14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer  - ophæves den 1. juli 2022 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, med udgangspunkt i erstatning til nyværdi eller erstatning til dagsværdi.

•••

Stk. 2 Ved nyværdi vedrørende bygningsskader forstås det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde, gængse byggematerialer og på samme sted. Ved nyværdi vedrørende løsøre forstås det beløb, det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ny genstand på skadestidspunktet. Ved dagsværdi forstås nyværdien med fradrag for den værdiforringelse, herunder slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom, bygningsdel eller det pågældende løsøre umiddelbart inden skadestidspunktet.

•••

Stk. 3 Erstatning efter stk. 1 udgør for:

 • 1) Ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse: Nyværdi med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 50 pct. af nyværdien, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 2) Erhvervsejendomme: Nyværdi med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 pct. af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 3) Privat løsøre: Nyværdi, med mindre det er mere end 2 år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. Partiel reparation betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 4) Erhvervsløsøre: Afhængig af karakteren af erhvervsløsøre udgør erstatningen for:

  • a) (Rå)varer: Dagsværdi.

  • b) Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg m.m.

  • c) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

  • d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

•••

Stk. 4 Er genanskaffelse af løsøre efter stk. 3, nr. 3, ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

•••

Stk. 5 Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

•••
profile photo
Profilside