14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Kapitel 10

Udbetaling af realkreditlån og ydelsesstøtte m.v

§34 Realkreditlån til etablering af friplejeboliger hjemtages tidligst muligt, og senest når sidste bolig er klar til indflytning. Realkreditlån kan ikke hjemtages som forhåndslån.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af realkreditlån, at kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummen før påbegyndelsen af byggeriet og samtidig har foretaget indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3. På grundlag af den godkendte anskaffelsessum efter 1. pkt. og friplejeboligbebyggelsens kontante handelsværdi (markedsværdien) beregner det långivende realkreditinstitut garantiens størrelse, idet garanti dog maksimalt kan gives for et beløb svarende til 75 pct. af hovedstolen på lån til finansiering af anskaffelsessummen. Udbetaling Danmark udsteder foreløbig garantierklæring over for det långivende realkreditinstitut. Lån udmåles i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

Stk. 3 Bolig- og Planstyrelsen offentliggør den realkreditlånetype, der skal anvendes ved finansieringen, i Statstidende. Tilsvarende offentliggør styrelsen den realkreditlånetype, der skal anvendes ved låneomlægning. Statsgarantier overføres til nyt lån, jf. 2. pkt.

§35 Udstedelse af foreløbig garantierklæring og udbetaling af realkreditlån kan ske etapevis, når hver enkelt etape udgør en selvstændig funktionsdygtig enhed.

§36 Ved låneudbetaling foretager realkreditinstituttet indberetning af låne- og terminsoplysninger til BOSSINF.

§37 Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning heraf til BOSSINF, jf. § 31, foretages den endelige finansiering af byggeriet. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning til BOSSINF, jf. § 31, udsteder Udbetaling Danmark endelig garantierklæring, jf. § 34, stk. 2, over for långivende realkreditinstitut, jf. lovens § 20.

Stk. 2 Ved etapevis udbetaling af realkreditlån, jf. § 35, udstedes endelig garantierklæring i overensstemmelse med stk. 1.

§38 Optages et større realkreditlån, end den endeligt godkendte anskaffelsessum giver mulighed for, skal lånet nedbringes. Udgør det for meget optagne realkreditlån mindre end 1 pct. af anskaffelsessummen dog højst 50.000 kr., skal der dog ikke ske nedbringelse. Merudgiften til denne belåning afholdes af lejerne, uden at der udbetales ydelsesstøtte til denne del af lånet.

§39 Ydelsesstøtte
Ydelsesstøtten til friplejeboliger beregnes på grundlag af den endelige anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen har godkendt efter bestemmelserne i kapitel 9.

Stk. 2 Der ydes ikke ydelsesstøtte til udgifter til garager og carporte. Den statslige lånegaranti omfatter dog også den del af realkreditbelåningen, der vedrører garager og carporte.

§40 Ydelsesstøtte udbetales med virkning fra hjemtagelsen af de enkelte lån på grundlag af de låne- og terminsoplysninger, som realkreditinstituttet har indberettet til BOSSINF, jf. § 36. Udbetalingen sker bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer.

profile photo
Profilside