Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 741 af 15. juni 2016

I medfør af § 6, § 102 og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Området for erstatning og godtgørelse
§ 1

Staten yder erstatning og godtgørelse for skader, der overgår

  • 1) indsatte i kriminalforsorgens institutioner og

  • 2) dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste.

§ 2

Sager om erstatning og godtgørelse behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 3-5.

§ 3

Ved skade forstås ulykke og erhvervssygdom som bestemt i §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4

Erstatning og godtgørelse ydes, når skaden indtræffer under

  • 1) opholdet i institutionen,

  • 2) arbejde uden for institutionen, medmindre skadelidte arbejder for en arbejdsgiver, som er uafhængig af institutionen,

  • 3) uddannelse uden for institutionen,

  • 4) anden godkendt aktivitet uden for institutionen, og

  • 5) færden i forbindelse med beskæftigelse som nævnt i nr. 2-4.

Stk. 2 Erstatning og godtgørelse ydes endvidere, når skaden indtræffer under udførelse af samfundstjeneste.

§ 5

Skadelidtes årsløn efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter et skøn.

Stk. 2 Ved skønnet over en indsats årsløn tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hensyn til skadelidtes erhvervsindtægt før anbringelsen i institutionen og til den erhvervsindtægt, som skadelidte kunne forvente at opnå efter løsladelsen, hvis skaden ikke var indtruffet.

Kapitel 2 Anmeldelse af skader mv.
§ 6

En skade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis

Stk. 2 Anmeldelse af en skade skal ske under iagttagelse af anmeldelsesfristen i § 31 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 7

Spørgsmål om anvendelse af denne bekendtgørelse, herunder anmeldelse af skader, behandles af det kriminalforsorgsområde, hvor skaden er indtruffet. Hvis skadelidte er udstationeret til eller anbragt i en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, behandles spørgsmålene af det kriminalforsorgsområde, hvorfra skadelidte er udstationeret, eller af det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen), medmindre andet aftales.

Stk. 2 Er skaden indtruffet under udførelse af samfundstjeneste, behandles de spørgsmål, der er nævnt i stk. 1, af det kriminalforsorgsområde, der varetager tilsynet med skadelidte.

Stk. 3 Anmeldes en skade ikke, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, skal der gøres notat om skaden svarende til de oplysninger, der afgives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved anmeldelse af skader, eventuelt ved at udfylde en anmeldelsesblanket, der opbevares i kriminalforsorgsområdet.

Kapitel 3 Ikrafttræden mv.
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 410 af 9. april 2015 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. ophæves.