Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 741 af 15. juni 2016

§ 5

Skadelidtes årsløn efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter et skøn.

Stk. 2 Ved skønnet over en indsats årsløn tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hensyn til skadelidtes erhvervsindtægt før anbringelsen i institutionen og til den erhvervsindtægt, som skadelidte kunne forvente at opnå efter løsladelsen, hvis skaden ikke var indtruffet.