14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Afsnit II

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Afsnit II Etablering af friplejeboliger med offentlig støtte ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme

Kapitel 4

Kvalitetskrav

§11 Byggeri af friplejeboliger skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten. Boligerne skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. Boligerne skal have en tilfredsstillende udformning i planmæssig og teknisk henseende. Friplejeboligleverandøren skal stille fornødne krav om den arkitektoniske bearbejdning af byggeriet, om kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen og driften af byggeriet samt om totaløkonomiske vurderinger.

Kapitel 5

Ansøgning om støtte

§12 Friplejeboligleverandøren sender skriftlig ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om støtte efter lovens § 11 a. Ansøgningen skal vedlægges:

 • 1) Kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt.

 • 2) Erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor om, at friplejeboligleverandøren økonomisk og finansielt er i stand til at gennemføre projektet, herunder at friplejeboligleverandøren kan stille det nødvendige kapitalindskud.

 • 3) Beskrivelse af projektet, herunder oplysninger om grundens/ejendommens beliggenhed, antallet af boliger samt den forventede anskaffelsessum pr. m2 inkl. moms.

 • 4) Oplysning om, at der vil blive knyttet serviceareal til boligerne.

§13 Betinget tilsagn
Bolig- og Planstyrelsen meddeler skriftligt betinget tilsagn om andel i den årlige støtteramme efter lovens § 11 a, jf. § 28.

§14 Endeligt tilsagn
På grundlag af det betingede tilsagn indberetter friplejeboligleverandøren digitalt støtteansøgning (ansøgningsskema A) til Bolig- og Planstyrelsen og sender følgende materiale til styrelsen:

 • 1) Driftsbudget for boligerne.

 • 2) Dokumentation for, at friplejeboligleverandøren ejer eller har indgået aftale om køb af den ejendom, hvor friplejeboligerne skal etableres.

 • 3) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at der ikke er tinglyst tilbagekøbsklausul på ejendommen.

 • 4) Projektmateriale svarende til et dispositionsforslag.

 • 5) Dokumentation for, at der for projektet er foretaget totaløkonomiske vurderinger.

 • 6) Førsynsrapport for ombygningsprojekter.

 • 7) Ved ombygning skal tillige indsendes erklæring om, at de bestående bygninger er opført uden offentlig støtte.

 • 8) Erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af boliger og serviceareal lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag.

§15 Bolig- og Planstyrelsen meddeler skriftligt friplejeboligleverandøren endeligt støttetilsagn på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og bekendtgørelser udstedt med hjemmel i denne lov. Samtidig godkender styrelsen friplejeboligleverandørens indberetning af skema A i BOSSINF, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om det meddelte endelige tilsagn samt om vilkår og betingelser herfor, jf. §§ 11 og 16.

§16 Betingelser
De bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er anført i bilag 3 til denne bekendtgørelse, gælder for det endelige tilsagn.

Stk. 2 Udover betingelsen i stk. 1 gælder tillige følgende betingelser for tilsagnet:

 • 1) Friplejeboligleverandøren skal i sine entrepriseaftaler lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.

 • 2) Senest samtidig med fremsendelse af ansøgningsskema B skal friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, sende beregninger, der dokumenterer projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Er hovedprojektet ikke udarbejdet på skema B-tidspunktet, skal friplejeboligleverandøren dog indsende beregningerne inden kommunens meddelelse af byggetilladelse.

Kapitel 6

Tilskud til servicearealer

§17 Bolig- og Planstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, jf. lovens § 11 a, stk. 3. Servicearealerne skal etableres ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af et eksisterende serviceareal i umiddelbar tilknytning til friplejeboligerne.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen godkender og indberetter tilsagnet på skema A om servicearealtilskud til BOSSINF, jf. § 6, stk. 1, på baggrund af friplejeboligleverandørens indberetning til BOSSINF. Af leverandørens indberetning skal det fremgå, hvilken friplejeboligejendom et serviceareal skal indrettes i umiddelbar tilknytning til. Endvidere skal oplysninger om friplejeboligejendommens ejendomsnumre, friplejeboligleverandørens navn og adresse samt antallet af boliger i ejendommen fremgå af indberetningen. Desuden indberettes registrerings- og kontonummer i det pengeinstitut, hvortil tilskuddet skal overføres.

§18 Kommunalbestyrelsen indberetter den godkendte anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) og den endelige anskaffelsessum ved byggeriets afslutning (ansøgningsskema C) til BOSSINF, jf. kapitel 3.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1, skal ske samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeriets anskaffelsessum før påbegyndelse, henholdsvis samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum ved byggeriets afslutning. Samtidig indberettes det antal boliger, som servicearealerne etableres i umiddelbar tilknytning til. Hver bolig kan kun medregnes til ét serviceareal.

