14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Afsnit I

Dette afsnit er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Afsnit I Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse ved:

  • 1) Etablering af friplejeboliger med offentlig støtte ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme efter § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter lovens § 11 a.

  • 2) Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

  • 3) Etablering af friplejeboliger ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejeboligbehov, hvis ejendommen er ejet og drevet af private, jf. lovens § 11, stk. 2.

  • 4) Etablering af friplejeboliger ved køb af egnede ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

  • 5) Etablering af friplejeboliger i lejede ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

§2 Byggeri omfattet af § 1 kan ikke oppebære støtte til etablering efter anden lovgivning. Udgifter til rydning af grund er undtaget herfra.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

§3 Det påhviler friplejeboligleverandøren at stille det lejede til rådighed for lejer i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. Det lejede skal være forsynet med brugelige låse og nøgler.

Stk. 2 Senest samtidig med etablering af boligerne skal der etableres et serviceareal.

§4 Ved ansøgning om godkendelse af etablering af friplejeboliger skal ansøgeren oplyse sit CVR-nummer.

Stk. 2 Hvis friplejeboligleverandøren er en fond, herunder en selvejende institution, eller et selskab, skal ansøgningen om godkendelse af etablering af friplejeboliger vedlægges dokumentation for, at fondens eller selskabets vedtægter opfylder lovgivningens krav samt dokumentation for, at der er udpeget en bestyrelse.

§5 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger. Styrelsen oplyser samtidig, om boligerne er etableret med eller uden offentlig støtte, og dermed, om de er omfattet af kommunalt regnskabstilsyn, jf. friplejeboliglovens § 91.

Kapitel 3

BOSSINF

§6 Hvis boligerne skal etableres med offentlig støtte efter lovens § 11 a, indberetter friplejeboligleverandøren digitalt støtteansøgning (ansøgningsskema A) til Bolig- og Planstyrelsens informations- og forvaltningssystem BOSSINF efter modtagelse af styrelsens foreløbige tilsagn om støtte efter lovens § 11 a. Styrelsen oplyser ved meddelelse af foreløbigt tilsagn friplejeboligleverandøren om projektets BOSSID (identitetsnummer). Friplejeboligleverandørens indberetning af skema A skal ske senest samtidig med friplejeboligleverandørens indsendelse af dokumenter til støtteansøgningen jf. § 14. Bolig- og Planstyrelsen meddeler på baggrund heraf endeligt tilsagn om offentlig støtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme samt tilsagn om tilskud til etablering af serviceareal i tilknytning til boligerne. Tilsagn meddeles ved styrelsens godkendelse af friplejeboligleverandørens indberetning af skema A i BOSSINF.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen foretager indberetning til BOSSINF af:

  • 1) Godkendelse af etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme samt godkendelse af etablering af serviceareal i tilknytning til boligerne.

  • 2) Godkendelse af etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private.

  • 3) Godkendelse af etablering af friplejeboliger med fortsat offentlig støtte ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med plejebehov, og som ejes og drives af private.

  • 4) Godkendelse af etablering af friplejeboliger ved køb af egnede ejendomme med eller uden fortsat støtte.

  • 5) Godkendelse af etablering af friplejeboliger i lejede ejendomme.

Stk. 3 Ved godkendelse af ibrugtagning som friplejeboliger af de ejendomme, der er nævnt i stk. 2, underretter Bolig- og Planstyrelsen friplejeboligleverandøren om ejendommens identitetsnummer i BOSSINF.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage øvrige indberetninger til BOSSINF efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. De nærmere bestemmelser om kommunalbestyrelsens indberetning til BOSSINF i forbindelse med tilsagn nævnt i stk. 1, 3. pkt., er fastsat i kapitel 8 (byggeriets påbegyndelse), kapitel 9 (byggeriets afslutning) og kapitel 10 (støtteudbetaling). Herudover er der fastlagt særlige bestemmelser for indberetning ved etablering af servicearealer i kapitel 6.

§7 Udbetaling af statslig ydelsesstøtte, udbetaling af servicearealtilskud, afgivelse af lånetilbud, udbetaling af realkreditlån samt afgivelse af garantierklæring fra staten kan alene finde sted på grundlag af de oplysninger, der er indberettet til BOSSINF.

§8 Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at et projekt ikke er korrekt indberettet i BOSSINF, påhviler det kommunalbestyrelsen at foranledige fejlindberetningen rettet. Kan fejlindberetningen ikke umiddelbart rettes, skal kommunalbestyrelsen underrette Bolig- og Planstyrelsen, der herefter foranlediger fejlen rettet.

§9 Kommunalbestyrelsens administration af og indberetning til BOSSINF revideres efter bestemmelserne i Bolig- og Planstyrelsens revisionsinstruks herom, jf. bilag 2.

§10 Ved ansøgningsskema A, ansøgningsskema B og ansøgningsskema C refereres til det ansøgningsskema ABC, der er udarbejdet af Bolig- og Planstyrelsen.

profile photo
Profilside