Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 869 af 19. juni 2022

§ 4

Erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, med udgangspunkt i erstatning til nyværdi eller erstatning til dagsværdi.

Stk. 2 Ved nyværdi vedrørende bygningsskader forstås det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde, gængse byggematerialer og på samme sted. Ved nyværdi vedrørende løsøre forstås det beløb, det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ny genstand på

Stk. 3 Erstatning efter stk. 1 udgør for:

 • 1) Ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse: Nyværdi med fradrag i medfør af Naturskaderådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 50 pct. af nyværdien, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel erstattes fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 2) Erhvervsejendomme: Nyværdi med fradrag i medfør af Naturskaderådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 pct. af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel erstattes fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 3) Privat løsøre: Nyværdi, med mindre det er mere end 2 år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af Naturskaderådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. Partiel reparation erstattes fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 4) Erhvervsløsøre: Afhængig af karakteren af erhvervsløsøre udgør erstatningen for:

  • a) (Rå)varer: Dagsværdi.

  • b) Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg m.m.

  • c) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

  • d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Stk. 4 Er genanskaffelse af løsøre efter stk. 3, nr. 3, ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Stk. 5 Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.