14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Kapitel 14

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Kapitel 14

Ansøgning om godkendelse

§50 Friplejeboligleverandøren sender ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger ved erhvervelse af eksisterende ejendomme. Ansøgningen skal vedlægges:

  • 1) Kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt.

  • 2) Dokumentation for, at friplejeboligleverandøren ejer eller har indgået aftale om køb af ejendommen. En købsaftale må kun være betinget af, at ejendommen godkendes som friplejeboliger og af købesummens berigtigelse.

  • 3) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand, antal boliger og disses indretning.

  • 4) Oplysning om, at der er eller vil blive knyttet serviceareal til boligerne.

  • 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. lovens § 3, stk. 1.

  • 6) Erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af friplejeboliger lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag.

Stk. 2 Hvis ejendommen er opført med offentlig støtte, og denne støtte ønskes fortsat, skal ansøgningen tillige vedlægges dokumentation for, at realkreditinstituttet har godkendt, at friplejeboligleverandøren overtager det støttede lån.

§51 Godkendelse
Bolig- og Planstyrelsen meddeler godkendelse af etablering af friplejeboliger på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse. Samtidig foretager styrelsen indberetning til BOSSINF, jf. § 6, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om godkendelser meddelt efter stk. 1 og om betingelserne herfor, jf. §§ 52 og 53.

§52 Betingelser
Hvis løbende støtte fortsætter efter erhvervelsen af ejendommen, finder lovens § 15, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§53 Friplejeboligleverandøren skal senest på ibrugtagningsdatoen underrette Bolig- og Planstyrelsen og beliggenhedskommunen om denne. Underretning kan undlades, hvis datoen for ibrugtagning af ejendommen som friplejeboliger er endeligt angivet i ansøgningen om godkendelse.

Stk. 2 Hvis en løbende støtteudbetaling skal fortsætte efter erhvervelsen, er det en betingelse, at ejendommen umiddelbart efter erhvervelsen tages i brug som friplejeboliger. Bolig- og Planstyrelsen underretter Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden om, at ejendommen er taget i brug som friplejeboliger med fortsat støtte.

profile photo
Profilside