Stk. 3 Tilskuddet ydes som et éngangstilskud. Éngangstilskuddet udbetales ved førstkommende udbetalingstermin efter kommunalbestyrelsens indberetning af skema C for såvel servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

Stk. 4 Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF henholdsvis den 31. marts og den 30. september.

§19 I anskaffelsessummen indgår samtlige udgifter, herunder omkostninger til gennemførelse af tilskudssagen m.v. Alle udgifter opgøres inklusive moms i mio. kr. med 3 decimaler. Afrundingen foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

Stk. 2 Anskaffelsessummens enkelte udgiftsposter skal hver især være rimelige i forhold til servicearealets udformning.

Kapitel 7

Særlige regler om udbud

§20 Byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i:

 • 1) Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, eller

 • 2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet).

§21 Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen. De arbejder, der ikke er omfattet af underhåndsbuddet, skal udbydes i licitation.

§22 Spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser fastsat i dette kapitel kan indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Kapitel 8

Byggeriets påbegyndelse

§23 Senest 15 måneder efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens endelige tilsagn, jf. § 15, stk. 1, sender friplejeboligleverandøren til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, de oplysninger, der danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B).

Stk. 2 Friplejeboligleverandøren skal ved fremsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, vedlægge en plan for styring af logistik på byggepladsen. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden.

Stk. 3 Modtager kommunalbestyrelsen ikke oplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 inden udløb af fristen i stk. 1, er tilsagnet bortfaldet.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan godkende, at den frist, der er nævnt i stk. 1, kan forlænges op til 36 måneder efter tilsagnet, jf. § 15, er meddelt.  1. pkt. gælder for tilsagn meddelt før 1. januar 2023.

§24 Forinden godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse påser kommunalbestyrelsen, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

§25 Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse. Byggearbejderne må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. Ved opgørelse af anskaffelsessummen skal ejendommen, hvis denne er erhvervet med henblik på etablering af friplejeboliger, indgå med den faktiske anskaffelsespris, dog højst med et beløb svarende til ejendommens markedsværdi på erhvervelsestidspunktet. Er ejendommen erhvervet tidligere, kan den indgå i opgørelse af anskaffelsessummen med et beløb svarende til dens markedsværdi på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen meddeler friplejeboligleverandøren godkendelse af anskaffelsessummen og foretager samtidig indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3.

§26 Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for byggeriets påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelse af den fastsatte frist. Friplejeboligleverandøren meddeler påbegyndelsestidspunktet til kommunalbestyrelsen forud for byggeriets faktiske påbegyndelse.

§27 Under byggeriets gennemførelse fører kommunalbestyrelsen tilsyn med, at betingelser for støttetilsagnet overholdes.

§28 Kommunalbestyrelsen skal efter påbegyndelse af byggeriet godkende alle væsentlige projektændringer inden disses iværksættelse. Ændringerne skal indberettes til BOSSINF, jf. kapitel 3.

§29 Bestemmelserne i dette kapitel anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til etablering af servicearealer, jf. lovens § 1, stk. 1, og § 11 a, stk. 3.

Kapitel 9

Byggeriets afslutning

§30 Kommunalbestyrelsen påser ved byggeriets afslutning, at de stillede betingelser for støtte efter lov om friplejeboliger og denne bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at friplejeboligleverandøren sender en ansøgning om godkendelse af en endelig anskaffelsessum, der indeholder de oplysninger, der skal lægges til grund for godkendelsen (ansøgningsskema C).

Stk. 3 Friplejeboligleverandøren skal til brug for den ansøgning, der er nævnt i stk. 2, udarbejde et byggeregnskab og sende dette til kommunalbestyrelsen, jf. § 31.

§31 Byggeregnskabet for opførelse af byggeriet opgøres pr. skæringsdag, som er datoen for sidste boligs færdiggørelse tillagt indtil 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealer. I byggeregnskabet medtages samtlige udgifter, herunder stiftelsesprovisionen vedrørende realkreditbelåning frem til skæringsdagen. Eventuelle indtægter, herunder lejeindtægt, fratrækkes den del af anskaffelsessummen, hvortil der ydes ydelsesstøtte. Byggeregnskabet skal som minimum indeholde samme oplysninger som ansøgningsskema C.

Stk. 2 For servicearealer fremsendes byggeregnskabet, når arbejderne er færdige, og datoen for færdiggørelsen betragtes som skæringsdagen.

Stk. 3 Byggeregnskabet efter stk. 1 og 2 skal indsendes senest 6 måneder efter skæringsdagen. Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelse af fristen for indsendelse af byggeregnskab.

