommens markedsværdi på erhvervelsestidspunktet. Er ejendommen erhvervet tidligere, kan den indgå i opgørelse af anskaffelsessummen med et beløb svarende til dens markedsværdi på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen meddeler friplejeboligleverandøren godkendelse af anskaffelsessummen og foretager samtidig indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3.

§26 Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for byggeriets påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelse af den fastsatte frist. Friplejeboligleverandøren meddeler påbegyndelsestidspunktet til kommunalbestyrelsen forud for byggeriets faktiske påbegyndelse.

§27 Under byggeriets gennemførelse fører kommunalbestyrelsen tilsyn med, at betingelser for støttetilsagnet overholdes.

§28 Kommunalbestyrelsen skal efter påbegyndelse af byggeriet godkende alle væsentlige projektændringer inden disses iværksættelse. Ændringerne skal indberettes til BOSSINF, jf. kapitel 3.

§29 Bestemmelserne i dette kapitel anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, jf. lovens § 1, stk. 1, og § 11 a, stk. 3.

profile photo
Profilside