14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Afsnit VI

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Afsnit VI Etablering af friplejeboliger i lejede bygninger

Kapitel 15

Ansøgning om godkendelse

§54 Friplejeboligleverandøren sender ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger i lejede ejendomme tilhørende private. Ansøgningen skal vedlægges:

  • 1) Kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt.

  • 2) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand, antal boliger og disses indretning.

  • 3) Oplysning om, at der er eller vil blive knyttet serviceareal til boligerne.

  • 4) Kopi af lejekontrakt, der skal være tidsubegrænset og omfatte såvel boliger som serviceareal.

  • 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. lovens § 1, stk. 1.

  • 6) Erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af friplejeboliger lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag.

§55 Godkendelse
Bolig- og Planstyrelsen meddeler godkendelse af etablering af friplejeboliger på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse. Samtidig foretager styrelsen indberetning til BOSSINF, jf. § 6, stk. 2, nr. 5.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om godkendelser meddelt efter stk. 1, samt betingelser herfor, jf. § 56.

§56 Betingelser
Friplejeboligleverandøren skal senest på ibrugtagningsdatoen underrette Bolig- og Planstyrelsen og beliggenhedskommunen om denne. Underretning kan undlades, hvis datoen for ibrugtagning af ejendommen som friplejeboliger er endeligt angivet i ansøgningen om godkendelse.

profile photo
Profilside