14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Afsnit IV

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Afsnit IV Etablering af friplejeboliger ved omdannelse af eksisterende ejendomme, som bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private

Kapitel 13

Ansøgning om godkendelse

§46 Friplejeboligleverandøren sender ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger ved omdannelse, jf. lovens § 11, stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt. Desuden skal ansøgningen vedlægges:

 • 1) Oplysning om det lovgrundlag, som boligerne oprindeligt er opført efter, herunder oplysning om meddelt offentlig støtte.

 • 2) Dokumentation for, at der er indgået aftale med kommunalbestyrelsen og eventuelle andre indskydere om tilbagebetaling af kommunal grundkapital samt eventuelle øvrige tilgodehavender, jf. § 49, stk. 3 og 4.

 • 3) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at ejendommen ikke er belånt i et sådant omfang, at kapitaludgifterne kommer til at overstige de kapitaludgifter, der kan indgå i lejen, jf. bestemmelsen i lovens § 42, stk. 2.

 • 4) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand, antal boliger og disses indretning samt oplysning om, at der er knyttet et serviceareal til boligerne, eller at disse vil blive etableret i forbindelse med omdannelsen.

 • 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. lovens § 3, stk. 1.

 • 6) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de enkelte lejemål er eller vil blive forsynet med brugelige låse og nøgler i forbindelse med omdannelsen.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse ved omdannelse af ejendomme, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.

Stk. 3 Hvis ejendommen er opført med statslig ydelsesstøtte til realkreditlånet, vedlægges ansøgning efter stk. 1, tillige erklæring fra det långivende realkreditinstitut om, at det vil godkende, at friplejeboligleverandøren overtager eksisterende lån, hvortil der er knyttet statslig ydelsesstøtte.

Stk. 4 For ejendomme, der ønskes omdannet efter lovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller 2, vedlægges ansøgning efter stk. 1 tillige erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at der vil blive foretaget en gennemgang af de enkelte boligers vedligeholdelsestilstand.

§47 Godkendelse
Bolig- og Planstyrelsen meddeler godkendelse af omdannelse af ejendommen til friplejeboliger på de vilkår og betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse. Styrelsen fastsætter en skæringsdato for omdannelsen. Samtidig foretager styrelsen indberetning til BOSSINF, jf. § 6, stk. 2, nr. 2 eller 3.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om godkendelser meddelt efter stk. 1, samt betingelser herfor, jf. §§ 48-50.

§48 Betingelser
Friplejeboligleverandøren skal senest på skæringsdagen, jf. § 47, stk. 1, tilbagebetale beboerindskud til lejere, der har krav herpå, jf. lovens § 15, stk. 2.

§49 Særlige betingelser
Udover de betingelser, der er fastsat i § 48, gælder tillige de særlige betingelser for godkendelse, der er fastsat i stk. 2-4, for friplejeboliger, der omdannes fra:

 • 1) Boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter § 45, stk. 1, nr. 4, eller § 49, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 245 af 8. juni 1967 med senere ændringer.

 • 2) Boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter § 73, stk. 4, eller § 75, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 83 af 19. marts 1975 med senere ændringer.

 • 3) Boliger for ældre, syge og svagelige (lette kollektivboliger), der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter § 81, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 532 af 16. november 1983 med senere ændringer

 • 4) Almene plejeboliger tilhørende selvejende institutioner, herunder plejeboliger etableret efter det tidligere kapitel 9 a i lov om almene boliger m.v.

 • 5) Ældreboliger tilhørende selvejende institutioner, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lov nr. 378 af 10. juni 1987 med senere ændringer, som ikke er omdannet til almene ældreboliger

 • 6) Kollektive bofællesskaber, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter kapitel 12 a i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 441 af 30. juni 1993 med senere ændringer.

 • 7) Andre tilsvarende boliger målrettet personer med behov for en plejebolig, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller den tidligere lov om boligbyggeri.

Stk. 2 Ejendommen må ikke være belånt i et sådant omfang, at kapitaludgifterne overstiger de kapitaludgifter, der kan indgå i lejen, jf. bestemmelsen i friplejeboliglovens § 42, stk. 2.

Stk. 3 Senest 3 måneder efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens godkendelse tilbagebetaler friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, den kommunale grundkapital, der er indskudt ved tilsagnet om offentlig støtte, jf. stk. 1.

Stk. 4 For friplejeboliger, der er omdannet fra almene plejeboliger tilhørende selvejende institutioner, hvortil tilsagn om offentlig støtte efter § 115, stk. 4, i lov om almene boliger m.v. er meddelt inden den 31. december 2006, tilbagebetaler friplejeboligleverandøren senest 3 måneder efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens godkendelse til regionsrådet i den region, hvor boligerne er beliggende, den amtskommunale grundkapital, der er indskudt ved tilsagnet om offentlig støtte.

profile photo
Profilside