Stk. 4 Byggeregnskabet, herunder dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb som nævnt i stk. 6, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 5 Alle udgifter skal være endeligt opgjorte inden fremsendelsen af byggeregnskabet, jf. dog stk. 6. Er der i byggeregnskabet anført udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, skal anskaffelsessummen nedsættes tilsvarende. Udgifter, som kan henføres til uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af byggeriet, og som af denne grund efter en konkret vurdering ikke kan godkendes af kommunalbestyrelsen, kan finansieres ved afkortning i bestyrelses-, rådgiver- og byggesagshonoraret. Det godkendte byggeregnskab, herunder de endelige udgifter til honoraret, skal indberettes til BOSSINF, jf. kapitel 3.

Stk. 6 Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter fremsendelsen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation, jf. stk. 4, for disse beløb skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen. Ved fristforlængelse skal der ske indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3. Overholdes fristen ikke, nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

§32 Kommunalbestyrelsen godkender den endelige anskaffelsessum efter byggeriets afslutning. Den godkendte anskaffelsessum kan ikke overstige den maksimale anskaffelsessum for almene plejeboliger.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen meddeler friplejeboligleverandøren godkendelse af den endelige anskaffelsessum. Samtidig hermed foretager kommunalbestyrelsen indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3.

§33 Bestemmelserne i § 30 og § 31, stk. 1, 2. og 4. pkt., og stk. 3-5, anvendes tilsvarende på tilsagn om tilskud til servicearealer, der etableres i umiddelbar tilknytning til boligerne.

Kapitel 10

Udbetaling af realkreditlån og ydelsesstøtte m.v

§34 Realkreditlån til etablering af friplejeboliger hjemtages tidligst muligt, og senest når sidste bolig er klar til indflytning. Realkreditlån kan ikke hjemtages som forhåndslån.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af realkreditlån, at kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummen før påbegyndelsen af byggeriet og samtidig har foretaget indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3. På grundlag af den godkendte anskaffelsessum efter 1. pkt. og friplejeboligbebyggelsens kontante handelsværdi (markedsværdien) beregner det långivende realkreditinstitut garantiens størrelse, idet garanti dog maksimalt kan gives for et beløb svarende til 75 pct. af hovedstolen på lån til finansiering af anskaffelsessummen. Udbetaling Danmark udsteder foreløbig garantierklæring over for det långivende realkreditinstitut. Lån udmåles i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

Stk. 3 Bolig- og Planstyrelsen offentliggør den realkreditlånetype, der skal anvendes ved finansieringen, i Statstidende. Tilsvarende offentliggør styrelsen den realkreditlånetype, der skal anvendes ved låneomlægning. Statsgarantier overføres til nyt lån, jf. 2. pkt.

§35 Udstedelse af foreløbig garantierklæring og udbetaling af realkreditlån kan ske etapevis, når hver enkelt etape udgør en selvstændig funktionsdygtig enhed.

§36 Ved låneudbetaling foretager realkreditinstituttet indberetning af låne- og terminsoplysninger til BOSSINF.

§37 Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning heraf til BOSSINF, jf. § 31, foretages den endelige finansiering af byggeriet. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelige anskaffelsessum og indberetning til BOSSINF, jf. § 31, udsteder Udbetaling Danmark endelig garantierklæring, jf. § 34, stk. 2, over for långivende realkreditinstitut, jf. lovens § 20.

Stk. 2 Ved etapevis udbetaling af realkreditlån, jf. § 35, udstedes endelig garantierklæring i overensstemmelse med stk. 1.

§38 Optages et større realkreditlån, end den endeligt godkendte anskaffelsessum giver mulighed for, skal lånet nedbringes. Udgør det for meget optagne realkreditlån mindre end 1 pct. af anskaffelsessummen dog højst 50.000 kr., skal der dog ikke ske nedbringelse. Merudgiften til denne belåning afholdes af lejerne, uden at der udbetales ydelsesstøtte til denne del af lånet.

§39 Ydelsesstøtte
Ydelsesstøtten til friplejeboliger beregnes på grundlag af den endelige anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen har godkendt efter bestemmelserne i kapitel 9.

Stk. 2 Der ydes ikke ydelsesstøtte til udgifter til garager og carporte. Den statslige lånegaranti omfatter dog også den del af realkreditbelåningen, der vedrører garager og carporte.

§40 Ydelsesstøtte udbetales med virkning fra hjemtagelsen af de enkelte lån på grundlag af de låne- og terminsoplysninger, som realkreditinstituttet har indberettet til BOSSINF, jf. § 36. Udbetalingen sker bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer.

profile photo
Profilside